ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน อักษรล้านนา


01 สิงหาคม 2565 2,355

พระครูอดุลสีลกิตติ์
เกิดวันที่ 8 กันยายน 2497  อายุ  69 ปี                                                                                                             
ที่อยู่ 14 ถ.สุริวงค์ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 061-8042852
อาชีพปัจจุบัน พระสงฆ์
วิชาความรู้    
- วรรณกรรมล้านนา
    - ศาสนพิธีแบบล้านนา
    - ปฏิทินล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - พ.ศ.2513 นักธรรมชั้นเอก
- พ.ศ.2528 ป.ธ. 1 - 2
- พ.ศ.2547 ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
             มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
- พ.ศ.2552 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
            จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - พ.ศ.2520 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - พ.ศ.2528 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุคำ  จ.เชียงใหม่
    - พ.ศ.2532 เป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- พ.ศ.2538 เป็นเจ้าคณะตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน(ต่อ)
- ปฏิทินล้านนา ฉบับวัดธาตุคำ
- คู่มือประกอบศาสนพิธี คณะเทคนิคการแพทย์
- วรรณกรรมล้านนา อื่นๆ เช่น สารคดีล้านนา,กองของบ่าเก่า,โลกนิติคำค่าว
รางวัลที่เคยได้รับ
    - พ.ศ.2544 วุฒิบัตรนักเทศน์แม่แบบของมหาเถรสมาคม
- พ.ศ.2545 โล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัด
             เชียงใหม่ สาขาภาษาศาสตร์ ด้านศาสนา
- พ.ศ.2547 โล่เกียรติคุณ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา”
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- พ.ศ.2550โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียน
             ธรรมราชศึกษา
-พ.ศ.2551ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พ.ศ.2554 เป็นครูภูมิปัญญา รุ่นที่ 7 แห่งประเทศไทย
นายจำพงษ์ ตั้งตระกูล
เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2483 อายุ 83 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  238-240 ถ.ช้างม่อย ต.ช้างม่อย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 083 5728449  
อาชีพปัจจุบัน อาจารย์พิเศษสอนอักขระล้านนา
วิชาความรู้    
    - อักขระล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนมงคลวิทยา จ.ลำพูน
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน
ประวัติการทำงาน
    - อาจารย์พิเศษศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา                      
             วัดพระสิงห์
    - อาจารย์พิเศษศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                             
             วัดลอยเคราะห์
    - ประธานชมรมช้างม่อยฮักเชียงใหม่
    - ประธานกลุ่มฝุ่นดิน เผยแพร่อักษรล้านนาให้ชาวต่างประเทศ                 
    - ร่วมจัดงาน “ปี๋ใหม่บะเก่า ตี้กองร้อยวา”เพื่อฟื้นฟูประเพณี
             สงกรานต์แบบดั้งเดิม ให้คนในชุมชนช้างม่อย และประชาชนทั่วไป 
ประวัติการทำงาน(ต่อ)
- ร่วมกับศูนย์ใบลานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัด
             กิจกรรมสาธิตจารใบลานและเขียนชื่อด้วยอักษรล้านนา “เทศกาล
             เที่ยวเมืองไทย 2558” ที่สวนลุมพินี กรุงเทพ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เกียรติบัตรครูผู้สอนอักษรธรรมล้านนา(ตั๋วเมือง) และเผยแพร่
             ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จากหน่วยอบรมประชาชนตำบล
             ช้างคลานวัดลอยเคราะห์ เชียงใหม่
    - เกียรติบัตรครูผู้มีเมตตาสอนภาษาล้านนาหลักสูตรชั้นต้น รุ่นที่ 3
             จากศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา วัดพระสิงห์นายเกริก อัครชิโนเรศ
เกิดวันที่  5 ธันวาคม 2503 อายุ 63  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  120 ถ.ต้นขาม ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  089- 5599878  
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - ปฏิทินล้านนา
    - อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - หัวหน้าทีมวิจัยโครงการ “การชำระปฏิทินและหนังสือปีใหม่
             ล้านนา”
    - นักวิชาการด้านภาษาล้านนาโบราณ
    - สอนการเขียนปฏิทินล้านนา และอักษรล้านนา ทุกวันอาทิตย์                      
             ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
    - โครงการวิจัย “การศึกษาตัวตนและบทบาทของเจ้าหลวงสุวรรณ              
             คำแดง”
ประวัติการทำงาน(ต่อ)
    - รายงานวิจัยเรื่อง การคำนวณและการทำนายวันฝนตกแบบล้านนา
    - โครงการวิจัย “การจัดตั้งศูนย์ธัมม์ใบลาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม”
             กรณีศึกษาวัดสะลวงใน
    - โครงการ e-60 วรรณพิมพ์ล้านนา
    - โครงการ e-120 วรรณลิขิตล้านนา
    - ร่วมประชุมทางวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา“ผญาและสล่า
             ล้านนา”ณ มหาวิทยาลัยเชียง    
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2558
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายสุดใจ ปาวิชัย
เกิดวันที่  11 กุมภาพันธ์  2503 อายุ 64  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  3 หมู่ที่ 7  ต.สันนาเม็ง  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-5316919
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
    -อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ แขนงวิชา
              จุลชีววิทยาคลินิก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530
    - สอนภาษาล้านนาที่คณะเทคนิคการแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
    - สอนภาษาล้านนาที่ศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา                           
             วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
    - สอนภาษาล้านนาที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง                  
              จ.เชียงใหม่
    - เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมมัคนายก ที่คณะเทคนิคการแพทย์
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสมศักดิ์  จันทร์น้อย
เกิดวันที่  8 มิถุนายน 2498 อายุ 68  ปี  
ที่อยู่  77 หมู่ที่ 2  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-9806657  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    - อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - รับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ ภาควิชาเทคนิค
              การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - สอนภาษาล้านนาที่คณะเทคนิคการแพทย์
    - สอนภาษาล้านนาที่ศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา              
             วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
    - วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาล้านนาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่                
              จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
    - ครูภูมิปัญญาล้านนา สาขาวรรณศิลป์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
              เชียงใหม่
นางสาวเกศินี   ไชยเทพ
เกิดวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2495 อายุ 72 ปี                                                                                                                  
ที่อยู่  14 ถ.พระปกเกล้า ซ.12  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์    081 7240427  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    - อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับราชการครู โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
    - วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาล้านนาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
    - สอนภาษาล้านนาที่ศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา            
             วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
นางสาวนงเยาว์  อินทวัน    
เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2492 อายุ 74 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  70 หมู่ที่ 7  ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  084-9488395  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    - อักษรล้านนา
ประวัติการทำงาน
    - วิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภาษาล้านนาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป
    - สอนภาษาล้านนาที่ศูนย์การเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา               
             วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
นายเสรินทร์  จิรคุปต์
เกิดวันที่  11 ตุลาคม 2485 อายุ 81 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  25  ถ.วัวลาย ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089 6318253
อาชีพปัจจุบัน นักวิชาการประวัติศาสตร์
วิชาความรู้    
    - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(เชียงใหม่)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
- จัดตั้งพิพิธภัณฑ์โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
    - ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
    - นักเขียนการ์ตูนล้อและวิพากษ์การเมือง หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
    - เขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณชน
    - ผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วยศิลปะการเขียนการ์ตูน
    - อบรมนักเรียนร่วมกับผู้นำชุมชน จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์
             ชุมชน 68 ชุมชน

รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูต้นแบบของโรงเรียน ประจำปี 2544 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
             วิทยาลัย
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2556 สาขามนุษยศาสตร์
             ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                  
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางสุพิน  ฤทธิ์เพ็ญ
เกิดวันที่  28 ธันวาคม 2501 อายุ  65  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 49/19 บ้านสวนสุเทพ ถ.สวนดอก ซ.6 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081 7163984  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    - วรรณกรรมล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา คณะมนุษยศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ปริญญาเอก สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา  
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูสอนภาษาไทย ที่โรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- พ.ศ.2540 วรรณกรรมจากพับสาและใบลาน.
- พ.ศ.2541 เชียงใหม่ในมโนนึก
- พ.ศ.2543 จุ๊หละอ่อน.
- พ.ศ.2545 นางเอกในวรรณกรรมล้านนา
- พ.ศ.2546 กลอนนิทานล้านนา
- พ.ศ.2548 ลัดเลาะถิ่นไทในรัฐฉาน

ประวัติการทำงาน(ต่อ)
- พ.ศ.2550เยือนถิ่นยูงทองสิบสองพันนา
- พ.ศ.2551 งานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมค่าวนิทานล้านนา :                    
              ภูมิปัญญาลักษณะเด่น และคุณค่า”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
           - พ.ศ.2551 นิทานของอุ๊ย  
- พ.ศ.2553 วรรณกรรมคัดสรรค่าวล้านนา
รางวัลที่เคยได้รับ
     - ปี พ.ศ. 2549 ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ สำนักงานวัฒนธรรม                    
              จ.เชียงใหม่  
- ปี พ.ศ. 2550 ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่เทิดไท้ 60ปีในหลวง
             สำนักงานพัฒนาสังคมฯ
- ปี พ.ศ. 2555 ต้นแบบคนดีใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดิน                  
             สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงฯ
- ปี พ.ศ. 2556     รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
     - ปี พ.ศ. 2556 รางวัลเพชรล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               
             เขต 34
     - ปี พ.ศ. 2557 ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
              กระทรวงวัฒนธรรม
    - ปี พ.ศ. 2557 ผู้มีคุณูปการต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไท
- ปี พ.ศ. 2559 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาวรรณศิลป์                    
             องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่