ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน ผ้า


01 สิงหาคม 2565 664

นางศรีลอน   นาพิมพ์
เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2501 อายุ 65 ปี
ที่อยู่ 13 ถ.วัวลาย ซอย 7 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-4824117
อาชีพปัจจุบัน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
วิชาความรู้    
-การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าคา ต.แม่ตื่น อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนชุมชนแม่ตื่น จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- อาสาสมัครสาธารณสุข ชุมชน๕ธันวา  แขวงเม็งราย                          
             อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- กรรมการชุนชน 5 ธันวา (สวัสดิการสังคม) แขวงเม็งราย                               
             อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
- กรรมการกองทุนเงินล้านชุมชน 5 ธันวา
นางสาวส่วยอิ่ง  ลุงออ    
เกิดวันที่ 1 มกราคม 2542 อายุ 25 ปี                                                                                                                           
ที่อยู่  55/3  ถ.แก้วนวรัฐ ซ. 6  ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  099-2670148  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้        
    - การเขียนผ้าบาติก
    - การย้อมสีผ้าธรรมชาติ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยหลวง
ประวัติการทำงาน
    - ทำงานการเขียนผ้าบาติก และการย้อมผ้าโดยใช้สีธรรมชาติ
    - เป็นวิทยากรสอนการเขียนลายบาติก และย้อมผ้าโดยใช้สี
             ธรรมชาติให้กับผู้ที่สนใจ
นางเทวี  ชมภูศรี
เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2495  อายุ 71 ปี                                                                                                 
ที่อยู่  100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-5869554
อาชีพปัจจุบัน ช่างปักผ้า
วิชาความรู้    
    - การปักผ้าโบราณ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    - งานจัดหาที่ดิน
    - บัญชีและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของโรงแรมในจังหวัดลำปาง
    - ทำงานปักผ้าโบราณจนถึงปัจจุบัน
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เกียรติบัตรครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสำนักงานพระพุทธศาสนา
             จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวจารุนิภา อวดคล่อง    
เกิดวันที่ 11 กันยายน 2534 อายุ 30 ปี                                                                                                          
ที่อยู่  390/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  083-5746500
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้        
    - การปักด้นลายผ้า
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนวิทยา อ.เวียงป่าเป้า                   
             จ.เชียงราย
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ออกแบบผลิตภัณฑ์ งานด้นและปัก
    - จำหน่ายงานปัก และด้นผ้าพื้นเมือง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่