ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยประเมินผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนี้ 
งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังต่อไปนี้
1. งานสารบรรณ  ประกอบด้วย งานหนังสือราชการภายนอก ภายใน งานรับ - ส่ง         ออกเลขหนังสือ ทะเบียนหนังสือเข้า - ออก เสนอ จัดส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือ จัดทำหนังสือเวียนเอกสารทางราชการ ฯลฯ
2. งานการเงิน ประกอบด้วย งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามงบประมาณ งานขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนเงินงบประมาณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3. ดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
4. งานจัดการประชุมและประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล   
5. งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
6. งานตรวจสอบแสดงรายการและการติดตามเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ                                                           
7. งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
8. งานการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย งานควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ควบคุมวันลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบประจำปีของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9. งานแจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
10. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
11. งานสวัสดิการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
12. งานควบคุมการบริหารยานพาหนะ การควบคุมทะเบียน การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาซ่อมแซมฯ
13. งานจัดเก็บทะเบียนและควบคุมดูแลพัสดุและครุภัณฑ์
14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือมาเชื่อมสัมพันธไมตรี การเดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับเชิญ
2.  การประสานงานตามกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองในต่างประเทศที่มีความตกลงกับเทศบาลนครเชียงใหม่
3. งานแปลเอกสาร งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการภาษาต่างประเทศ
4.  งานให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมงานหรือให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
5. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อหน่วยงานและภาพลักษณ์ของประเทศ
6. งานวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และงานอื่น ๆ ที่ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการกำหนดให้ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
7. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. การวิเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
2. การจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ สำหรับการพัฒนาเมือง (Online Platform)
3. การสร้างกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4. การบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
5. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนเมืองร่วมกับภาคประชาชน
6. การบริหารจัดการอาคารและพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย.-
- พื้นที่ศูนย์มกรดกเมืองเชียงใหม่
- ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
7. การจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย
8. การให้บริการข้อมูลนิทรรศการ
9. พัฒนาและดูและบำรุงรักษางานอาคาร ส่วนประกอบงานระบบของอาคาร ระบบการจัดแสดง ระบบสื่อสาร งานซ่อม - สร้างระบบอุปกรณ์เทคนิคการจัดแสดง
10. พัฒนาระบบอุปกรณ์เทคนิคการจัดแสดง
11. บริหารจัดการสื่อนิทรรศการที่จัดแสดงภายในศูนย์มรดกเมืองเชียงใหม่
12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์มกดกเมืองเชียงใหม่
13. เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ
14. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของรัฐและประสานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสม
15. ดูแลด้านการบริการข้อมูลของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และข่วงพื้นที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิมแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
16. บริหารจัดการสื่อนิทรรศการที่จัดแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่     หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และข่วงพื้นที่บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม
17. บริหารจัดการห้องสมุดเพื่อการค้นคว้าภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่        หอประวัติศาสตร์
18. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ หอศิลปะล้านนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็นที่รู้จักสนใจของประชาชน
19. ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ เช่น ดนตรี กีฬา ฯลฯ
20. เป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งอื่น ๆ
21. จัดทำและประสานงานในโครงการพัฒนาเมืองตามนโยบายรัฐบาลและเทศบาลนครเชียงใหม่
22. งานธุรการ/งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  แยกเป็น ดังนี้
1.1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา และวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ และแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข และประสานแผนพัฒนาในระดับต่างๆ
3. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนชุมชน และบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและทบทวนแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
5. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครเชียงใหม่ และให้การสนับสนุนหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
6. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และให้การสนับสนุนหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2. งานงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น และสภาเทศบาล
2. จัดทำเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. บันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)
4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนและบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ BBL และระบบ SOLA)
5. จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาร่าง  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
6. จัดทำเอกสารประกอบคำชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
7. จัดทำสรุปเผยแพร่งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง
8. จัดประชุม อบรมให้ความรู้ในการจัดทำงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ
9. ตรวจสอบการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
10. ชี้แจง และให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3. งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
2. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่
3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ตัวชี้วัด ติดตามและประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
4. ประสานงานการถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่
5. ดำเนินการสำรวจ วิจัย และประเมินผลความคิดเห็น ความพึงพอใจของประชาชน   ต่อการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ  ของเทศบาลนครเชียงใหม่
6. รวบรวมสถิติข้อมูลและประสานการจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการ
7. จัดทำและประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
8. จัดทำและประสานความร่วมมือ ในการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ชี้แจง ให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของเทศบาลนครเชียงใหม่
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. ควบคุมดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. วางแผนการพัฒนาดูแลรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต ภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งระบบเว็บไซด์ (Website) ของเทศบาล
3. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและวางระบบโปรแกรมการใช้งานในระบบสารสนเทศ แพลตฟอร์มต่างๆ
4. อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในด้านสารสนเทศ การให้บริการและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6. จัดทำและประสานงานการบันทึกข้อมูล ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
7. ให้บริการ การขอใช้งานอินเตอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
8. ชี้แจงและให้คำแนะนำ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
9. ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์   แยกเป็นดังนี้
2.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. งานรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ
2. งานรวบรวมประมวลข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์นำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา
3. งานบริการและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย สถิติข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ
4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด เช่น จุลสารสถาบันฯ หนังสือในโอกาสพิธีสำคัญของหน่วยงาน สูจิบัตร ส.ค.ส. ไดอารี่ ป้ายผ้า คัตเอ้าท์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ
5. งานประชาสัมพันธ์โครงการ ข่าวสาร เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลแก่ประชาชน
6. งานด้านการให้บริการและเผยแพร่เอกสาร หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. งานให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนนโยบายของทางราชการและผลการดำเนินงานของเทศบาลแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน
8. งานศูนย์สารสนเทศ ในการรวบรวมการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเทศบาล
9. งานส่งเสริม สนับสนุนอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2.  งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
3. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไป
4. เป็นศูนย์กลางประสานงานและการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรและบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
6. เผยแพร่ข่าวสารความก้าวหน้าด้านวิชาการและการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
7. รับผิดชอบด้านการถ่ายภาพกิจกรรมและงานพิธีสำคัญๆ เพื่อใช้ประโยชน์ดังนี้
-  เก็บภาพต่างๆ ไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์
-  นำภาพดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
-  ส่งภาพข่าวให้สื่อมวลชนเผยแพร่
8. จัดนิทรรศการเนื่องในวาระวันสำคัญๆ ของสถาบันฯ และของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น
9. ช่วยวางแผนและแนะนำหน่วยงานภายใน ในการจัดนิทรรศการเนื่องในวาระสำคัญๆ
10. ผลิตสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์บนช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ของเทศบาล ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
11. ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์บนช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ รวมถึงรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร
12. ดูแลสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป เป็นต้น ของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึง รวบรวมข้อมูลทางสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
13. ศึกษาการใช้งานโปรแกรม แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบ ช่องทาง และวิธีการนำเสนอสื่อ
14. ออกแบบและจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย ในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
15. ผลิตและเผยแพร่วีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่