ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงเม็งราย

แขวงเม็งราย | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้
10chart-state-mengrai.jpg (1217×319)

 1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                   1. งานสารบรรณ
2. งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
8. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
 9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน
10. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          2. งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
          2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
          3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          3. งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              1. มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
              2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
              3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
              4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่                 เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ
                              2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
                             3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
                             4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
                             5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต
                             6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน
                             7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
                             8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          6. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                     1.  งานด้านการเก็บกวาด
                     2.  งานด้านการรักษาความสะอาด
                     3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
                     4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด
                     5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ
                     6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
                     7.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ
                     8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานพัฒนาชุมชน
2.  งานสังคมสงเคราะห์
3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
  แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
  ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
  ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
  053-259000

  ©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่