ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน หัตถกรรม


01 สิงหาคม 2565 1,554

นางราศรี ทิพย์วงค์
เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2502 อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 70/1 ชุมชน5ธันวา ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 097-9481908
อาชีพปัจจุบัน  ค้าขาย
วิชาความรู้    
- ทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนแม่นะ จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                 
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางธนพรรณ  ชัยศรี
เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2501  อายุ 65  ปี                                                                                                           
ที่อยู่  18/1 ถ.สิทธิวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-4344756  
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้    
    - การหยอดผางปะตี๊ด
    - ทำตุงตัวเปิ้ง
    - ทำกระทงใบตอง
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
-มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ประกอบอาชีพ หยอดผางปะตี๊ด ทำตุงตัวเปิ้ง และกระทงใบตอง              
             ที่บ้านมาโดยตลอด
นางอุไร สามแก้ว
เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2491 อายุ 75 ปี
ที่อยู่ 30 ถนนบ้านแพะ ซอย 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 094-6263500
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้
    -สืบสานงานใบเตยใช้ในการทำบุญ
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนท่าศาลาประดิษฐ์
ประวัติการทำงาน
    -ซักอบรีด
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ภูมิปัญญาต้นแบบ จากโรงพยาบาลแม่และเด็ก
นายวินัย  สมณา
เกิดวันที่  11 กันยายน 2504 อายุ 63 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 42/6 ซ.7 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 097-0831378
อาชีพปัจจุบัน ทำสวน
วิชาความรู้    
    - การทำสะเปาคำ
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษา  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นางเทียมจันทร์  ศรีสุข
เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2501  อายุ 65  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  24 ซอยชุมชน 5 ธันวา ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์    -      
อาชีพปัจจุบัน     รับจ้าง
วิชาความรู้    
    -ส้อมดอกตอก
นางสาว ปราณี  แก้วนาหลวง
เกิดวันที่ 1 เมษายน 2493 อายุ 74 ปี
ที่อยู่ 64 ซ.7 ชุมชน 5 ธันวา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 080-1350353
อาชีพปัจจุบัน รับจ้างทั่วไป
วิชาความรู้    
    - บายศรี  
    - หัตกรรมกระดาษ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                   
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายอำนาจ สุริยพฤกษ์    
เกิดวันที่ 1 มีนาคม 2535 อายุ 32 ปี                                                                                                         
ที่อยู่  55/3  ถ.แก้วนวรัฐ ซ.6 ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  088-2463324
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    -การฉลุลายบนกระดาษสาและโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโสภณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีตตวย ฮอยสล่าเมือง”              
             ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ร่วมงานส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญางาน “ลานสรวง ข่วงศิลป์”            
             ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - รับจ้างฉลุลายบนกระดาษสาและโลหะ
นางสาวประภาพร พรหมเมือง
เกิดวันที่  9 พฤศจิกายน  2515 อายุ 51 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  6/2 ถ.พระปกเกล้า ซ.4 ต.พระสิงห์  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-9575509  
อาชีพปัจจุบัน ครู
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมงานฝีมือ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโสภณ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จ.เชียงใหม่     
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูดีเด่นสถานศึกษาเอกชน ประจำปี 2558
    - รางวัล Teacher Award
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                  
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายเบญจพล สิทธิประณีต
เกิดวันที่  18 กันยายน 2501 อายุ 65 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 1-3-5 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-5550089
อาชีพปัจจุบัน ช่างศิลป์
วิชาความรู้    
    -ตุงกระดาษ,ฉลุลายกระดาษ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยล  จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยล จ.เชียงใหม่                
          - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล
             มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่    
ประวัติการศึกษา                                         
         - ศิลปินร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                   
             กระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษาด้านประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา สำนักงาน                                      
             ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
- ครูภูมิปัญญาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ
- นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่อินทนนท์
ประวัติการศึกษา (ต่อ)
- กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- กรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา
- สมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน
- ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะในนิทรรศการต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             กระทรวงศึกษาธิการ
    - ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์                           
             สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
    - รางวัลชมเชยประชันช่างศิลปาชีพ ประเภท “รัศมีแห่งบารมี”                   
             ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน
    - ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
    - รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ”มหาวิทยาลัยราชมงคลเฉลิม                       
             พระเกียรติ ธัญญบุรี
    - บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม “คือหยาดฟ้า...ตกต้องธุลีดิน” วารสาร
             ร่มพะยอม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ผู้มีผลงานดีเด่น “ศิลปินพื้นบ้านและวัฒนธรรมเชียงใหม่”              
             สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มประยุกต์ศิลป์ ด้านหัตถกรรมสภาวัฒนธรรม
             จ.เชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่