ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > โครงสร้างองค์กร แขวง และบริการต่างๆ

 


แขวง และบริการต่างๆ ที่ให้บริการ ณ ที่ตั้งอื่น
(มิได้ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ถนนวังสิงห์คำ)
สำนักงานแขวง

1. สำนักงานแขวงนครพิงค์
    ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ ( สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
    โทร.
053-259036
2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย
    ตั้งอยู่ที่
1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก บางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และต.ช้างเผือกบางส่วน   
    โทร. 053-259189

3. สำนักงานแขวงกาวิละ
    ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าสะต๋อยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน      ต.ท่าศาลาบางส่วน และต.วัดเกตทั้งหมด
    โทร.053-259556

  4. สำนักงานแขวงเม็งราย
     ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน ใช้สถานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต. หายยา
     ทั้งหมด และ ต. พระสิงห์บางส่วน
     โทร.053-273708 โทรสาร 053-449062

งานบริการสุขภาพ


1. โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 
     ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต . ช้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่               
     โทร. 233215-9

2. งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
    ตั้งอยู่ที่ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    โทร.
053-259519
3. งานแพทย์แผนไทย
    ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    โทร.
053-259439
4. 
งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
    ตั้งอยู่ที่ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     โทร.
053-282380

สถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่

1. สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 (ท่าแพ)
    ตั้งอยู่เลขที่ 8/10 ถนนท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
    โทร.053-234-612
2. สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 (ช้างเผือก)
    ตั้งอยู่เลขที่ 108-112 ถนนสนามกีฬา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    โทร. 053-326-092

3. สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 3 (ประตูเชียงใหม่)
    ตั้งอยู่เลขที่ 25/2 ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    โทร.053-276-944
4. สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 4
    
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    โทร. 053-326-092
5. สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 5
    ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต เมือง เชียงใหม่     


สถานีดับเพลิง 

1. สถานีดับเพลิงเทศบาล (นครพิงค์)
    ตั้งอยู่ที่ ถนนวิชยานนท์ ต.ช้างม่อย
    โทร.053-259199

2. สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)
    
ตั้งอยู่ที่ ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ
    โทร.053-259584

3. สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ (สุเทพ)
    
ตั้งอยู่ที่ ถนนบำรุงบุรี ต.พระสิงห์
    โทร.053-259438

4. สถานีดับเพลิงศรีวิชัย (เอราวัณ) 
    ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างเผือก ซ.3 ต.ศรีภูมิ
    โทร.053-259518

5. สถานีดับเพลิงบ้านเด่น
    ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน
    โทร.053-259577

6. สถานีดับเพลิงกู้ภัยพิเศษ
   
ตั้งอยู่ที่ ถนนวังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย
   โทร.053-259353


      สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่

     ตั้งอยู่ที่ 135 ถนนไปรษณีย์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่           
     โทร.(053) 252557 , (053) 245032
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่