ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > โครงสร้างองค์กร

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 ๑.นายกเทศมนตรี
           นายกเทศมนตรี ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและสามารถแต่งตั้งรอง นายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วน ของเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ คน และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน ๔ ปี
 ๒.สมาชิกสภาเทศบาล
           เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง (แบ่งตามแขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ ๖ คน และมีวาระการทำงาน ๔ ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี
โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น ๑๐ ส่วน ดังนี้
 
 
สำนักปลัดเทศบาลสำนักคลัง สำนักช่าง สำนักสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษากองยุทธศาสตร์ฯ
 กองสวัสดิการฯ  กองการเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภายในสถานธนานุบาลแขวง 
 
 ๑.สำนักปลัดเทศบาล 
           รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านรัฐพิธีและกิจการสภา
  ประกอบด้วย
 ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
            - งานควบคุมเทศพาณิชย์
                           - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง
            - งานทะเบียนราษฎร
                           - งานบัตรประจำตัวประชาชน
                           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                           - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
 ๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            - งานธุรการ
                           - งานรัฐพิธีและกิจการสภา
 ๑.๔ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
            - งานบริหารบุคคลครูฯ
                           - งานสรรหาและบรรจุฯ
                           - งานพัฒนาบุคลากร
                           - งานอัตรากำลัง
 
    
 สำนักคลัง 
           รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและงานด้านผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งส่วนความรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนบริหารงานคลัง 
           - ส่วนพัฒนารายได้
  สำนักการคลัง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
  ๒.๑ ส่วนบริหารงานคลัง
   ๒.๑.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี
                           - งานการเงินและบัญชี
                           - งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
                           - งานสถิติการคลัง
   ๒.๑.๒ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานการจัดซื้อและการจ้าง
                           - งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานนิเทศการพัสดุ
  ๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้
   ๒.๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้
                           - งานพัฒนารายได้
                           - งานเร่งรัดรายได้
                           - งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
   ๒.๒.๒ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                           - งานแผนที่ภาษี
                           - งานทะเบียนทรัพย์สิน
                           - งานบริการข้อมูล
    
 สำนักช่าง 
           รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคารและ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งส่วนราชการรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
           - ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

           - ส่วนการโยธา
           - ส่วนช่างสุขาภิบาล
           
  สำนักช่าง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
                 - งานการเงินและบัญชี
  ๓.๑ กลุ่มงานออกแบบและควบคุมโครงการลักษณะพิเศษ
             - งานออกแบบโครงการ
                           - งานควบคุมโครงการ
  ๓.๒ กลุ่มงานขนส่ง
             - งานธุรการ
                           - งานระบบขนส่งสาธารณะ
                           - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๑ (ช้างเผือก)
                           - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ (อาเขต)
  ๓.๓ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                      - งานธุรการ
   ๓.๓.๑ ฝ่ายควบคุมอาคาร
                           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
                           - งานขออนุญาตอาคาร
   ๓.๓.๒ ฝ่ายผังเมือง
                           - งานจัดทำผังเมือง
                           - งานควบคุมผังเมือง
  ๓.๔ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
                     
 - งานธุรการ
   ๓.๔.๑ ฝ่ายสำรวจออกแบบ
                           - งานสำรวจ
                           - งานออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
                           - งานออกแบบวิศวกรรม
   ๓.๔.๒ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
                           - งานควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
                           - งานควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
                           - งานทดสอบกำลังและคุณภาพวัสดุ
  ๓.๕ ส่วนการโยธา
                      - งานธุรการ
   ๓.๕.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค
                           - งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                           - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
   ๓.๕.๒ ฝ่ายสวนสาธารณะ
                           - งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
                           - งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
                           - งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
   ๓.๕.๓ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
                           - งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร
                           - งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
  ๓.๖ ส่วนช่างสุขาภิบาล
                      - งานธุรการ
   ๓.๖.๑ ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
                           - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                           - งานสถานีขนถ่ายและโรงงานเผาขยะติดเชื้อ
   ๓.๖.๒ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
                           - งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
                           - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
                           - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
   ๓.๖.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล
                           - งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง
                           - งานซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักรหนัก
   ๓.๖.๔ กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
                           - งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
                           - งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    
 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่างๆ งานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป
  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 - งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             - งานธุรการ
                           - งานการเงินและบัญชี
  ๔.๒ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๒.๑ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                           - งานสร้างเสริมสุขภาพ
                           - งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
                           - งานสุขภาพจิต
   ๔.๒.๒ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
                           - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                           - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
                           - งานโรคไม่ติดต่อ
  ๔.๓ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๓.๑ กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน
                           - งานบริการสิ่งแวดล้อม
                           - งานสัตวแพทย์
                           - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๔.๓.๒ กลุ่มงานสุขาภิบาล
                           - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
                           - งานคุ้มครองผู้บริโภค
                           - งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  ๔.๔ โรงพยาบาล
                      - งานธุรการ
                      - งานการเงินและบัญชี
   ๔.๔.๑ กลุ่มงานบริการการแพทย์
                           - งานเวชปฏิบัติทั่วไป
                           - งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
                           - งานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก
                           - งานแพทย์แผนไทย
   ๔.๔.๒ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
                           - งานคลีนิกทันตกรรม
                           - งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข
   ๔.๔.๓ กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
                           - งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก
                           - งานเภสัชกรรมชุมชน
   ๔.๔.๔ กลุ่มงานการพยาบาล
                           - งานผู้ป่วยนอก
                           - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
                           - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                           - งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ
   ๔.๔.๕ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
                           - งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
                           - งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
                           - งานประกันสุขภาพ
    
 สำนักศึกษา 
           รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  สำนักศึกษา ประกอบด้วย
  ๕.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ
             - งานแผนและโครงการ
                           - งานระบบสารสนเทศ
                           - งานงบประมาณ
                           - งานธุรการ
  ๕.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์
             - งานบริหารวิชาการ
                           - งานนิเทศการศึกษา
  ๕.๓ ส่วนบริหารการศึกษา
   ๕.๓.๑ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
                           - งานการศึกษาปฐมวัย
                           - งานโรงเรียน
                           - งานกิจการนักเรียน
   ๕.๓.๒ ฝ่ายวิชาการ
                           - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
                           - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  ๕.๔ ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ๕.๔.๑ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
                           - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                           - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
                           - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
   ๕.๔.๒ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                           - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                           - งานกีฬาและนันทนาการ
   ๕.๔.๓ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
                           - งานกิจการศาสนา
                           - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  ๕.๕ ฝ่ายการเงินและบัญชี
             - งานงบประมาณ
             - งานการเงินและบัญชี
    
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
           รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานด้านสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและประเมินผลและงานด้านกฎหมาย
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
                 - งานจัดทำงบประมาณ
                 - งานวิเทศสัมพันธ์
  ๖.๑ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
             - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
                           - งานประชาสัมพันธ์
  ๖.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
             - งานแผนพัฒนาเทศบาล
                           - งานนโยบายและโครงการ
                           - งานวิจัยประเมินผลและข่้อมูลสารสนเทศ
  ๖.๓ กลุ่มงานนิติการ
             - งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                           - งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย
                           - งานดำเนินคดีและการบังคับคดี
  ๖.๔ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
             - งานบริหารทั่วไป
                           - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           - งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
                           - งานอุทยานการเรียนรู้เชียงใหม่
    
  กองสวัสดิการสังคม
           รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์และ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
             - ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
                           - งานธุรการ
                           - งานสังคมสงเคราะห์
                           - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                           - งานพัฒนาชุมชน
    
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
           รับผิดชอบงานด้านการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและงานอื่นๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
           
 สถานธนานุบาล 
           รับผิดชอบงานด้านการรับจำนำทรัพย์สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น ๕ แห่ง
             ๙.๑.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๑ (ท่าแพ)
                           ๙.๒.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ (ช้างเผือก)
                           ๙.๓.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓ (ประตูเชียงใหม่) 
                           ๙.๔.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๔
                           ๙.๕.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๕
     ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
                 ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า
                 
                 ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
                 ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
                 - ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน
                 
                 อัตราดอกเบี้ย
                 เงินต้นไม่เกิน ๕๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน
                 เงินต้นไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อเดือน
                 เงินต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ ช่วง
                 คือ ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อเดือน
                 ส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คิดร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน
                 
                 การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
                 จำหน่ายในวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน
                 
                 วันหยุด
                 เวลาเปิดทำการ
                 วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)
                 หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
                 วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท
                 
                 หากว่าท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในเวลาราชการ)
 ๑๐แขวง ๔ แขวง 
           ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย โดยมีสำนักงานแขวง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกระจาย การให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
             - งานธุรการ
                           - งานทะเบียน
                           - งานคลัง
                           - งานช่าง
                           - งานสุขาภิบาล
                           - งานรักษาความสะอาด
                           - งานสวัสดิการสังคม
                           - งานนิติการ (แขวงศรีวิชัย)
    
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่