ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน ศาสนพิธี


01 สิงหาคม 2565 1,908

นายทัศนธีร์กร พรเรืองรอง
เกิดวันที่ 1 มกราคม 2501 อายุ 66 ปี
ที่อยู่ วัดโลกโมฬี 229 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9196556
อาชีพปัจจุบัน มัคทายก,หมอดู
วิชาความรู้    
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
- โหราศาสตร์
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านริมลาว  อ.เมือง จ.เชียงราย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- มัคนายกวัดโลกโมฬี
- นักจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับจารีตประเพณีล้านนา คลื่น 92.00
             เฉียบเรดิโอ
- นักจัดรายการวิทยุออนไลน์ไปคลื่น 107 พริ้งเรดิโอ                                 
             อ.แม่สาย จ.เชียงราย,107.25 ชอนไพรเรดิโอ จ.เพชรบูรณ์          
             คลื่นช่องแมวเรดิโอ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา,คลื่นกระสังเรดิโอ             
             จ.บุรีรัมย์ ,จตุตรัสเรดิโอ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ฯลฯ
- นักโหราศาสตร์
นายสมพงษ์ ไชยดีศรีประพันธ์
เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2493 อายุ 74 ปี
ที่อยู่ 25/1 ถ.ราชวิถี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9807466
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย,มัคนายก
วิชาความรู้    
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- บวชเรียน ปี 2508-2533 น.ธ.เอก
ประวัติการทำงาน
- เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น ปี 2526-2533
- ปัจจุบัน มัคนายก ไวยาวัจกร วัดเชียงมั่น
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                  
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายชีพ ชัยชนะ
เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2500 อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 6 ท่าแพ ซ.4 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-8539880
อาชีพปัจจุบัน มัคนายก
วิชาความรู้    
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
- การตีกลองล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- รับจ้างทั่วไป
- มัคนายกวัดมหาวัน
- ตีกลองล้านนาในงานประเพณีท้องถิ่นทั่วไป
รางวัลที่เคยได้รับ
- ภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                      
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายกลิ่นทอง เตชาติ
เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2491 อายุ 75 ปี
ที่อยู่ 307 บ้านท่อ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-3668562
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
- ภาษาล้านนา(คำเมือง)
- ผู้นำพิธีทางศาสนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงโตน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ประวัติการทำงาน
- เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
- ครูพิเศษ สอนวิชาสังคมพุทธศาสนา และภาษาล้านนา
- ผู้ช่วยมัคคทายกวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รางวัลที่เคยได้รับ
- เข็มกาชาด ในการบริจาคโลหิตครั้งที่ 16
- รูปหล่อหลวงพ่อพระพุทธพจน์วรภรณ์ จาก ท่านพลตำรวจโท               
             สมสง่า ประธานชมรมศิษญ์เก่า เมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์
นายหยุด ศรีสองเมือง
เกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2497 อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 4/1 ถ.ราชเชียงแสน ซ.2ก ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9801594
อาชีพปัจจุบัน ลูกจ้างราชการ
วิชาความรู้
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธีราศาสตรวิทยา จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- 2520 เข้าทำงานเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม 2520                   
             อายุราชการ 37 ปี ออกวันที่ 30 กันยายน 2558
- 2534 ร่วมการประชุมเชิงวิชาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี                  
             รุ่นที่ 2 ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเชียงใหม่
- 2544 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มัคนายกผู้นำศาสนพิธี             
             ศูนย์การศึกษาวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่
- 2545 กรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวที การจัดงานมหกรรมภูมิ
             ปัญญาไทยประจำภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
             แห่งชาติและจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
- 2546ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน จากศูนย์
             อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
- 2547 กรรมการจัดการประชุมสมาคมพระพุทธศาสนา                      
             ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 44 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย                   
             ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 กรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่
- 2552ดำรงตำแหน่ง กรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์                     
             พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
- พนักงานดีเด่น เทศบาลนครเชียงใหม่
- พ่อดีเด่น
- เกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาของจังหวัด
             เชียงใหม่ จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัด
             เชียงใหม่ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
- เกียรติบัตร เป็นชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จาก
             สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายดุสิต  เชาวชาติ
เกิดวันที่  11 ตุลาคม 2485 อายุ 81 ปี                                                                                                               
ที่อยู่  90 ถ.ท้ายวัง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-6318253
อาชีพปัจจุบัน  ผู้นำทางศาสนา
วิชาความรู้    
    - พิธีกรรมทางศาสนา
    - อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
- พ.ศ.2506 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
- พ.ศ.2510 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่
- พ.ศ.2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
     - พ.ศ.2536 ครูสอนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า                          
             อ.สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
     - พ.ศ.2536 ครูสอนภาษาล้านนาที่วัดพันอ้น พุทธสถาน                            
             วัดสวนดอก วัดลอยเคราะห์
     - เป็นกรรมการพุทธสมาคม จังหวัดเชียงใหม่
     - พ.ศ.2554 ครูสอนพิเศษความรู้ภูมิปัญญาล้านนา                       
             โรงเรียนโกวิทธำรง

รางวัลที่เคยได้รับ
     - พ.ศ.2550 โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่
     - พ.ศ.2550 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครไทย
     - พ.ศ.2551 เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช
             2551 สาขาภาษาและวรรณกรรม
     - พ.ศ.2551 เกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม
             บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
     - พ.ศ.2553 เกียรติบัตรเป็นอุบาสกดีเด่น จากคณะสงฆ์ อำเภอ
             เมืองเชียงใหม่
     - พ.ศ.2554 เกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้ว่าราชการจังหวัด
             เชียงใหม่
     -พ.ศ.2554 เกียรติบัตรเป็นศิลปินพื้นบ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน
            วัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรม                           
            จ.เชียงใหม่
นายสวัสดิ์ เจริญจะขิล
เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2494 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 114/6 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 097-9216922
อาชีพปัจจุบัน มัคนายก
วิชาความรู้    
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนธรรมบ้านแม่คำ เชียงราย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบันเป็นมัคนายกวัดหมื่นสารและรับงานประกอบพิธีกรรมแบบ พื้นเมืองล้านนา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่