ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > อัตรากำลัง

                                        อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่
                เทศบาลนครเชียงใหม่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,215 คน โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 378 คน 
                                            ลูกจ้างประจำ จำนวน 37 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 800 คน 

                        รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไปนี้
 
                              หน่วยงาน                            พนักงาน    ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง     รวมพนักงานจ้าง           รวม       
    ตามภารกิจ       ทั่วไป    
               สำนักปลัดเทศบาล6759368151223
               สำนักการคลัง33211344580
               สำนักการช่าง
14
21151632
         -ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  18124625
                 -ส่วนออกแบบและก่อสร้าง18-1141533
                 -ส่วนการโยธา2253567102129
                 -ส่วนช่างสุขาภิบาล18329366586
               สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
826353772160
               กองวิชาการและแผนงาน30322315386
               สำนักการศึกษา19327275476
               กองสวัสดิการสังคม817-716
               หน่วยงานตรวจสอบภายใน1----1
               แขวงนครพิงค์1019394859
               แขวงกาวิละ7119365563
               แขวงศรีวิชัย14123224560
               แขวงเม็งราย17318486686
รวม378373524488001,215


ที่มา: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564)
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่