ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้าราชการประจำ

ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
                                                                                                                                                                            
     CM-mayor62
                                                                     นางนุสรา ยันตรโกวิท                                                          
            ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
            หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
nopiccmmayor-surapon

   นายประสงค์ เรือนสอน  

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง

นายสุรพล ภู่บุบผา
      รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000
 
สำนักปลัด

            นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า
           หัวหน้าสำนักปลัด
           หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9050

 
สำนักการช่าง

           นายณภัทร  ประเสริฐดี
           ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
           หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9095
         
           นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย        

           -
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาลผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคาร
           และผังเมือง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9116หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9103

           นายอติชาติ  ชูวงศ์

           นายเอกพันธ์  พรหมประสิทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา       ผู้อำนวยการส่วนออกแบบ    
           และก่อสร้าง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9112หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9108

 
สำนักการสาธารณสุข

           นางเยาวเรศ  บุญถม
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9121
 
nopic

       นายธวัชชัย  กันทะวันนา 

           นายดนัย  สารพฤกษ์  
ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข
           และสิ่งแวดล้อม
       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุข      
หมายเลขติดต่อ 053-259000หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9128

 
สำนักการคลัง

           นางบุษบา  สหกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9075

        -

           นายจิรัฐภาคย์ อิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลังผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9079หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9087

 
สำนักการศึกษา
cmmayor-surapon
นายสุรพล ภู่บุบผา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9106

           นางอัญชิสา  ควัฒน์กุล

           นางสาวดาริกา เตชะวัง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9161หมายเลขติดต่อ 053-259000

 
กองวิชาการและแผนงาน

  นางสาวปริศนา  ธาติ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9142

 
กองสวัสดิการสังคม
​​​​​​​

           นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการ​​​​​​​กองสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9173

 
แขวงนครพิงค์แขวงกาวิละ

           นายประเทือง สุวรรณโน

           นายวิษณุ จักษุธารา
หัวหน้าแขวงนครพิงค์หัวหน้าแขวงกาวิละ
หมายเลขติดต่อ 053-259036หมายเลขติดต่อ 053-259044

 
แขวงศรีวิชัยแขวงเม็งราย
 
           นายชาตรี กันทวี

 นายประยูร   วรรณราช
หัวหน้าแขวงศรีวิชัยหัวหน้าแขวงเม็งราย
หมายเลขติดต่อ 053-259008หมายเลขติดต่อ 053-259007
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่