ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงเม็งราย

แขวงเม็งราย 


แขวงเม็งราย มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการสาธารณะภายในพื้นที่รับผิดชอบ งานทะเบียน งานบัตรประจำตัวประชาชน งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ งานแผนที่ภาษี งานช่าง งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในแขวงเม็งราย ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานสารบรรณ
2. งานประสานงานด้านต่างๆ
3. งานอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ
4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5. งานรักษาความสะอาด และความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
7. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและลูกจ้าง
8. งานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ
9. งานวางฎีกาเบิกเงินทุกประเภท
10. งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
11. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานทะเบียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2. งานตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
3. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
4. งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2. งานการขอมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
3. งานการคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
4. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
2. จัดเก็บและเร่งรัดภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. งานติดตามหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5. งานออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานจดทะเบียน ควบคุมทะเบียนใบอนุญาตต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
2. งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
3. งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
4. งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
5. งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
6. งานดูแลสุสาน และอนุญาตเผาศพในสุสาน
7. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
8. งานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535
9. งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับประชาชน
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานด้านเก็บกวาด
2. งานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของถนน/ซอย
3. งานด้านการควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
4. งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
6. งานด้านการควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณา และงานอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2560
7. งานด้านตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สาธารณะ
8. งานด้านการควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชน
5. งานนโยบายรัฐบาล
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  • Share this post!
  แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
  เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
  ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
  ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
  053-259000

  ©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่