ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน |  แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็นดังนี้

2chart-vichkarn.jpg (1204×542)

งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองหรือฝ่ายและงานดังต่อไปนี้
1.     งานสารบรรณ
2.    ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
3.    งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
4.    งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
5.    งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
6.   งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7.    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
8.   งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
9.   งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
10.งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
11.  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
12.งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
13.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.     ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือมาเชื่อมสัมพันธไมตรี
2.    ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่เข้ามาช่วยงานหรือมาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
3.   แปลเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ
4.  ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยงานและภาพลักษณ์ของประเทศ
5.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
1. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ   แยกเป็น
 
1.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
1.  งานรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ
2.  งานรวบรวมประมวลข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์นำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
3.  งานบริการและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย สถิติข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ
4.  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น จุลสารสถาบันฯ หนังสือในโอกาสพิธีสำคัญของหน่วยงาน   สูจิบัตร ส.ค.ส. ไดอารี่ ป้ายผ้า คัตเอ้าท์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
5.  งานประชาสัมพันธ์โครงการ ข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลแก่ประชาชน
6.  งานด้านการให้บริการและเผยแพร่เอกสาร หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7.  งานให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนนโยบายของทางราชการและผลการดำเนินงานของเทศบาลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน
8.  งานศูนย์สารสนเทศ ในการรวบรวมการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเทศบาลเพื่อเตรียมนำเข้าระบบราชการแบบธรรมาภิบาล
9.  งานส่งเสริม สนับสนุนอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
10.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2. งานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน
2.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3.  สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป
4.  เป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรและบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5.  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
6.  เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
7.  รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพกิจกรรมและงานพิธีสำคัญๆ เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้
                   -  เก็บภาพต่างๆ ไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์
                   -  นำภาพดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
                   -  ส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
8.  จัดนิทรรศการเนื่องในวาระวันสำคัญๆ ของสถาบันฯ และของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น
9.  ช่วยวางแผนและแนะนำหน่วยงานภายใน ในการจัดนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญๆ
10. จัดทำสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น วิดีโอ สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ การจัดรายการเสียงตามสาย
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  แยกเป็น
   2.1.  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1.  การวางแผนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงานประจำปี
          2.  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการจัดประชุมเพื่อรวบรวมปัญหา และความต้องการที่สำคัญของเทศบาล เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง ๆ
          3.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
          4.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่สามปี รวมถึงแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ สามปีที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
          5.  การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
          6.  การส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ทบทวนปรับปรุง และพัฒนาแผนชุมชน
          7.  การจัดบูรณาการแผนชุมชนในระดับชุมชน
          8.  การจัดทำแผนชุมชนระดับเทศบาลสำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและสนับสนุนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
          9.  การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน
          10.  การประสานงานเพื่อประสานแผนพัฒนาเทศบาลในระดับต่าง ๆ
           11.  การจัดประชุม/อบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
          12.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ
           13.  จัดอบรมสัมมนาวิชาการให้กับพนักงานเทศบาลและผู้ที่สนใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ พัฒนาความเข้าใจทางวิชาการรวมถึงกฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณะได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก่อให้เกิดความมั่นใจ และความเชื่อมันในองค์กร
           14.  จัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเป็นรูปเล่ม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้พนักงานสามารถนำข้อมูล ความรู้ไปวางแผนการปฏิบัติงานในหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้อง
            15.  ประสานงานกับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ให้สำเร็จลุล่าวงตามกำหนดเวลาของกฎหมาย
            16.  เป็นเลขานุการศูนย์ประสานงานการถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยทำหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับมอบและติดตามผล การดำเนินงานตามกำหนดระยะเวลา
            17.  รวบรวม วิเคราะห์ เรียบเรียงการรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานภายในเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างถูกต้อง  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน
             18.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          2.2.  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1.  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ   ทราบและดำเนินการ
                  2.  รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
                  3.  งานวิเคราะห์งบประมาณทั้งด้านรายรับและด้านรายจ่าย
                  4.  จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อผู้บริหารพิจารณานำเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
                  5.  งานสรุปเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง
                  6.  งานรวมรวมข้อมูลสถิติงบประมาณ
                  7.  นำข้อมูลงบประมาณเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)
                  8.  รวบรวมเอกสารระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณ
                  9.  อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการจัดทำงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ
                  10.งานศึกษาวิเคราะห์ฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
                  11.ตรวจสอบการ   โอนงบประมาณ
                  12.ตรวจสอบการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ
                  13.งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
         2.3. งานวิจัยประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1. งานศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยปัญหาทั้งทางด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน
                   2. รวบรวมและจัดทำรายงานการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Core Team)
                   3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
                   4. ดำเนินการสำรวจและวิจัยประเมินผลความพึงพอ ใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตามแผนพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม่
                   5. รวบรวมข้อมูลและประสานการจัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลทางด้านวิชาการ
                   6. งานตามโครงการพิเศษ และตามนโยบายทางราชการ
                   7. บันทึกข้อมูลการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan)
                   8. อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ในด้านการติดตามประเมินผล
                   9. พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานและการบริการประชาชน พร้อมทั้งระบบเว็บไซต์ (Website) ของเทศบาล
                  10.พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและวางระบบโปรแกรมการใช้งานในระบบสารสนเทศ
                  11.งานพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต
                  12.งานอบรมพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ประจำปี
                  13.ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบปัญหาในเรื่องงานวิจัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและด้านข้อมูลสารสนเทศ
3. กลุ่มงานนิติการ   แยกเป็น
          3.1. งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.     รับเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
2.    ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งรัด ตรวจสอบติดตามผล การชี้แจงทำความเข้าใจ การตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมสรุปรายงานผลการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3.    ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวนวินัย การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การตรวจพิจารณาการรายงานการดำเนินการสอบสวน รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย และเสริมสร้าง พัฒนาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย
4.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          3.2. งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมายมีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.     ตรวจสัญญา ตรวจบันทึกการต่อท้ายสัญญา
2.    การตราเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี
3.    การพิจารณาร่างระเบียบต่างๆ ของเทศบาล
4.    รวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบ และคำพิพากษาต่างๆ ที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
5.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          3.3 งานดำเนินคดีและการบังคับคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.     ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาล
2.    ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัด พนักงานสอบสวน ในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ทุกชั้นศาล
3.    ประสานงานเพื่อให้สำนักงานอัยการจังหวัดแก้ต่างคดีแพ่งและคดีอาญาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ถูกฟ้องในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
4.    ติดตามภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายที่ค้างชำระ
5.    การผ่อนชำระค่าภาษี การยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระค่าภาษี รวมถึงการส่งเรื่องผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานอัยการสูงสุดว่าต่างคดี ดำเนินคดีล้มละลายและดำเนินการบังคับคดีต่างๆ ให้แก่เทศบาล
6.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง   แยกเป็น
 
          4.1.  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1. ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานสารบรรณ  การเงิน และบริหารงานบุคคล
          2. ดูแลและประสานงานการขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดอาคารสถานที่
          3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
          4.2.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1.  พัฒนาและดูแลบำรุงรักษางานอาคาร ส่วนประกอบงานระบบของอาคาร ระบบการจัดแสดง ระบบสื่อสาร โรงงานซ่อม-สร้าง (workshop) ศูนย์บริการข้อมูล                               สารสนเทศ ระบบอุปกรณ์ Hardware & Software พัฒนาระบบอุปกรณ์เทคนิคการจัดแสดง
          2.  พัฒนาระบบอุปกรณ์เทคนิคการจัดแสดง
          3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
          4.3.  งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และเครือข่าย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1.  ดูแลด้านการบริการข้อมูลของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และข่วงพื้นที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม                  แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
          2.   บริหารจัดการสื่อนิทรรศการที่จัดแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และข่วงพื้นที่บริเวณทัณฑสถาน                    หญิงเชียงใหม่เดิม
          3.  บริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  หอประวัติศาสตร์
          4.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          4.4  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานส่งเสริมการ                 พัฒนาเมืองให้เป็นที่รู้จักสนใจของประชาชน
          2. ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ
          3. เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งอื่น ๆ
          4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   4.5.  งานประสานการพัฒนาเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             1.  จัดทำและประสานงานในโครงการพัฒนาเมืองตามนโยบายรัฐบาลและเทศบาลนครเชียงใหม่
                             2.  วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของรัฐ และประสานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
                             3.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่