ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopic
นายอัศนี บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9024

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopicnopic
นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9027หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9028
 
nopicnopic
นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์นางสาวรัชนี ชมชื่น
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9018หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9029
 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopicnopic
 นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์นายพีรนันท์  วิมุกตาคม
เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่
เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9023หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
nopicnopicnopic
นางสาวพรผกา ตาระกานายพิศุทธ์ พิศุทธกุลนางสาววรพรรณ  สุวรรณธนาทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
   
 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
nopic
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์นางสาวนัชชา บรรณจักร์นายสุเมธ ฮั่นตระกูลนายณัฐนันท์ พรหมสุข
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกเทศมนตรี
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกเทศมนตรี
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกเทศมนตรี
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายกเทศมนตรี

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่