ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน ฟ้อนพื้นเมือง


01 สิงหาคม 2565 1,307

นางเพชรดา อุปมาน
เกิดวันที่ 1 กันยายน 2530  อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 308/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.2 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-2572300
อาชีพปัจจุบัน ครู
วิชาความรู้    
-ฟ้อนพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๔ (บ้านเชียงราย)
- มัธยมศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแม่ลาน้อยอรุณลักข์ ปี 2555-2556
- ปัจจุบัน ครูโรงเรียนเกศสุวรรณอนุสรณ์
- ผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตถกรรม
             นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
นางพิกุล  สมบูรณ์ชัย
เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2503 อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 300 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1141889  
อาชีพปัจจุบัน ครู
วิชาความรู้
    - ฟ้อนพื้นเมือง
    - ตัวอักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูพี่เลี้ยงเด็ก โรงเรียนวัดป่าพร้าวนอก
    - ครูพี่เลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก
    - ครูภูมิปัญญา โรงเรียนบาลสุวรรณอนุสรณ์ ระดับ ป.1-ม.3
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
    - ครูดีเด่นประถมศึกษา ของสมาคมโรงเรียนเอกชน ปี 2554
    - ครู Teacher Award ของสมาคม โรงเรียนเอกชน ปี 2559
นางสาวจิตติมา จองเมทา
เกิดวันที่  6 พฤศจิกายน 2527 อายุ 39 ปี                                                                                                                 
ที่อยู่  167 ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1185528  
อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู
วิชาความรู้    
    - ฟ้อนพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังลุง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
    - 2550  ครูจ้างสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    - 2555  ข้าราชการครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
    - 2558-ปัจจุบัน ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    - วิทยากรสอนฟ้อนพื้นเมืองให้กับสถาบันต่างๆ
นางสาวสุชาดา  เตชะเขตต์
เกิดวันที่  27 เมษายน 2505 อายุ 62 ปี                                                                                                                       
ที่อยู่  27 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-6715575  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้างทั่วไป
วิชาความรู้    
    - ฟ้อนดาบ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - แสดงฟ้อนดาบประจำอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
    - แสดงฟ้อนดาบประจำอยู่ที่โรงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม่
    - วิทยากรสอนการฟ้อนดาบให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งรัฐ           
             และเอกชน
    - สมาชิกสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน
    - ได้รับการบันทึกเทปแสดงการฟ้อนดาบจากรายการ “ตามไปดู”
             สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
นางอัมพร  สาทา
เกิดวันที่ 10 มกราคม 2492 อายุ 75  ปี                                                                                                              
ที่อยู่  13 ถ.ทิพยเนตร ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 061-7957534    
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้    
    -ฟ้อนเล็บ
    -ดุนโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณศิลป์ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มทำงานบุดุนลายโลหะตั้งแต่อายุ 15 ปี ถึง 30 ปี
    - เริ่มเป็นช่างฟ้อนตอนอายุ 20 ปี จนถึงปัจจุบัน
    - เป็นวิทยากรสอนการฟ้อนพื้นเมืองให้กับสถาบันการศึกษา และ
             หน่วยงานต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                 
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางนันทา  สืบวงศ์
เกิดวันที่ 15 เมษายน 2488 อายุ 79 ปี                                                                                                    
ที่อยู่  7 ถ.ทิพยเนตร ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-5947048      
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้    
    - ฟ้อนเล็บ
    - งานใบตอง
    - ดุนโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณศิลป์ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มงานดุนโลหะตอนอายุ 20 ปี
    - เป็นวิทยากรสอนการฟ้อนพื้นเมืองให้กับสถาบันการศึกษา               
             และหน่วยงานต่างๆ
รางวัลที่ได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                     
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ
เกิดวันที่  6 กรกฎาคม 2522 อายุ 44  ปี                                                                                                         
ที่อยู่  95 หมู่ 2  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์    -      
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
    - ฟ้อนพื้นเมือง
    - สิ่งทอ
    - ออกแบบเครื่องประดับ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 วัดนาเดา จ.ลำปาง
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยา จ.ลำปาง
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ตำแหน่งนักออกแบบ 2 ปี
    - อาจารย์สอนออกแบบเครื่องประดับ 10 ปี
    - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัย             
             เทคโนโลยราชมงคลล้านนา  10 ปี
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลที่ 1 เครื่องประดับเงินสตรีตามสมัยนิยม จากกรมส่งเสริม
             อุตสาหกรรม
    -รางวัลคนดีศรีราชมงคลล้านนา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    -รางวัลผู้ควบคุมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย
นางจิรากัน  รัตนทัศนีย์
เกิดวันที่  17  มิถุนายน  2500  อายุ 66  ปี                                                                                                                 
ที่อยู่  86 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6597087   
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    -นาฏศิลปไทยและละครพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน , โรงเรียนหอพระ
    -มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    -ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ประวัติการทำงาน
    -ครูสอนนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพื้นเมือง
    -รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
    -รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ครูดีเด่นด้านนาฏศิลป์
    -หัวหน้าภาควิชาดีเด่น
    -หนึ่งครูแสนดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายธงชัย  จีนชาติ
เกิดวันที่  5 กันยายน 2524 อายุ 42  ปี                                                                                                              
ที่อยู่  86 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  086-9151957   
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการ
วิชาความรู้    
    - ฟ้อนพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนไตรภพวิทยา จ.ลำปาง
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    - ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรุงเทพมหานคร
ประวัติการทำงาน
    - ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
รางวัลที่เคยได้รับ
    - หนึ่งครูแสนดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่