ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้อมูลผู้บริหาร

 ทำเนียบผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่

    

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopic
นายอัศนี บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9024

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
nopic
nopic
นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา
 นายสุนทร ยามศิริ
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9027
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9028
 
nopic
nopic
นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์
นางสาวรัชนี ชมชื่น
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9018
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9029
 
  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

nopic
nopic
 นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์
นายพีรนันท์  วิมุกตาคม
เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่
เลขานุการนายก
เทศมนตรีนครเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9023
หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

​​
nopic
nopic
 
นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล
นางสาววรพรรณ  สุวรรณธนาทิพย์
นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
                 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี

 
​​​
 
 
 
 
 
นางนัชชา บูรณุปกรณ์
 
 
 
 
 
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
 
 
 
 
      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่