ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > แขวงนครพิงค์

แขวงนครพิงค์ | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

1.  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานสารบรรณ
2.  งานดูแล  รักษา จัดเตรียม  ประสานงาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5.   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6.   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
7.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
8.   งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
9.  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงิน
1.        งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และประกาศเกียรติคุณ
11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  งานทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
2.  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
3.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          3.  งานคลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1.  มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นรายได้ของเทศบาลทุกประเภท
                    2.  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย
                   3.  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                   4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.  งานช่าง  มีหน้าที่เช่นเดียวกับกองหรือฝ่ายช่างในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานผังเมือง
งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5. งานสุขาภิบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1.  งานควบคุมทะเบียนใบอนุญาตการค้าตามเทศบัญญัติ
                   2.  งานตรวจแนะนำด้านสุขาภิบาลอาหาร
                   3.  งานเร่งรัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
                   4.  งานตรวจแนะนำแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญตามหนังสือร้องทุกข์
5.  งานรับเรื่องขออนุญาตพร้อมออกใบอนุญาต
                   6.  งานอนุญาตเผาศพในสุสาน
                   7.  งานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          6.  งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานด้านการเก็บกวาด
2.  งานด้านการรักษาความสะอาด
3.  งานด้านการควบคุมตรวจสอบการเก็บขยะมูลฝอยของเอกชน
4.  งานด้านการควบคุมป้องกันแก้ไขเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด
5.  งานด้านการดำเนินการตามเทศบัญญัติ
6.  งานด้านการควบคุมดูแลติดตั้งป้ายโฆษณาตาม พรบ.รักษาความสะอาดและ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
7. งานด้านการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการตามข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบัญญัติ
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
7.  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  งานพัฒนาชุมชน
2.  งานสังคมสงเคราะห์
3.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
  แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
  ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
  ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
  053-259000

  ©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่