ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการช่าง

สำนักการช่าง | แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

 1.  งานธุรการ  มีหน้าที่ ดังนี้
            1. งานสารบรรณของสำนัก
            2. งานดูแลจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
            3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
            4. งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
            5. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
            6. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
            7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
            8. งานด้านการบริหารงานบุคคล และงานแผนอัตรากำลัง 3 ปีของสำนัก
            9. งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และงบประมาณในความรับผิดชอบ
            10. งานสวัสดิการของสำนัก
            11. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกของประชาชน
            12. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่
            1. งานตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาเบิกเงินงบประมาณทุกประเภท
            2. งานควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง
            3. งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของสำนักการช่าง
            4. งานรวบรวมและจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการช่าง
            5. งานจัดทำหนังสือโต้-ตอบ เกี่ยวกับการเงินและการเบิกจ่ายเงิน
            6. การเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน
            7. งานจัดส่งเงินรายได้เข้างานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
            8. งานรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
            9. งานรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงินสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
           10. งานประสานงานขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับบุคลากรถ่ายโอน
           11. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3งานยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่
 1. บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพที่สูงมากเป็นพิเศษ ในงานนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนงานงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการของสำนักการช่าง มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลสำเร็จ
 2. วางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำนักการช่าง
 3. จัดทำแผน และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกและอื่นๆ
 4. ประสาน และถ่ายทอดส่งต่อนโยบายระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
 5. ติดตาม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และงานนโยบายของผู้บริหาร
 6. รวบรวมและเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
 7. วิเคราะห์คำของบประมาณและความเป็นไปของแผนและงบประมาณ หรือโครงการที่ขอใช้งบประมาณในการลงทุน
 8. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางบริหารความเสี่ยง                    
 9. รายงานความคืบหน้าของผลการกำกับ ดูแลและติดตามการรายงานผลและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 10. ประสานงานภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 11. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และความยุ่งยากซับซ้อนมาก
 12. วินิจฉัยและสั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่สำนักการช่างรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 13. ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 14. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4.  กลุ่มงานขนส่ง    ประกอบด้วย
         4.1  งานธุรการ     มีหน้าที่
              1. งานสารบรรณ
              2. ช่วยงานด้านการบริหารงานบุคคล
              3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
              4. งานจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
              5. งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์
              6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              7. การรับ-จ่ายเงิน ทั้งในและนอกงบประมาณ
              8. จัดทำบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
              9.  งานเก็บรักษาและควบคุมเอกสารทางการเงิน
            10. งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
            11. การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน
            12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        4.2  งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่
              1. การรับเงินรายได้ของกลุ่มงานขนส่ง ออกใบเสร็จ และนำเงินฝากธนาคาร
              2. จัดทำทะเบียนคุมเงินรายรับ  ตรวจสอบกับรายงานการรับเงินและการนำเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน
              3. จัดทำทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และสมุดเงินฝากของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
              4. จัดทำบัญชีแยกประเภท รายรับ-รายจ่ายทุกประเภท
              5. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
              6. รับผิดชอบการทำสัญญาจ้างของลูกจ้างโครงการฯ การกำหนดรายละเอียดข้อบังคับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของทุกหน้าที่
              7. จัดทำบันทึก ประกาศ หนังสือสั่งการ หนังสือว่ากล่าวตักเตือน ฯลฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวินัย กฎระเบียบ ของกิจการเดินรถประจำทาง
               8. ตรวจสอบความถูกต้องของฏีกาที่อนุมัติก่อนจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค พร้อมเขียนเช็คสั่งจ่ายตามระเบียบฯ ที่กำหนด เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
               9. การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากร เป็นประจำทุกเดือน
             10.  การจัดเก็บฏีกาที่เบิกจ่ายแล้วในที่ปลอดภัย เรียบร้อย สะดวกในการค้นหาเพื่อรอการตรวจสอบ
             11. การจัดทำรายงานการเงิน ตามระเบียบฯ ได้แก่ งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการ  งบทดลอง
             12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          4.3  งานระบบขนส่งสาธารณะ    มีหน้าที่
               รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับ ควบคุม ดูแล ประสานงานการดำเนินงานจัดให้มีการเดินรถขนส่งสาธารณะของเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน การศึกษาวิเคราะห์ พิจารณาโครงการทางด้านระบบขนส่งสาธารณะหลัก และระบบขนส่งสาธารณะเสริม  ระบบเชื่อมต่อและเปลี่ยนถ่ายของระบบการขนส่งสาธารณะ การสำรวจ  ออกแบบ  พิจารณาความเหมาะสมในการติดป้ายหยุดรถประจำทาง ศาลาที่พักผู้โดยสาร สถานที่จอดรถรับจ้าง ที่จอดรถสาธารณะ ( Park and Ride) การกำกับควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้งให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญา และการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ และความเป็นได้ในการกำหนดรูปแบบการจัดระเบียบการขนส่งสาธารณะ การบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถประจำทาง และอุปกรณ์ที่ประจำอยู่ในงานระบบขนส่งสาธารณะ 
         4.4  งานสถานีขนส่งแห่งที่ 1 2 และ 3     มีหน้าที่ 
             1. การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
             2. การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
             3. การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
             4. จัดระบบการจราจรภายในสถานี
             5. การรักษาความสะอาดภายในสถานี
             6. การรักษาความปลอดภัย
             7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
             8. การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
             9. การจัดให้มีการบริการห้องสุขา
             10. การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
             11. การจัดให้มีบริการฝากของ
             12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
             13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
             14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
             15. การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์
             16. เปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
5. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง    ประกอบด้วย
     5.1. งานธุรการ    มีหน้าที่
           1. งานสารบรรณของส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
           2. งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
           3. งานแจ้งการออกใบอนุญาต, ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
           4. งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ของส่วน
           5. งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ และร่างหนังสือโต้ตอบ
           6. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน
           7. งานควบคุมงบประมาณ และจัดทำแผน
           8. งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
           9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      5.2. ฝ่ายควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคารและงานขออนุญาตอาคาร   แบ่งออกเป็น
         5.2.1 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร     มีหน้าที่
           1. งานควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2. งานตรวจสอบและรับรองผังบริเวณก่อสร้างอาคารที่ขออนุญาต
           3. งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
           4. งานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
           5. งานออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
           6. งานการระวังชี้แนวเขตที่ดิน
           7. งานควบคุมและตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548
           8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        5.2.2  งานขออนุญาตอาคาร      มีหน้าที่
           1.  งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
           2. งานออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
           3. งานบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตฯ
           4. งานตรวจสอบ  ควบคุม   ดูแลตาม พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ.2542
           5. งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
           6. งานควบคุมและตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505  วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
           7. งานควบคุมและตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พ.ศ.2548
           8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    5.3. ฝ่ายผังเมือง  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดทำผังเมือง    และงานควบคุมผังเมือง แบ่งออกเป็น
       5.3.1 งานจัดทำผังเมือง    มีหน้าที่
           1. งานจัดทำผังเมืองรวม
           2. งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
           3. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
           4. งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
           5. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
           6. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
           7. งานแผนที่ภาษี
           8. งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง
           9. งานตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล
         10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       5.3.2 งานควบคุมผังเมือง     มีหน้าที่
          1. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
          2. งานควบคุมและตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
          3. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
          4. งานตรวจสอบและดำเนินการตามโครงการพัฒนาเมือง
          5. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
          6.  งานออกเทศบัญญัติทางด้านผังเมือง
          7. งานควบคุมและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาล
          8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่วนออกแบบและก่อสร้าง     ประกอบด้วย
     6.1.  งานธุรการ      มีหน้าที่
            1. งานสารบรรณของส่วน
            2. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วน
            3. งานประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
            4. งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของส่วน
            5. งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
            6. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
            7. งานประสานงานเกี่ยวกับประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
            8. งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
            9. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ
          10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
     6.2. ฝ่ายวิศวกรรม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม1  งานวิศวกรรม 2  และงานวิศวกรรม 3  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  แบ่งออกเป็น
       6.2.1  งานวิศวกรรม 1     มีหน้าที่
           1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
           2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
           3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมงานถนนและสะพาน
           4. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างงานถนนและสะพานให้แก่ประชาชน
           5. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน
           6. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
           7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน
           8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน
           9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนนและสะพาน
          10. งานซ่อมบำรุงรักษาและจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
          11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        6.2.2  งานวิศวกรรม 2      มีหน้าที่
            1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            4. งานบริการแบบแปลนก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน
            5. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            6. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
            9. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
          10.งานซ่อมบำรุงรักษาและจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
          11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        6.2.3  งานวิศวกรรม 3       มีหน้าที่
            1. งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณด้านวิศวกรรม งานอาคาร
            2. งานวางโครงการ และการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานอาคาร
            3. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร   
            4. งานออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร    
            5. งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม   งานอาคาร 
            6. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานอาคาร   
            7. งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานอาคาร
            8. งานทดสอบวัสดุ  งานทดสอบคุณสมบัติของหินและดิน
            9. งานวิเคราะห์ วิจัย คุณสมบัติของวัสดุ หินและดิน
          10. งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
          11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       6.3.  ฝ่ายสถาปัตยกรรม      มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสถาปัตยกรรม 1  สถาปัตยกรรม 2 และงานสถาปัตยกรรม 3   แบ่งออกเป็น
        6.3.1  งานสถาปัตยกรรม  1    มีหน้าที่
           1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ของอาคารต่าง ๆ
           2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ
           3. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ
           4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ
           5. งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่าง ๆ
           6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
           7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
           8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
           9. งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ
          10. งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
       6.3.2  งานสถาปัตยกรรม  2     มีหน้าที่
           1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           3. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           5. งานออกรายการทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           9. งานบริการแบบแปลนก่อสร้าง ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน
         10. งานซ่อม บำรุงรักษา และจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
         11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
       6.3.3  งานสถาปัตยกรรม  3     มีหน้าที่
           1. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           2. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ                          
           3. งานให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           4. งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           5. งานออกรายการทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ       
           6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
           7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมของอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
7ส่วนการโยธา     ประกอบด้วย
                    1.  งานธุรการ     มีหน้าที่
                              1. งานสารบรรณ
                              2. งานควบคุมจัดทำระเบียน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงานพัสดุอื่น ๆ
                              3. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียนของส่วนการโยธา
                              4. งานควบคุมวันลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
                              5. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
                              6. งานการประชุม การประสานงานการประชุมสภา  การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
                              7. งานด้านงบประมาณของส่วนการโยธา
                              8. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี
                              9. งานจัดทำร่างงบประมาณประจำปี
     &
 • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่