ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน เครื่องเงิน (ต่อ)


01 สิงหาคม 2565 1,306

นายสมนึก  อุดมวิเศษ
เกิดวันที่ 14 ตุลาคม  2510  อายุ 56 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  34/1 ถ.วัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0206230
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
    - ขึ้นรูปเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - อดีตประธานชุมชนวัดศรีสุพรรณ
    - อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
    - ช่างเครื่องเงินร้านวัวลายศิลป์จนถึงปัจจุบัน

นายอารุณ จิโนรส
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2502  อายุ 66 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 39 ถ.วัวลาย ซ.4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์   -              
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    -ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -ช่างดุนลายโลหะร้านวัวลายศิลป์ ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางสาวภัทราวดี  ศรีวิชัย
เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2532  อายุ 34  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 243 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 090-7584860
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การประกอบเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าตาล
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันป่าสักวิทยา
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกโรงเรียน วัดศรีสุพรรณ
ประวัติการทำงาน
    -ช่างประกอบเครื่องเงินร้านวัวลายศิลป์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายพงษ์ศธร  ขัติแก้ว
เกิดวันที่ 2 เมษายน 2522  อายุ 44  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 101 ม.9 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0233608
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การตีขึ้นรูปเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ช่างตีขึ้นรูปเครื่องเงินร้านวัวลายศิลป์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายอนันต์  ศรีวิชัย
เกิดวันที่ 19 เมษายน 2520  อายุ 46  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 243 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-4613059
อาชีพปัจจุบัน ช่างหล่อขึ้นรูปเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
    - การหล่อขึ้นรูปเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโสภณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
ประวัติการทำงาน
    - ช่างหล่อ/ตี ขึ้นรูปเครื่องเงินร้านวัวลายศิลป์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


นายชลกานต์  สัตย์ต่อชาติ    
เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2534 อายุ 32 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  27/1/2  ถนนวัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  093-1105449  
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้        
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ร่วมงานสานศิลป์ กินแอ่วอู้ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - เป็นวิทยากรสอนการดุนลายโลหะให้กับผู้ที่สนใจ
    - รับงานจ้างดุนโลหะแก่ผู้ที่สนใจ
    - วิทยากรสอนการดุนโลหะ

นายชัยพร  เจริญภักดี    
เกิดวันที่ 7 เมษายน 2498 อายุ 69 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  111 ถ.วัวลาย ซ. 1  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-8670546  
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    -การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลปะหัตถกรรมล้านนา
    - หนึ่งในช่างผู้ร่วมก่อสร้างหอศิลป์สุทธจิตโต วัดหมื่นสาร
    - แกะสลักแผ่นภาพประวัติครูบาศรีวิชัยสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
    - แกะสลักภาพประวัติเสี่ยงทายสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพสมัยพระเจ้ากือนา
    - ร่วมสร้างซุ้มครูบาศรีวิชัย
    - วิทยากรสอนการดุนโลหะและเครื่องเงิน
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่
             จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
    - รางวัล OTOP Product Champion ชื่อผลงาน “ใต้ร่มพระบารมี”
              ประจำปี 2547    

นางยุพิน เคร่งครัด    
เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2508 อายุ 58 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  27/1/2 ถ.วัวลาย ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  080-6789575  
อาชีพปัจจุบัน ครูภูมิปัญญา
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประวัติการทำงาน
    - วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดุนลายโลหะแก่ผู้ที่สนใจ
    - ร่วมสร้างอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ
    - สมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
    - ผู้ประสานงานกลุ่มคลัสเตอร์ เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
    - วุฒิบัตร 800 ชั่วโมง จากวิทยาลัยในวัง
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
    - รางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดภูมิปัญญาไทยระดับภาคเหนือ “ภูมิ
             ปัญญาแผ่นภาพดุนลาย” ร่วมกับกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา           
             วัดศรีสุพรรณ จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นางดวงใจ ปัญญาวงศ์    
เกิดวันที่ 26 สิงหาคม 2509 อายุ 57 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  27/1 ถ.วัวลาย ซ.2 ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  080-0646826  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ประกาศณีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับงานจ้างดุนโลหะแก่ผู้ที่สนใจ
    - วิทยากรสอนการดุนโลหะ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางสาวกัลยาณี  บุญแลน
เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2506  อายุ 60 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 41 ถ.วัวลาย ซ.4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 061-8042852
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - บุดุนลายโลหะให้กับวัด โรงแรม และผู้ที่สนใจทั่วไป

นางสาวหทัยรัตน์ ชัยรักษ์    
เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2511 อายุ 55 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  27/1 ถ.วัวลาย ซ. 2 ตำบลหายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  080-0646826  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ประกาศณีบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับงานจ้างดุนโลหะแก่ผู้ที่สนใจ
    - วิทยากรสอนการดุนโลหะ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นายสุรศักดิ์  กันทวงค์
เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2502  อายุ 64 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 7 ถ.วัวลาย ซ.5 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-7122348
อาชีพปัจจุบัน ช่างเงิน-ทอง
วิชาความรู้    
    - การขึ้นรูปเครื่องเงิน และทอง
    - งานพุทธศิลป์ล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มทำงานด้านเครื่องเงินและทองตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึงปัจจุบัน
    - รับงานออกแบบพุทธศิลป์
    - มีผลงานด้านพุทธศิลป์ เช่น ฉัตรเงิน ฉัตรทอง งาช้างเงิน ฯลฯ
             ให้กับวัดต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่