ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักช่าง

สำนักช่าง 

 
สำนักช่าง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคางานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบ คุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ งานเพาะชำและขยายพันธุ์ งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ งานระบบการจราจร งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร งานสัญญาณไฟและเครื่องหมาย งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ งานจัดการวัสดุใช้แล้ว งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ งานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบระบายน้ำ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ส่วนราชการภายในสำนักช่าง ดังนี้
- งานสนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานธุรการ
2. ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
2.1 ฝ่ายควบคุมอาคาร
- งานตรวจสอบอาคาร
- งานขออนุญาตอาคาร
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
2.2 ฝ่ายผังเมือง
- งานจัดทำผังเมือง
- งานควบคุมผังเมือง
3. ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
3.1 ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
- งานวิศวกรรม 1
- งานวิศวกรรม 2
- งานวิศวกรรม 3
3.2 ฝ่ายสถาปัตยกรรม
- งานสถาปัตยกรรม 1
- งานสถาปัตยกรรม 2
- งานสถาปัตยกรรม 3
4. ส่วนการโยธา
4.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค
- งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4.2 ฝ่ายสวนสาธารณะ
- งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
- งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
- งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
4.3 ฝ่ายระบบการจราจร
- งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร
- งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
5. ส่วนช่างสุขาภิบาล
5.1 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานสถานีขนถ่ายขยะและโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- งานจัดการวัสดุใช้แล้ว
5.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่