ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงกาวิละ

แขวงกาวิละ


แขวงกาวิละ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการสาธารณะภายในพื้นที่รับผิดชอบ งานทะเบียน งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบำรุงท้องที่ งานแผนที่ภาษี งานช่าง งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในแขวงกาวิละ ดังนี้
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ         
1. งานสารบรรณ
2. งานติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม และจัดเตรียมประสานงานด้านอื่น ๆ
4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ
7. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ
8. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
9. งานด้านงบประมาณของหน่วยงาน
10. งานด้านพัสดุของหน่วยงาน
11. งานวางฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
12. งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงาน
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ      
1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
3. งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
1. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
2. จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
3. งานติดตามหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4. งานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
5. งานออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ     
1. งานจดทะเบียน ควบคุมทะเบียนใบอนุญาตต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
2. งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
3. งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
4. งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
5. งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาตต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ
6. งานดูแลสุสาน และอนุญาตเผาศพในสุสาน
7. งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
8. งานตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
9. งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบกับประชาชน
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ    
1. งานกวาดถนนและสถานที่สาธารณะตามจุดต่าง ๆ ภายในแขตแขวงกาวิละ
2. งานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียนร้อยของถนน/ซอย
3. งานด้านการควบคุม ตรวจสอบ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
4. งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
5. งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535
6. งานด้านการควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณา และงานอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
7. งานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ
8. งานตรวจประเมินขยะมูลฝอยเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม
9. งานป้องกันและควบคุมโรคตามนโยบายเร่งด่วน และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
10. งานให้บริการประชาชนในเรื่องสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์
งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ      
1. งานพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4. งานรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่แขวงกาวิละ และประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชน
5. งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชน
6. งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่