ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล   |  แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้  


1.  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมเทศพาณิชย์ 
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ดังนี้
     1.1  งานควบคุมเทศพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           1. งานจัดตั้งเทศพาณิชย์
           2. งานตรวจสอบ  รายงาน  ควบคุมและดูแลกิจการเทศพาณิชย์
           3. งานประสานงานเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
           4. งานวิเคราะห์ปรับปรุงเทศพาณิชย์
           5. งานกิจการไบโอดีเซล
           6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     1.2  งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
           1. งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
           2. งานควบคุมกิจการ การบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
           3. งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยวรวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
           4. งานประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
           5. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจและบริการท่องเที่ยวตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และ ที่มีอยู่แล้ว
           6. งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว  รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
           7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานอัตรากำลัง  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานพัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
       2.1  งานอัตรากำลัง   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. การจัดทำแผนอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
             2. การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน การรายงานสถิติข้อมูลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
             3. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             4. การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
             5. การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มต่าง ๆ
             6. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
             7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       2.2  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. การสรรหาบุคคล  โดยการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
             2. การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
             3. การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การรับโอน การกลับเข้ารับราชการ การลาออกจากราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
             4. การกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงตำแหน่ง
             5. การช่วยราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             6. การรักษาราชการแทน การรักษาการในตำแหน่ง การปฏิบัติราชการแทน
             7. การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง รวมถึงทะเบียนประวัติของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
             8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       2.3  งานพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1.  การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
             2.  การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             3.  การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
             4.  งานเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ  ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             5.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณของนายกเทศมตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  
             6.  การจัดทำบัตรประจำตัวของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บัตรผู้รับบำเหน็จบำนาญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             7.  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายการเจ้าหน้าที่
             8.  การคัดเลือกพนักงานเทศบาลดีเด่น และลูกจ้างดีเด่นประจำปี
             9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       2.4  งานบริหารบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1.  การวางแผนอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) และพนักงานจ้างที่จ้างจากงบประมาณเงินอุดหนุน
             2.  การสรรหา โดยการสอบแข่งขัน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การโอน การย้ายการรับโอน การยืมตัว การช่วยราชการ และบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
             3.  การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การเลื่อนวิทยฐานะ
             4.  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
             5.  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
             6.  การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
             7.  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา เข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
             8.  การจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติการรับราชการพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
             9.  การจัดทำบัญชีถือถ่าย (จ. 18) ของพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ
             10.  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุม การลาศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การเดินทางไปราชการการขอรับทุนการศึกษาของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรสังกัดสำนักการศึกษา
             11.  งานสวัสดิการพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) และพนักงานจ้าง
             12.  การควบคุมการมาปฏิบัติงาน การลาของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ     (ภารโรง) และพนักงานจ้าง
             13.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง ดังนี้
         3.1  งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
             2. งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
             3. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         3.2  งานบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
             2. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         3.3  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
             3. งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น  สรุป  รายงาน   เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย  วาตภัย
             4. งานตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
             5. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             6. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
             7. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
             8. งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         3.4  งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1. งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการค้า ที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
             2. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             3. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
             4. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
             5. งานมวลชนต่าง ๆ  เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน   ฯ ล ฯ
             6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานรัฐพิธีและกิจการสภา  ดังนี้
       4.1 งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             1.  งานสารบรรณ  ประกอบด้วย งานหนังสือราชการภายนอก – ภายใน
               งานรับ – ส่ง ออกเลขหนังสือ งานจัดทำทะเบียนหนังสือ เข้า – ออก จัดส่งหนังสือ
               งานรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาล   งานรวบรวมข้อมูล สถิติ โครงการ แผน กิจกรรม 
               การร่าง  โต้ตอบหนังสือ  การจัดทำหนังสือเวียนเอกสารราชการ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล
             2.  งานการเงิน ประกอบด้วย งานฎีกาเบิก – จ่ายงบประมาณ งานขออนุมัติจัดซื้อ – จัดจ้าง ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
                ครุภัณฑ์ การเงินเบื้องต้น งานควบคุมงบประมาณประจำปี และการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณของสำนักปลัดเทศบาล
             3.  งานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย งานควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน
               การพิจารณาความดีความชอบประจำปี พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานธุรการ
             4.  งานควบคุมและบริหารการใช้อาคารสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ควบคุมดูแลการรักษาความสะอาด
               และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสำนักงานเทศบาล การซ่อมแซมบำรุงรักษา   ครุภัณฑ์
               อาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องประชุม โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรยาม
               ประจำสำนักงานเทศบาล
              5.  งานดูแล ทำนุบำรุงรักษาสถานที่ซึ่งประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพนับถือของเทศบาลนครเชียงใหม่
              6.  งานควบคุมและบริหารการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง การควบคุมทะเบียน (จดต่อทะเบียนรถยนต์และการทำประกันบุคคลที่ 3 )
                          การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
                          การบำรุงรักษา / ให้บริการยานพาหนะ
               7.  งานจัดเก็บทะเบียนและควบคุมดูแลพัสดุและครุภัณฑ์
               8.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
               9.  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
               10. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
               11. งานรับรองต่าง ๆ เช่น งานต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คณะศึกษาดูงาน คณะนิเทศงาน คณะเยี่ยมเยือนกิจการเทศบาล
               12. งานสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ งานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอก
               13. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
               14. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         4.2  งานรัฐพิธีและกิจการสภา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1. งานรัฐพิธีต่าง ๆ รวมทั้งงานเฉลิมพระเกียรติ
               2. งานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและจัดทำรายงานการประชุม
               3. งานเลขานุการผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
               4. งานการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
               5. งานเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
               6. งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ และจัดทำรายงานการประชุม
               7. งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุม
               8. งานกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
               9. งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา และคณะกรรมการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
              10. งานสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาล
              11. งานเตรียมเรื่องและเตรียมการประชุม การประสานงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การติดตามมติที่ประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
              12. งานบริหารจัดการห้องประชุม การบริหารห้องประชุม การเตรียมการ การควบคุม เครื่องใช้ในห้องประชุม เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สื่่อสารสนเทศ
              13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่