ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > โครงสร้างการบริหาร

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 ๑.นายกเทศมนตรี
           นายกเทศมนตรี ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและสามารถแต่งตั้งรอง นายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วน ของเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ คน และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน ๔ ปี
 ๒.สมาชิกสภาเทศบาล
           เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง (แบ่งตามแขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ ๖ คน และมีวาระการทำงาน ๔ ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี
โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น ๑๐ ส่วน ดังนี้
 สำนักปลัดเทศบาล  สำนักคลัง   สำนักช่าง  สำนักสาธารณสุขฯ   สำนักการศึกษา  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กองสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน   สถานธนานุบาล  แขวง
 
 ๑.สำนักปลัดเทศบาล 
           รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านรัฐพิธีและกิจสภา
  ประกอบด้วย
 ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
            - งานควบคุมเทศพาณิชย์
                           - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง
            - งานทะเบียนราษฎร
                           - งานบัตรประจำตัวประชาชน
                           - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                           - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
 ๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            - งานธุรการ
                           - งานรัฐพิธีและกิจการสภา
 ๑.๔ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
            - งานบริหารบุคคลครูฯ
                           - งานสรรหาและบรรจุฯ
                           - งานพัฒนาบุคลากร
                           - งานอัตรากำลัง
 
    
 สำนักคลัง 
           รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและงานด้านผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งส่วนความรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนบริหารงานคลัง 
           - ส่วนพัฒนารายได้
  สำนักคลัง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
  ๒.๑ ส่วนบริหารงานคลัง
   ๒.๑.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี
                           - งานการเงินและบัญชี
                           - งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
                           - งานสถิติการคลัง
   ๒.๑.๒ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานการจัดซื้อและการจ้าง
                           - งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
                           - งานนิเทศการพัสดุ
  ๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้
   ๒.๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้
                           - งานพัฒนารายได้
                           - งานเร่งรัดรายได้
                           - งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
   ๒.๒.๒ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                           - งานแผนที่ภาษี
                           - งานทะเบียนทรัพย์สิน
                           - งานบริการข้อมูล
    
 สำนักช่าง 
           รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคารและ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งส่วนราชการรับผิดชอบออกเป็น
           - ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
           - ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

           - ส่วนการโยธา
           - ส่วนช่างสุขาภิบาล
  สำนักช่าง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
                 - งานการเงินและบัญชี
  ๓.๑ กลุ่มงานออกแบบและควบคุมโครงการลักษณะพิเศษ
             - งานออกแบบโครงการ
                           - งานควบคุมโครงการ
  ๓.๒ กลุ่มงานขนส่ง
             - งานธุรการ
                           - งานระบบขนส่งสาธารณะ
                           - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๑ (ช้างเผือก)
                           - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ (อาเขต)
  ๓.๓ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
                      - งานธุรการ
   ๓.๓.๑ ฝ่ายควบคุมอาคาร
                           - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
                           - งานขออนุญาตอาคาร
   ๓.๓.๒ ฝ่ายผังเมือง
                           - งานจัดทำผังเมือง
                           - งานควบคุมผังเมือง
  ๓.๔ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
                     
 - งานธุรการ
   ๓.๔.๑ ฝ่ายสำรวจออกแบบ
                           - งานสำรวจ
                           - งานออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
                           - งานออกแบบวิศวกรรม
   ๓.๔.๒ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
                           - งานควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
                           - งานควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
                           - งานทดสอบกำลังและคุณภาพวัสดุ
  ๓.๕ ส่วนการโยธา
                      - งานธุรการ
   ๓.๕.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค
                           - งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
                           - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
   ๓.๕.๒ ฝ่ายสวนสาธารณะ
                           - งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
                           - งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
                           - งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
   ๓.๕.๓ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
                           - งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร
                           - งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
  ๓.๖ ส่วนช่างสุขาภิบาล
                      - งานธุรการ
   ๓.๖.๑ ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
                           - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                           - งานสถานีขนถ่ายและโรงงานเผาขยะติดเชื้อ
   ๓.๖.๒ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
                           - งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
                           - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
                           - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
   ๓.๖.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล
                           - งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง
                           - งานซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักรหนัก
   ๓.๖.๔ กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
                           - งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
                           - งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    
 สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่างๆ งานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป
  สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 - งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             - งานธุรการ
                           - งานการเงินและบัญชี
  ๔.๒ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๒.๑ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                           - งานสร้างเสริมสุขภาพ
                           - งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
                           - งานสุขภาพจิต
   ๔.๒.๒ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
                           - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
                           - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
                           - งานโรคไม่ติดต่อ
  ๔.๓ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๓.๑ กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน
                           - งานบริการสิ่งแวดล้อม
                           - งานสัตวแพทย์
                           - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๔.๓.๒ กลุ่มงานสุขาภิบาล
                           - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
                           - งานคุ้มครองผู้บริโภค
                           - งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  ๔.๔ โรงพยาบาล
                      - งานธุรการ
                      - งานการเงินและบัญชี
   ๔.๔.๑ กลุ่มงานบริการการแพทย์
                           - งานเวชปฏิบัติทั่วไป
                           - งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
                           - งานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก
                           - งานแพทย์แผนไทย
   ๔.๔.๒ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
                           - งานคลีนิกทันตกรรม
                           - งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข
   ๔.๔.๓ กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
                           - งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก
                           - งานเภสัชกรรมชุมชน
   ๔.๔.๔ กลุ่มงานการพยาบาล
                           - งานผู้ป่วยนอก
                           - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
                           - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
                           - งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ
   ๔.๔.๕ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
                           - งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
                           - งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
                           - งานประกันสุขภาพ
    
 สำนักการศึกษา 
           รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  สำนักการศึกษา ประกอบด้วย
  ๕.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ
             - งานแผนและโครงการ
                           - งานระบบสารสนเทศ
                           - งานงบประมาณ
                           - งานธุรการ
  ๕.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์
             - งานบริหารวิชาการ
                           - งานนิเทศการศึกษา
  ๕.๓ ส่วนบริหารการศึกษา
   ๕.๓.๑ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
                           - งานการศึกษาปฐมวัย
                           - งานโรงเรียน
                           - งานกิจการนักเรียน
   ๕.๓.๒ ฝ่ายวิชาการ
                           - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
                           - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  ๕.๔ ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ๕.๔.๑ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
                           - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                           - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
                           - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
   ๕.๔.๒ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                           - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                           - งานกีฬาและนันทนาการ
   ๕.๔.๓ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
                           - งานกิจการศาสนา
                           - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  ๕.๕ ฝ่ายการเงินและบัญชี
             - งานงบประมาณ
             - งานการเงินและบัญชี
    
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
           รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานด้านสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและประเมินผลและงานด้านกฎหมาย
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
                 - งานจัดทำงบประมาณ
                 - งานวิเทศสัมพันธ์
  ๖.๑ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
             - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
                           - งานประชาสัมพันธ์
  ๖.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
             - งานแผนพัฒนาเทศบาล
                           - งานนโยบายและโครงการ
                           - งานวิจัยประเมินผลและข่้อมูลสารสนเทศ
  ๖.๓ กลุ่มงานนิติการ
             - งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                           - งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย
                           - งานดำเนินคดีและการบังคับคดี
  ๖.๔ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
             - งานบริหารทั่วไป
                           - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           - งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
                           - งานอุทยานการเรียนรู้เชียงใหม่
    
 กองสวัสดิการสังคม 
           รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์และ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
             - ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
                           - งานธุรการ
                           - งานสังคมสงเคราะห์
                           - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                           - งานพัฒนาชุมชน
    
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
           รับผิดชอบงานด้านการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและงานอื่นๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
 สถานธนานุบาล 
           รับผิดชอบงานด้านการรับจำนำทรัพย์สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น ๓ แห่ง
             ๙.๑.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๑ (ท่าแพ)
                           ๙.๒.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ (ช้างเผือก)
                           ๙.๓.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓ (ประตูเชียงใหม่) 
                           ๙.๔.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๔
                           ๙.๕.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๕
    
 ๑๐แขวง ๔ แขวง 
           ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย โดยมีสำนักงานแขวง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกระจาย การให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
             - งานธุรการ
                           - งานทะเบียน
                           - งานคลัง
                           - งานช่าง
                           - งานสุขาภิบาล
                           - งานรักษาความสะอาด
                           - งานสวัสดิการสังคม
                           - งานนิติการ (แขวงศรีวิชัย)
    
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่