ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 ตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา
     เทศบาลนครเชียงใหม่
 
nopic
ประธานสภาเทศบาล
นางบงกช ตุวานนท์
nopic
รองประธานสภาเทศบาล
นางนภาพร ยามศิริ
 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์
 
nopicnopicnopic
นางสาวพรฤดี พุทธิศรีนายประสิทธิ์ พวงสำลีนายกันต์กวี อินทธิรา
 
nopicnopicnopic
นายศักดิ์พล ยอดบางเตยนายศิริวัฒน์ บุญเชื้อนายดุสิต บูรณะพิมพ์
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงกาวิละ
 
nopicnopicnopic
นางสาวธนธรณ์ ไพรวัลย์นายสุรพงษ์ พงศ์สิมภากรณ์นายปราชญา สุทธิพันธ์
 
nopicnopicnopic
นางพรรณตรี เชื้อมโนชาญนางสาวญานิศา ศรีศิลปนันท์นางมณฑา กิติแก้ว
 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย
 
nopicnopicnopic
นายสาคร ขัติยะนายสุธี สายมาธิปัญญานายราชิน ตันตรานนท์
 
nopicnopicnopic
นายอาคม กันทวงค์นายสิทธิพันธ์ เจิมจันทร์นางนภาพร ยามศิริ
 

 สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงศรีวิชัย
 
nopicnopicnopic
นางสาวรุ่งทิพย์ จันคงนายปิยศักดิ์ เรืองศรีนายประสิทธิ์ ขันแก้ว
 
nopicnopicnopic
นายชัยพร แสนปิงนางบงกช ตุวานนท์นายกฤตธัช พรามไทย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่