ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน อาหาร


01 สิงหาคม 2565 1,864

นางวันชาติ   วงค์วรชาติ
เกิดวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 51 ซ.๗  ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-6053740
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
- วิสาหกิจชุมชน
- อนุรักษ์ขนมพื้นบ้านพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
     - มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- วิสาหกิจชุมชน 5 ธันวา
- นำผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐ                
             และเอกชน
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
- ใบประกาศจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- รับใบประกาศจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนประเมินผลโครงการ
             ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม
             วิสาหกิจ
นางจันทร์เป็ง สมณา
เกิดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2484  อายุ 82 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน ซ.5 ชุมชน 5 ธันวา ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-200431
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้
    - ขนมพื้นเมือง
    - ตุง
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- เคยร่วมกิจกรรมงานของชุมชน  และขององค์กรต่างๆ
- วิทยากรภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ทำดอกไม้ ทำขนม ทำขนมเทียน
นางไพจิตร  ปันทะ
เกิดวันที่ 28 เมษายน 2498  อายุ 69  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  20/3  ถ.รถไฟ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9507986   
อาชีพปัจจุบัน  รับจ้างทำอาหาร
วิชาความรู้    
    - อาหารพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันกำแพง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เปิดร้านขายอาหารพื้นเมือง
    - รับทำอาหารในงานจัดเลี่ยงต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                         
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางปิ่นทอง  ไชยเทพ    
เกิดวันที่ – ธันวาคม 2493  อายุ 74  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  30  ถ.หายยา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 095-8588173    
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - ขนมพื้นเมือง
    - อาหารพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนป่าบง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - จิตอาสาชุมชนทำอาหาร และขนมพื้นเมือง ร่วมกิจกรรมจ่างๆของ
             ชุมชน และหน่วยงานทั่วไป
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                    
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายโอภาส มูลอ้าย
เกิดวันที่  19 มีนาคม  2533 อายุ 34 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-8056975  
อาชีพปัจจุบัน พนักงานราชการครู
วิชาความรู้    
     - การประกอบอาหารไทยและต่างชาติ/แกะสลักผลไม้               
          - การจัดดอกไม้สด
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ประวัติการทำงาน
    - ครูแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    - ร่วมจัดทำเครื่องเสวยพระกายาอาหารกลางวัน แด่สมเด็จพระเทพ
             รัตนราชสุดาฯ เมื่อครั้งมาเปิดงานเด็กพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์
             จังหวัดเชียงใหม่
    - ร่วมจัดทำเครื่องเสวยพระกายาอาหารกลางวัน แด่สมเด็จพระเทพ
             รัตนราชสุดาฯ ณ อุทยานสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
    - ร่วมจัดทำเครื่องเสวยอาหารว่าง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ              
             ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน(ต่อ)
     - ผู้ควบคุมนักเรียนสาธิตการทำขนมช่อม่วง ขนมครก และข้าวเกรียบ
             ปากหม้อ ในการต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้นำประเทศอาเซียน               
             ณ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่
    - กรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์จากสตรอว์เบอร์รี ในงานของดีอำเภอสะเมิง
    - วิทยากรสอนการจัดดอกไม้ และการแกะสลักผลไม้ ณ ศาลา
              อเนกประสงค์หมู่บ้านป่าตัน
- วิทยากรสอนการทำอาหารไทยและต่างประเทศ ให้กับชุมชน สถาบัน
              ของรัฐและเอกชน
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลชนะเลิศ จากการเป็นควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกอบ
              อาหารไทยชุดจากปลา ระดับ ปวช.(ระดับภาค) ณ วิทยาลัยเทคนิค
              อุตรดิตถ์
    - รางวัลชนะเลิศ ประเภทแกงแค จากการเป็นควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน
              การประกอบอาหารพื้นเมือง ภาคเหนือฟิวชั่น ณ หอประชุมนานาชาติ
              เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
    - รางวัลอันดับ 3 จากการเป็นควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันการประกอบ
             อาหารไทยชุดจากข้าวกล้อง (อาเซี่ยน) ระดับ ปวช. กรมอาชีวศึกษา    
             จ.เชียงใหม่นางจตุพร  วิชัยยา
เกิดวันที่ 8 มีนาคม 2509  อายุ 58  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  1/7  ถ.หายยา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-3034990    
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - ขนมพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชนศาลาแดง
    - กรรมการกองทุนชุมชนศาลาแดง
    - กรรมการกลุ่มสตรีศาลาแดง
    - ประธานโครงการ เต้นบาร์สโล้ป ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
             แห่งชาติ ชุมชนศาลาแดง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่