ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สำนักคลัง

สำนักการคลัง 

 

สำนักคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภท งานสถิติการคลัง ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย  งานระเบียบการคลัง งานการจัดซื้อและการจัดจ้างของเทศบาล งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดรายได้ ในการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษี งานทะเบียนทรัพย์สิน งานบริการข้อมูล งานจัดหาประโยชน์ จากทรัพย์สิน งานจดทะเบียนพาณิชย์ และกำกับดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในสำนักคลัง ดังนี้
- งานธุรการ
1. ส่วนบริหารการคลัง
1.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
1.2 ฝ่ายสถิติการคลัง
- งานสถิติการคลัง
- งานระเบียบการคลัง
1.3  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการจัดซื้อและการจ้าง
- งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
1.4  ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
- งานงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
2. ส่วนพัฒนารายได้
2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
2.2 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
2.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูล
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่