ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงกาวิละ

แขวงกาวิละ | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานสารบรรณ
 2.  งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
7.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน
1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
                    3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
2. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง
งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
          5.  งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1. งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ
                   2. งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
                   3..งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
                   4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
                   5. งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต
                   6. งานอนุญาตเผาศพในสุสาน
                   7. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
                   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          6.  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานด้านการเก็บกวาด
2. งานด้านการรักษาความสะอาด
3. งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
4. งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด
5. งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ
6. งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
                   7. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบัญญัติ
                   8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                               
                        7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1.  งานพัฒนาชุมชน
                   2.  งานสังคมสงเคราะห์
                   3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                                4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่