ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการศึกษา

 สำนักการศึกษา 
สำนักการศึกษา มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานบริหารวิชาการและนิเทศการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   งานการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และโรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิซาการ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักการศึกษา ดังนี้ 
1. ฝ่ายแผนงานและโครงการ  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ และงานธุรการ ดังนี้
1.1 งานแผนและ งานธุรการ
2. หน่วยงานศึกษานิเทศก์   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริหารวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย
- งานบริหารวิชาการและนิเทศการศึกษา 
3. ส่วนบริหารการศึกษา   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายกิจการโรงเรียน และฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายกิจการโรงเรียน รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียนและงานกิจการนักเรียน ดังนี้
3.1.1 งานการศึกษาปฐมวัย 
3.1.2 งานโรงเรียนและกิจการนักเรียน 
3.2 ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้
3.2.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 
3.2.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 4. ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย                                                                 
4.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  ดังนี้
4.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
4.1.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  
4.1.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
4.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานการกีฬาและนันทนาการ ดังนี้
4.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
4.2.2 งานการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  รับผิดชอบงานการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้
4.3.1 งานการศาสนา
4.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. โรงเรียน มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้
- โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
- โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
- โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
- โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
- โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
- โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน
- โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
- โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
- โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง
- โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
- โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายและแผนการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนบริบทและความต้องการของขุมชนและท้องถิ่น
2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
6. กำกับ ติดตาม ประเมิลผลงานตามแผนงาน โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
7. ประสานงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบ
8. จัดให้มีระบบประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผล การประเมินผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเทศบาลนครชียงใหม่
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอื่นในชุมชนและท้องถิ่น
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด
บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
1. จัดการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษา จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
2. จัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. พัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาการศึกษา
5. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ
6. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเทศบาลนครเชียงใหม่
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายกำหนด
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่