ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการศึกษา

 สำนักการศึกษา | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้ 
4chart-educate.jpg (1011×558)

1.ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ 
   งานระบบสารสนเทศ  และงานธุรการ ดังนี้
1.1 งานแผนและโครงการ  มีหน้าที่
 1. งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาล
 2.  วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
 3.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเทศบาล
 4.  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาล
 5.  จัดทำแผนดำเนินงานด้านการศึกษาประจำปี
 6.  ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา
 7.  วางแผน ดำเนินการ ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน
 8.  การปรับปรุงแผนและเพิ่มเติมแผนประจำปี
 9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.2. งานระบบสารสนเทศ   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
1.       ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและกำหนดนโยบายการบริหารงานของสำนักการศึกษา
2.      ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบสำรวจ  แบบรายงานข้อมูล   เพื่อประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล    สารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการบริหาร
3.      ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเก็บและประมวลข้อมูลเป็นฐานข้อมูลมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวางแผนและให้บริการสารสนเทศ
4.      ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาและควบคุมระบบ LAN (Local Area Network) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในส่วนกลาง
5.      ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบและประสานเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานทุกระดับ  ในสังกัดของการสื่อสารแห่งประเทศไทย และร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ไทยคม เพื่อความคล่องตัวในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
6.      จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสารสนเทศและการจัดระบบข้อมูลให้แก่หน่วยงานในสังกัด
7.      ให้คำปรึกษา     แนะนำเกี่ยวกับงานหน้าที่ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ความรู้การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด
8.      เชื่อมโยงเครือข่าย INTERNET เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด
9.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3. งานธุรการ   มีหน้าที่
1.       งานสารบรรณ
2.      งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
3.      งานประสานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
4.      งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
5.      งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
6.      งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
7.      งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
8.      งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
9.      งานสวัสดิการต่าง ๆ
10.   งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่าง ๆ ของสำนักการศึกษา
11.    งานการประชุมต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
12.   งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่าง ๆ
13.   งานประสานหน่วยงานภายนอก
14.   งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำ ในส่วนของสำนักการศึกษา
15.   งานการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในส่วนของสำนักการศึกษา
16.    การจัดทำรายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักการศึกษา
17.    งานกำหนดขอเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำนักการศึกษา
18. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายการเงินและบัญชี   มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ  การเงินการบัญชีและการพัสดุให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เป็นที่เชื่อมั่นในผลงานและการให้คำปรึกษา  โดยแบ่งออกเป็นงานต่าง  ๆ   ดังนี้
                    2.๑.   งานงบประมาณ   มีหน้าที่  
                          ๑.  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ของสำนักการศึกษา  ทั้งในส่วนที่จ่ายจากรายได้และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ให้เป็นไปตามเป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ  Electronic Local Administration Accounting  System-e–LAAS
  ๒.  งานตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ๑๑  โรงเรียน รวมทั้งให้คำแนะนำ  ปรึกษาในกรณีที่โรงเรียนมีข้อสงสัย
  ๓.  งานโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
  ๔.  งานตรวจสอบความถูกต้องรวมทั้งเบิกจ่ายเงินเงินสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่  ค่าเช่าบ้าน  ค่าเล่าเรียนบุตร   และค่ารักษาพยาบาล   ให้แก่พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง
  ๕.  งานประสานกับจังหวัด   รวมทั้งติดตาม   ตรวจสอบยอดเงิน  และรับเช็คเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัด
  ๖.  งานควบคุมยอดเงินงบประมาณคงเหลือของสำนักการศึกษา
  ๗.  งานจัดทำหนังสือโต้ตอบ  ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๘.  งานจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
  ๙.  งานการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดต่าง ๆ  ทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ   ให้เป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ  Electronic   Local Administration Accounting System–e–LAAS
     ๑๐.  งานจัดซื้อ – จัดจ้าง  ทุกประเภทให้แก่สำนักการศึกษา   และโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ๑๑  โรงเรียน
     ๑๑.    งานควบคุมการใช้พัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง                                  
     ๑๒.    งานติดต่อสืบราคา  ตกลงราคา  ให้ได้ราคาพัสดุที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกลไกราคาตลาด
     ๑๓.   งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  การลงทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์   ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ๑๑  โรงเรียน  รวมทั้งให้คำแนะนำ  ปรึกษาต่าง ๆ ในกรณีที่โรงเรียนมีข้อสงสัย
๒.2.   งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่
                             ๑.  งานการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ  ทั้งเงินตามงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  ตามผังบัญชีและระบบการปฏิบัติงานด้านการคลัง  ให้เป็นไปตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ Electronic Local Administration Accounting System-e–LAAS
๒.    งานตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี    ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ๑๑ โรงเรียน  รวมทั้งให้คำแนะนำ  ปรึกษาเกี่ยวกับการลงบัญชี   การเบิกเงิน   การจ่ายเงิน   รวมทั้งการจัดทำงบการเงินต่าง ๆ
๓.    งานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ   ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ   ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
๔.    งานการเบิกจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
๑๕  ปี  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
๕.    งานเบิกตัดปี  การกันเงินและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖.    งานควบคุมงบประมาณของสำนักการศึกษา
๗.     งานจัดทำแบบรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘.    งานเบิกจ่ายเงินเดือน   เงินวิทยฐานะ  ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น  ค่าครองชีพชั่วคราว  เงินประกันสังคม  ให้แก่พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ
๙.   งานเบิกจ่ายเงินยืมเงินสะสม   จ่ายขาดเงินสะสม   เงินยืมทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของสำนักการศึกษา
๑๐.   งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสาร  กฎหมาย  ระเบียบและนโยบายของทางราชการให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาล  ๑๑ โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
๑๑.  งานการจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนนอกสังกัดตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
๑๒.  งานตรวจสอบโครงการและเอกสารประกอบการขออนุมัติรวมทั้งการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนนอกสังกัดตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ
3.  หน่วยศึกษานิเทศก์   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
     งานบริหารวิชาการ  มีหน้าที่
1.       งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.      งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
3.      งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
4.      ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
5.      งานฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน
6.      งานพัฒนาเทคนิคการเรียนการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7.      งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
8.       งานศูนย์วิจัยการปฏิรูปการเรียนรู้
9.      งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
10.   งานประสานการดำเนินงานด้านการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.    งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษา และสถิติของชั้นเรียน
12.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      งานนิเทศการศึกษา  มีหน้าที่
1.       งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
2.      งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
3.      งานส่งเสริมการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.      งานพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.      งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาทางวิชาการ
6.      งานเขียนเอกสาร  ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
7.      งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
8.      งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานและให้บริการทางด้านวิชาการ
9.      งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
10.   งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.    งานจัดทำรายงานการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
12.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. ส่วนบริหารการศึกษา   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายกิจการโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย
4.1  ฝ่ายกิจการโรงเรียนรับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน ดังนี้
4.1.1. งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่
1.       กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
2.      จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
3.      งานด้านหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็ก
4.      งานด้านสื่อ เทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย
5.      งานวัดผลประเมินผลการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
6.      งานจัดทำมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัยและการประเมินมาตรฐาน
7.      งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.2. งานโรงเรียน   มีหน้าที่
1.       งานรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรงเรียนเทศบาล      
2.      งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  
3.      งานพิจารณาจัดตั้ง,ยุบเลิกโรงเรียน
4.      งานดูแล จัดเตรียม และให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน
5.      งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
6.      งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน                         
7.      งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
8.      งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
9.      งานกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา กองทุนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรการศึกษารวมทั้งกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียน และคุรุสภา
10.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3. งานกิจการนักเรียน   มีหน้าที่
1.    งานสำรวจเด็กมีอายุก่อนเกณฑ์และตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตาม  พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ         
2.    งานสำรวจจัดทำบัญชีนักเรียน
3.    งานติดตามการปฏิบัติตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ประถมศึกษา
1.       งานย้าย-ออก และการจำหน่ายนักเรียนมีอายุเกินเกณฑ์
2.      งานควบคุม ป.04, ป.05 และการออกประกาศนียบัตร
3.      งานควบคุมสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
4.      งานป้องกัน แก้ไข และระงับเหตุนักเรียนก่อความไม่สงบ
5.      งานรักษาความสงบเรียบร้อยในการแข่งขันกีฬา นักเรียนและเยาวชน
6.      งานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาความประพฤตินักเรียน
7.      งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
8.      งานช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางครอบครัว
9.      งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน
10.    งานจัดตั้งกองลูกเสือและยุวกาชาด
11.     งานจัดทำทะเบียนและการควบคุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด
12.    การอบรมผู้บังคับบัญชาและการเข้าค่ายพักแรม
13.    การเก็บเงินค่าบำรุงลูกเสือ การชุมนุมลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้านและผู้บำเพ็ญประโยชน์
14.    งานป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนและเขตเทศบาล
15.    งานติดตามแก้ไขการติดสารเสพติดของเด็กและเยาวชน
16.    งานรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและยาเสพติด
17.    งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
18.    งานติดตามแก้ไขปรับปรุงเสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล      
19.   งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
20.   งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย         
21.    งานแนะนำตักเตือนห้ามปรามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วรายงาน  เสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
22.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  4.2 ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาดังนี้
  4.2.1. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหน้าที่
1.  งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย สั่งงาน ประสานงานและตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงาน
2.  งานประเมินผล   และรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านการบริหาร  และ       ส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
3.  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.  งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
5.  งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
6.  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
7.  งานฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน
8.  งานพัฒนาเทคนิคการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9.  งานศูนย์วิจัยการปฏิรูปการเรียนรู้
10. งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพ
11. งานประสานการดำเนินงานด้านการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12. งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
13. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
   4.2.2.  งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้
1.  งานด้านสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
2.  ผลิตสื่อประสมและสื่อสำเร็จรูปทางด้านมาตรฐานการศึกษา เช่น  วีดีทัศน์ คู่มือ สไลด์แผ่นบันทึกข้อมูลสำเร็จรูป
3.  สร้างและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป ในด้านการบันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้านมาตรฐาน
การศึกษา ตลอดจนทำคู่มือโปรแกรม
                   4.  ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ รวบรวม และบันทึกข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี มัลติมีเดีย บันทึกข้อมูล เก็บไว้ทั้งที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ กราฟ  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด และเสียงดนตรี และสามารถแสดงผลหรือถ่ายเทข้อมูลไปมาระหว่างสื่อต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่หลากหลาย
                    5.  งานสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานการศึกษา โดยการเชื่อมโยง INTERNET
                    6.  ติดตามประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูล การบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
                    7.  จัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากร  พนักงานครูเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
                   8.  งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)  จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล สถิติทางการศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา
                   9.  งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน (NT)จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา
                   10. งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับท้องถิ่น (LAS)  จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา การจัดทำรายงานการศึกษา
                   11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม ประกอบด้วย                                                                 
    5.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  ดังนี้
5.1.1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่
1.  งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
2.  งานเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชน  และศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาในระบบ
3.  งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
4.  งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา   การแนะแนวอาชีพและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ  แก่ประชาชนทั่วไป
5.  งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
6.  งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล และการประเมินผลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1.2. งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   มีหน้าที่
                        1. งานฝึกอาชีพตามกลุ่มสนใจ
                        2.  งานส่งเสริมอาชีพในชุมชนและท้องถิ่น
3.  งานจัดตั้งกองทุนการประกอบอาชีพ
4.  งานส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มผลิต – แปรรูป  กลุ่มจำหน่ายและ
กลุ่มบริโภค
5.  งานรวบรวมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
6.  งานควบคุมดูแลและเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนการประสานงาน แก้ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิก  ผู้นำกลุ่มและชุมชน
   7.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   5.1.3. งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา   มีหน้าที่
1.     จัดให้มีห้องสมุดและหรือห้องสมุดเคลื่อนที่  พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
2.    ควบคุมดูแลและพัฒนาห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย
3.    งานจัดทำรายงานเกี่ยวกับการยืม คืน หนังสือทะเบียนสมาชิก การให้บริการแก่ประชาชน
4.    งานให้บริการและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการ  และสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ
5.    งานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด
6.   งานจัดให้บริการการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
7.    งานจัดแหล่งเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น
8.   งานส่งเสริมการมีส่วนรวมจากเอกชนประชาชนและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
9.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
                   5.2.1. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   มีหน้าที่
1.     งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
2.    งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
3.    งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
4.    งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
5.    งานชุมชนต่าง ๆ เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
6.   งานสำรวจติดตามและพัฒนาเด็กเร่ร่อน
7.    งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
8.   งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   5.2.2. งานกีฬาและนันทนาการ   มีหน้าที่
1.     งานสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬาและนันทนาการ
2.    กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
3.    งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
4.    จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
5.    การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬา   และส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ  แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
6.   การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
7.    การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา  และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
8.   งานวิทยาศาสตร์การกีฬา
9.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          5.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  รับผิดชอบงานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้
  5.3.1. งานกิจการศาสนา   มีหน้าที่
1.       กำหนดแผนนโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา
2.      สำรวจรวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติเกี่ยวกับกิจการศาสนา
3.    ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านศาสนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.      ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านกิจการศาสนา การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5.    จัดตั้งเครือข่าย มูลนิธิเกี่ยวกับกิจการทางศาสนาพร้อมให้การช่วยสนับสนุนส่งเสริมทางด้านต่าง ๆ
    6.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                   5.3.2.  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม   มีหน้าที่
1.     กำหนดแผนนโยบายในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจกรรม ด้านงานส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น และงานอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
   2. สำรวจ รวบรวมจัดทำข้อมูลในด้านประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                       3.  ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       4.  ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
                     5.  จัดตั้งเครือข่าย ชมรม องค์กรด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ
                     6.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่