ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

    

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopic
นายอัศนี บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9024

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
​​
นายสุนทร ยามศิริ
นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ 
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9027
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9028
 
นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9029
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9018
 
 

 เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
 
 นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี
 เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่
 หมายเลขติดต่อ 053-259000
 

 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดานายภัฏ ฉิมพาลีนายสุทัศน์ ศรีล้อมนายพจนา ศรีศิลปนันท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
              

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
​​​
นางนัชชา บูรณุปกรณ์
นายโกศล วงศาไพบูลย์นางสุพรรณศรี กาญจนเกตุ
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่