ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงศรีวิชัย

แขวงศรีวิชัย | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
    1.   งานสารบรรณ 
    2.   งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  
         ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     3.   งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
     4.   งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     5.   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
     6.   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
     7.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
     8.   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
                            
9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน
1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          2. งานทะเบียนมีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
3.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          4. งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง 
งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ
                             2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
                             3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
                                      4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
          5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต
          6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน
          7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
          8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          6. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานด้านการเก็บกวาด
2.  งานด้านการรักษาความสะอาด
3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด
5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ
6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
7.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเทศบัญญัติ
8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1. งานพัฒนาชุมชน
2. งานสังคมสงเคราะห์
3. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
           8. งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                                1. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทศบัญญัติ
                             2. งานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับ
งานต่าง ๆ ในแขวง
                             3. งานด้านดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อกำหนด
ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
                             4. งานด้านการพิจารณาความวินิจฉัยปัญหากฎหมาย , การดำเนินการทางคดี , การ
พิจารณาตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
                             5. งานด้านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับแขวงในด้านกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ
                             6. งานด้านศึกษาให้ความเห็นทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในการสอบสวนการ
พิจารณาดำเนินคดี  การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่าง ๆ  หรือด้านอื่นที่หน่วยงานภายในแขวง
                             7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่