ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักการคลัง

สำนักการคลัง |  แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้ 

งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานของสำนัก ฝ่าย และงาน  ดังต่อไปนี้
             1.  งานสารบรรณ
             2.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
             3.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             4.  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
             5.  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา 
                  และผู้ทำคุณประโยชน์
             6.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
             7.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างและการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
             8.  งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
              9.   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ส่วนบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้
           ฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ของงานการเงินและบัญชีงานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
         และงานสถิติการคลัง 
               1.1.1  งานการเงินและบัญชี   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                 2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                 3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
                 4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                 5. งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
                 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
             1.1.2 งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1. งานจัดทำ คำนวณ ตรวจสอบ เรื่องราวการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล
                 2. รายงานการรับ – จ่ายเงินบำนาญ  เงินช่วยพิเศษ
                 3. การจัดทำ คำนวณ ตรวจสอบรายการขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย การเบิกจ่ายเงินบำนาญปกติ เงินช่วยค่าครองชีพ และเงินสวัสดิการข้าราชการบำนาญ
                 4. การจัดทำรายงานรายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้าง
                 5. การจัดทำบัญชีจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของทุกสำนัก  กอง ฝ่าย
                 6. การรับรองเงินเดือน  รับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
                 7. งานรับ – จ่าย เงินเดือนและค่าจ้างและงบรายจ่ายเงินบำนาญ  ประจำเดือน
                 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
              1.1.3. งานสถิติการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1. งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ
                 2. งานจัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
                 3. งานจัดทำสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
                 4. งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับเงินอุดหนุน การโอนเงินงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่าย
                 5. งานจัดซื้อจัดจ้างเงินมัดจำประกันซอง เงินประกันสัญญา
                 6. งานจัดทำรายงานสถานการณ์การคลัง
                 7. งานให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         1.2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ของงานการจัดซื้อและการจ้าง งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  ดังนี้
             1.2.1 งานการจัดซื้อและการจ้าง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1. งานการซื้อและการจ้าง งานพัสดุตามระเบียบฯ
                 2. งานการตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษาพัสดุตามระเบียบฯ
                 3. งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ
                 4. งานการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง ตามระเบียบ การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/จ้าง
                 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               1.2.2  งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1. งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์ของเทศบาล ฯลฯ
                 2. งานการตรวจสอบสภาพพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และทรัพย์สินของเทศบาลก่อนซ่อมบำรุง
                 3. งานการแลกเปลี่ยน การเช่าพัสดุ การทำสัญญา การต่ออายุสัญญา
                 4. งานการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
                 5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                1.2.3  งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1. งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ ควบคุมและตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล
                  2. งานการแจกจ่ายพัสดุและทรัพย์สินของเทศบาล การเตรียมและเบิก – จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
                  3. งานการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ฯ
                  4. งานการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และทรัพย์สินของเทศบาลประจำปี และทำหน้าที่จำหน่ายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
                  5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               1.2.4   งานนิเทศการพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1. งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
                  2. งานฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงานด้านการพัสดุและทรัพย์สิน
                  3. งานให้คำปรึกษา  แนะนำ และชี้แจงเกี่ยวกับงานการพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนประสานและให้บริการทางด้านวิชาการพัสดุและทรัพย์สินแก่บุคลากรของเทศบาล
                  4. งานประสานงานการดำเนินการงานด้านวิชาการพัสดุและทรัพย์สินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                  5. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการพัสดุ ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
                  6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ส่วนพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน ฝ่ายพัฒนารายได้  และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ดังนี้
          2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานพัฒนารายได้  งานเร่งรัดรายได้ และงานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน  ดังนี้
                 2.1.1 งานพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ                                                    
                   1. งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
                   2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
                   3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
                   4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
                   5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
                   6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย            
                2.1.2  งานเร่งรัดรายได้   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1.  งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
                   2.  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภายในกำหนดของแต่ละปี
                   3.  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
                   4.  งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
                   5. งานประสานกับกลุ่มงานนิติการ  เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี     ท้องถิ่น  ( ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษี )  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
                   6.  งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึด  อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
                   7.  งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
                   8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                2.1.3 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1.  รับผิดชอบด้านการจ่ายธรรมเนียมจอดยานยนต์และกำหนดจุดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์บริเวณถนนสายต่าง ๆ
                   2.  ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
                   3.  เก็บรักษารายงานการรับ – ส่งเงินรายได้ทุกประเภทเข้าเป็นรายได้เทศบาล
                   4.  จัดทำรายงานการรับ – นำส่งเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน
                   5.  ออกใบอนุญาตการฆ่าสัตว์ประเภท โค สุกร และรายงานส่งจังหวัด
                   6.  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเงินอุดหนุนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
                   7.  จัดเก็บค่ารักษาความสะอาดบริเวณจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลและตามงานเทศบาลต่าง ๆ
                   8.  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ของเทศบาล
                   9.  การรับผิดชอบจัดเก็บค่าเช่าจากที่ดิน ตึกแถว สิ่งก่อสร้าง และทำสัญญาเช่าโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงตัวผู้เช่า  การต่ออายุสัญญาเช่า เงินประกันสัญญา
                  10.  จัดทำทะเบียนผลประโยชน์และรายรับของเทศบาลเป็นประจำทุกเดือน
                  11.  รับผิดชอบในการเก็บเงินและทำสัญญาเช่าแผงลอยตลาดเทศบาล  ตลาดกลางการค้าเกษตรหายยา
                  12.  รับผิดชอบเก็บเงินค่าธรรมเนียมตรวจแบบอาคาร ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารค่าใบอนุญาตการพนัน ค่าปรับจราจร เงินปันผลจากสถานธนานุบาล และรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
                  13.  รับผิดชอบเบิก – จ่ายใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท พร้อมทั้งเก็บรักษาต้นขั้วใบเสร็จที่ใช้แล้ว
                  14   งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             2.1.4  งานจดทะเบียนพาณิชย์    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                   1.  รับจดทะเบียนพาณิชย์  (ตั้งใหม่)
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                    2.  รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                     3.  รับจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
                          -  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัด ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                      4.  การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีสูญหาย โดยออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์
                      5.  คัดรับรองสำเนาเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์  ใบยกเลิกการประกอบพาณิชย์กิจ ฯลฯ
                      6.  รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ ให้สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ ทราบเป็นประจำทุกเดือน
                      7.  จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ  ได้แจ้งย้ายสำนักงานแห่งใหม่                            
     2.2  ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริการข้อมูล ดังนี้
                2.2.1 งานแผนที่ภาษี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      1. งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
                      2. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ผท.2)
                      3. งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ (ผท.1)
                      4.  งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน  โรงเรือน และป้าย
                      5.  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
                      6.  การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
                      7.  ปรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์กรณีที่มีการแบ่งแยกแปลงที่ดิน
                      8.  งานปรับข้อมูลป้าย (ผท.3)
                      9.  งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
                     10.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                 2.2.2  งานทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                      1.  งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ( ผท.4)   5 , 6 , 9 ,11 , 12 , 17
                      2.  งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
                      3.  งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท.4  และ  5)
                      4.   งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสาร  ข้อมูลต่าง ๆ
                      5.   การจัดทำรายงานประจำเดือน
                      6.   งานปรับข้อมูลในคอมพิวเตอร์
                      7.   การจัดทำรายงานการปรับลดข้อมูล
                      8.   งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                      9.   งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
                      10. งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
                      11. งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี
                      12. งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
                      13. งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                      14. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                      15. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                  2.3.2 งานบริการข้อมูล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                       1.  งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                       2.  งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่  และข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรียนและที่ดิน
                       3.  งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
                       4.  งานบริการข้อมูล ผู้ชำระภาษี
                       5.  งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
                       6.  งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                       7.  งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                       8.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่