ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในส่วนราชการ
งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบงานในหน้าที่ ดังนี้
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่
 2. วางแผน ควบคุม กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักการสาธารณสุข
 3. วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งานระบบอุปกรณ์ Hardware และ Sofeware การติดตั้งและการบำรุงรักษา
 5. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข จัดหา และสนับสนุนระเบียนรายงาน
 6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 7. ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานและจัดเตรียมสื่อเอกสารต่าง ๆ
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ การเงินและบัญชีของสำนัก ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนัก รวมทั้งเป็นหน่วยสนับสนุนงานด้านธุรการ การเงินและบัญชีให้ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนัก ประกอบด้วย
    1.1 งานธุรการ สำนักการสาธารณสุข หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. งานสารบรรณ
 2. ดูแลและจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่, วัสดุอุปกรณ์, อำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ
 3. ตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
 4. ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวก
 5. งานสาธารณสุขกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 6. ดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานของสถานที่ราชการ
 7. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เหรียญจักรพรรดิมาลา
 8. จัดทำคำสั่งและประกาศ
 9. งานขออนุมัติจัดซื้อ-จ้างพัสดุ
 10. เงินเดือน/การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 11. การลาประเภทต่าง ๆ
 12. การควบคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์/ลงรหัสเลข/ซ่อมแซม
 13. งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลและพนักงาน
 14. งานสวัสดิการของพนักงาน/ประชาสัมพันธ์
 15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.2 งานการเงินและบัญชี สำนักการสาธารณสุข มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1. รับจ่ายเงินทั้งในและนอกงบประมาณ
 2. ตรวจสอบและเก็บรักษาเงินทุกประเภท
 3. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับเงินทุกประเภท
 4. จัดทำงบประมาณประจำปี
 5. เก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน
 6. เบิก – จ่ายและควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
 7. รับเงินและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
 8. จัดทำรายงานและวิเคราะห์การเงินของสำนัก
 9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานป้องกันควบคุมโรค แบ่งเป็น
    2.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานสร้างเสริมสุขภาพ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขภาพจิต ดังนี้
  2.1.1. งานสร้างเสริมสุขภาพ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. งานสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 2. งานด้านการศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพประชาชน เพื่อวางแผนและหาแนวทางการให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน
 3. การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 4. งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.1.2. งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
 1. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใช้ในการ วางแผน การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่าง
 2. งานผลิตและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
 3. ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ
 4. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการงานสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตรับผิดชอบ
 5. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและพัฒนาระบบการให้ความรู้แก่อาสาสมัครรูปแบบต่างๆ
 6. งานสวัสดิการ อสม. เทศบาล
 7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.1.3. งานสุขภาพจิต
 1. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่างๆ
 2. เฝ้าระวัง สุขภาพจิตของประชาชนตามกลุ่มอายุ
 3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ
 4. การพัฒนาชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
 5. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 6. งานส่งเสริมการออกกำลังกายตามเกณฑ์มาตรฐานทุกกลุ่มอายุ
 7. การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกาย
 8. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินงานสุขภาพจิตในเขตรับผิดชอบ
 9. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
 10. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 11. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ และงานโรคไม่ติดต่อ ดังนี้
        2.2.1 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
 1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อทั่วไป
 2. ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อทั่วไป
 3. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อทั่วไปในเขตรับผิดชอบ
 4. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
 5. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในแรงงานต่างด้าว/อพยพ
 6. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.2.2 งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
 1. ป้องกันควบคุม/กำจัดโรคติดต่อนำโดยแมลงและสัตว์พาหะ ติดตาม/เฝ้าระวัง/วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์สอบสวนและรายงานโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ
 2. สนับสนุนอุปกรณ์/เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินการควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะในเขตรับผิดชอบ
 3. ส่งเสริมพัฒนาวิชาการและให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์พาหะ
 4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        2.2.3 งานโรคไม่ติดต่อ
 1. เฝ้าระวัง/ป้องกันควบคุมโรคไร้เชื้อตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้ความรู้/เผยแพร่ทางวิชาการแก่บุคลากรและให้สุขศึกษาแก่ประชาชน
 3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคไร้เชื้อเกี่ยวกับสาเหตุพฤติกรรม/พันธุกรรม
 4. จัดกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในเขตเทศบาล เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนสถานประกอบการ ฯลฯ
 5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเป้าหมาย
 6. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของ ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  และฝ่ายบริการสาธารณสุข  แบ่งเป็น
     3.1 ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ดังนี้
          3.1.1 งานบริการสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
               1. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการบริการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่างๆ
                2. งานด้านวิชาการ การศึกษา รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
                3. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการด้านการรักษาความสะอาด
                4. งานด้านการวางแผนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและการแปรสภาพมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                5. การคัดแยกมูลฝอยในหน่วยงาน ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ
                6. งานด้านการสนับสนุนประสานงานการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
                7. การส่งเสริมการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมัก เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
                8. การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และห้องน้ำสาธารณะ
                9. งานควบคุมดูแลการให้บริการห้องน้ำสาธารณะ
              10. งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องน้ำสาธารณะตามเทศบัญญัติ
              11. การควบคุม ดูแล การให้เอกชนเช่าเพื่อประกอบกิจการ เก็บค่าใช้บริการห้องน้ำสาธารณะ
              12. การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
              13. การรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ห้องน้ำสาธารณะ และการเก็บสิ่งปฏิกูล
             14. ประสานงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          3.1.2  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านสัตว์ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่างๆ
  2. 
เฝ้าระวัง ควบคุมกำกับดูแล ความปลอดภัยของโรคในสัตว์ ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  การประกอบการเกี่ยวกับสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. 
ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ สอบสวนและรายงานโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นสื่อ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ
 
 4. งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรค
  5. งานควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์
  6. งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  7. งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว
  8. งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์
  9. การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน
 10. ประสานงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 11. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินงานในเขตรับผิดชอบ
 12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          3.1.3 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  1. จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาด้านการป้องกันยาเสพติด เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายในระดับต่างๆ
  2. การจัดตั้งองค์กรและการดำรงความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและชุมชน(ศปส.ทน.ชม.)
  3. งานนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ
  4. จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่  (X-ray พื้นที่สำรวจประเมินสถานการณ์ยาเสพติด, จำแนกสถานะชุมชนเข้มแข็ง)
  5. งานพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล/สถิติที่เกี่ยวข้อง
  6. งานจัดทำและบูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณภายในและภายนอกหน่วยงาน
  7. งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
  8. งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกกลุ่มประชากร/งาน To Be Number One
  9. งานสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งและพลังแผ่นดิน
10. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
11. งานสนับสนุนการตรวจพิสูจน์การติดยาและสารเสพติด
12. งานค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม/ติดตามเยี่ยมดูแลหลังการบำบัด / งานการสงเคราะห์ผู้เสพ/ผู้ติดและครอบครัวด้านการบำบัดรักษา
13. งานจัดทำระบบรายงานประจำสัปดาห์/เดือน/งวด/ปี/สรุปผลงานประจำปี
14. จัดให้มีบริการด้านให้คำปรึกษาปัญหาจากยาเสพติดแก่ผู้ติดยา/ผู้ปกครอง /ครอบครัว/ชุมชน และกลุ่มปัญหาอื่น ๆ
15. งานสนับสนุนวิชาการ
16. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาลและร่วมปฏิบัติงานในกลุ่มงานและหน่วยงานอื่น ๆ
17. ประสานงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด
18. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์สำหรับดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในเขตรับผิดชอบ
19. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่