ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ตราสัญลักษณ์

  

ประวัติดวงตราเทศบาล

         
      เทศบาลนครเชียงใหม่ มีดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปุยเมฆ พญานาค รวงข้าวและลายดอกประจำยาม ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
      

พระบรมธาตุดอยสุเทพ

          
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ เคารพสักการะของพระพุทธศาสนิกชน โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ แสดงถึงการเป็นศูนย์  กลางทางพุทธศาสนาในภาคเหนือที่เปล่ง รัศมีรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัย
      
 

ปุยเมฆ

          
แสดงถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ ที่มีความชุ่มฉ่ำเย็นสบายน่าอยู่ตลอดทั้งปี
      

พญานาค

         
     ตามประวัติเป็นผู้ให้น้ำ เชียงใหม่เป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย โดยเฉพาะแม่น้ำปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่และ จังหวัด ใกล้เคียง เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของภาคเหนือ
 

รวงข้าว

          หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ซึ่งมิได้หมายถึงเฉพาะแต่เป็นเพียงอู่ข้าวอู่น้ำเท่านั้น ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสีงอื่นๆ อีกมากมาย 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่