ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักสาธารณสุขฯ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานในหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการสาธารณสุขในด้านสุขภาพ ภาคประชาชน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งานสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป แมลงและสัตว์พาหะ โรคไม่ติดต่อ งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสนับสนุนบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลชุมชน งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ในการให้บริการประชาชนในงานบริการการแพทย์และการพยาบาล งานเวชระเบียน งานประกันสุขภาพ งานบริการด้านพยาธิวิทยา งานบริการด้านรังสีวิทยา งานกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก งานแพทย์แผนไทย งานคลินิกทันตกรรม และส่งเสริมป้องกันทันตสาธารณสุข งานเภสัชกรรมบริการงานเภสัชกรรมชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและดูแลผู้สูงอายุ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                 
- งานธุรการ 
- งานการเงินและบัญชี
- งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข
2. ส่วนบริการสาธารณสุข                                      
2.1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข                                 
- งานสร้างเสริมสุขภาพ                                     
- งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน                                     
- งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2.2  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 
- งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
- งานโรคไม่ติดต่อ
- งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
 2.3  ฝ่ายโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
1. กลุ่มงานบริการการแพทย์
- งานเวชปฏิบัติทั่วไป
- งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
- งานกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก
- แพทย์แผนไทย
2. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- งานคลินิกทันตกรรม
- งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข 
3. กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
- งานเภสัชกรรมบริการและคลินิก
- งานเภสัชกรรมชุมชน
4. กลุ่มงานการพยาบาล
- งานผู้ป่วยนอก
- งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
5. กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
- งานประกันสุขภาพ
- ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
- ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย
- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
3. ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
3.1  ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 
- งานสนับสนุนบริการสิ่งแวดล้อม
- งานสัตวแพทย์
- งานรักษาความสะอาด
3.2  ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
 - งานสุขาภิบาลชุมชน
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
- งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่