ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข้าราชการประจำ

ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำเทศบาลนครเชียงใหม่
                                                                                                                                                                            
     CM-mayor62
                                                                     นางนุสรา ยันตรโกวิท                                                          
            ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
            หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9031
 
nopiccmmayor-surapon

  นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง

นายสุรพล ภู่บุบผา
      รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่     
หมายเลขติดต่อ 053-259000
ต่อ 9033
หมายเลขติดต่อ 053-259000
ต่อ 9032
หมายเลขติดต่อ 053-259000
ต่อ 9030
 

 
สำนักช่าง

           นายณภัทร  ประเสริฐดี
           ผู้อำนวยการสำนักช่าง
           หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9313
         
           นายวิสาขะ  ปัญญาช่วย        

          นายยุวบูรณ์ ศักดิ์สม
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9116หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9106

ว่าที่ร.ต.เกียรติศักดิ์ เพียรผลดีสกุล

           นายเอกพันธ์  พรหมประสิทธิ์
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา        ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9112หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9108

 
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9123
 
nopic

       นายพิศาล พันธุ์เสนีย์

นายชาย  ถนอมสัตย์
 ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม       ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข    
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9121หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9122

 
สำนักคลัง

นางบุษบา  สหกิจวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักคลัง
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9075

นางชุติมา ตรีชาลี

นางสาวกรรณิการ กันต์รพีเกสร
  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9668หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9077

 
สำนักการศึกษา
cmmayor-surapon
นายไพฑูล ปั้นแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9160

นางสาวณภัชภา กองไชย

นางสาวดาริกา เตชะวัง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9162หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9161

 
สำนักปลัดเทศบาล
นายวรเชษฐ์  ไชยหล้า
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9050

 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  นางสาวปริศนา  ธาติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9142

 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9173

 
กองการเจ้าหน้าที่

           -
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9000

 
แขวงนครพิงค์แขวงกาวิละ

นายประเทือง สุวรรณโน

นายวิษณุ จักษุธารา
หัวหน้าแขวงนครพิงค์หัวหน้าแขวงกาวิละ
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9799หมายเลขติดต่อ 053-140381

 
แขวงศรีวิชัยแขวงเม็งราย
 
-

 นายประยูร   วรรณราช
หัวหน้าแขวงศรีวิชัยหัวหน้าแขวงเม็งราย
หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9188หมายเลขติดต่อ 053-259000 ต่อ 9179
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่