ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(Download)

- อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่๒) (Download)
- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่
  ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
     ๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
     ๓.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
     ๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     ๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     ๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
     ๗.ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
     ๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
     ๙.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
     ๑๐.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
     ๑๑. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
     ๑๒.ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ
     ๑๓.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
     ๑๔.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     ๑๕.ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
     ๑๖.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
     ๑๗.กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
     ๑๘.การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
     ๑๙.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
     ๒๐.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     ๒๑.การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
     ๒๒.การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
     ๒๓.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
    
- อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา ๕๗) 
- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (มี ๓๑ ข้อ) 
- อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้ 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่