ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > อัตรากำลัง

                                        อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่
                เทศบาลนครเชียงใหม่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,171 คน โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 377 คน 
                                            ลูกจ้างประจำ จำนวน 27 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 767 คน 

                        รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไปนี้
 
                              หน่วยงาน                            พนักงาน    ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง     รวมพนักงานจ้าง           รวม       
    ตามภารกิจ       ทั่วไป    
               สำนักปลัดเทศบาล68410863171243
               สำนักคลัง3827374484
               สำนักช่าง
14
41721937
         -ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  17-24623
                 -ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง18-831129
                 -ส่วนการโยธา2143070100125
                 -ส่วนช่างสุขาภิบาล14-24345872
               สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
803454691174
               กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ25218264471
               สำนักการศึกษา19227255273
               กองสวัสดิการสังคม1018-819
               หน่วยงานตรวจสอบภายใน2----2
               กองการเจ้าหน้าที่19-21316
               แขวงนครพิงค์918364454
               แขวงกาวิละ11118355365
               แขวงเม็งราย18318456384
รวม377273404277671,171


ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่