ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > อัตรากำลัง

                                        อัตรากำลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่
                เทศบาลนครเชียงใหม่ มีบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 1,382 คน โดยแยกเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 407 คน 
                                            ลูกจ้างประจำ จำนวน 64 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 911 คน 

                        รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงจำนวนบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อไปนี้
 
                              หน่วยงาน                            พนักงาน    ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง     รวมพนักงานจ้าง           รวม       
    ตามภารกิจ       ทั่วไป    
               สำนักปลัดเทศบาล709 104 69173 252
               สำนักการคลัง35 5 12 40 52 91
               สำนักการช่าง
                      -ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  
17
21
 2
     1
 15
     3
 7
      4
22
      7
 41
      29
                 -ส่วนออกแบบและก่อสร้าง19 - 12 6 18 37
                 -ส่วนการโยธา23 11 40 81 121 155
                 -ส่วนช่างสุขาภิบาล21 5 33 39 72 98
               สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
84 9 41 42 83 176
               กองวิชาการและแผนงาน30 3 23 33 56 89
               สำนักการศึกษา24 5 28 30 58 87
               กองสวัสดิการสังคม9 1 7 - 7 17
               หน่วยงานตรวจสอบภายใน2----2
               แขวงนครพิงค์12 2 12 40 52 66
               แขวงกาวิละ13 1 20 43 63 77
               แขวงศรีวิชัย14 5 24 31 55 74
               แขวงเม็งราย13 6 22 50 72 91
รวม407 64 396515 9111,382


ที่มา: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561)
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่