ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น   ดังนี้
5chart-socialservice.jpg (1202×456)

        ๑.  งานธุรการ
          ๑.  งานสารบรรณ
          ๒.  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ยานพาหนะ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๓.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
4.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5.  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
7.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
8.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
9. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.  งานสังคมสงเคราะห์
๑.  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
๒.  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
๓.  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
๔.  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการงบเทศบาลนครเชียงใหม่
๕.  โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
                   ๖.  งานสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์
                   ๗.  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มา ขอรับบริการ
๘.  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
๙.  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
๑๐. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
๑๑. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
๑๒. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
13  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๑4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ๓.  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
๒.  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง
๓.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
          ๔.  งานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ฐานะยากจน ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯลฯ
                   ๕.  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ
๖.  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
๗.  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                   ๘.  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
                   ๙.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัฒนาชุมชน
                   ๑.   งานสำรวจและจัดตั้งชุมชน/กรรมการชุมชน
                   ๒.   งานจัดระเบียบชุมชน
                   ๓.   งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
                   ๔.   งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้
                   ๕.   งานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนแออัด/เสื่อมโทรม
๖.   งานพัฒนาองค์กรชุมชนและสภาองค์กรชุมชน
                   ๗.   งานกลุ่มพัฒนาสตรี
                   ๘.   งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                   ๙.   งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
๑๐. งานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๑. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่
ชุมชน
12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่