ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน ดนตรีพื้นเมือง


01 สิงหาคม 2565 5,314

นายวิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม
เกิดวันที่ 27 ธันวาคม 2516 อายุ 50 ปี
ที่อยู่ 38/2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 092-5149656
อาชีพปัจจุบัน ช่างพุทธศิลป์
วิชาความรู้    
- ดนตรีเครื่องสายพื้นเมือง
- การทำโคมล้านนา
- ช่างพุทธศิลป์ (ทำปราสาท)
- ออกแบบเครื่องดนตรีล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนศิวิลัยวิทยา จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเมตตาศึกษา
- ป.ว.ส วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สาขาช่างยนต์
ประวัติการทำงาน
- ครูสอนดนตรีเครื่องสายพื้นเมือง
- ร่วมแสดงดนตรีในงานสำคัญต่างๆ เช่น “เมืองเชียงใหม่ ปีที่ 717” ,
            “สืบสานการเล่นเปี๊ยะ”
- ช่างทำโคมล้านนา โคมโบราณ
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
- วิทยากรงานเสวนา “ดนตรีล้านนา:Gerald P.Dyck กับการศึกษา
             มานุษยดนตรีวิทยาในดนตรีล้านนา” จัดโยคณะมนุษยศาสตร์ และ
             สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ร่วมประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา เรื่อง “ผญาและสล่าใน
             ล้านนา”ณ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นักออกแบบเครื่องดนตรีล้านนา
- วิทยากรดนตรีล้านนาให้กับสถาบันต่างๆ
- ออกอัลบั้มบรรเลงพิณเปี๊ยะในนามวง “ลายเมือง”
- ทำปราสาท ในพิธีถวายเพลิงพระศพพระสังฆราช สปป.ลาว
นายอานนท์ จันทร์น้อย
เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2497 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 267 ถ.วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 080-4936016
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำและขายเครื่องดนตรีพื้นเมือง
วิชาความรู้    
- การทำเครื่องดนตรีพื้นเมือง,ดนตรีพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดป่าแพ่ง
ประวัติการทำงาน
- วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้าน
- นักดนตรีพื้นเมืองอิสระ รับเล่นดนตรีในงานประเพณีทั่วไป
- กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นเมือง
- ขายเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ทำขึ้นมาเอง
นายสุทัศน์  แสนดวงดี
เกิดวันที่ 11 เมษายน 2517 อายุ 50  ปี                                                                                                           
ที่อยู่  142/13 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  089-8524965     
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม  อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    - ปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
ประวัติการทำงาน
    - วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้านให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
    - วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้านให้แก่โรงเรียนวัดป่าเสร้าน้อย                  
             อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่    
- วิทยากรสอนดนตรีพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสังกัดเทศบาลตำบล                        
             หนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย
ว่าที่ร.ต.สะหรียศ ณ ศะวิพรวุษหิม
เกิดวันที่ 24 ธันวาคม 2524 อายุ 42 ปี
ที่อยู่ 139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1899503
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
-ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง
ประวัติการศึกษา
-ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
-มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินท์ราชูทิศพายัพ
-ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- วิทยากรสอนดนตรีล้านนาทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และสถาบัน
             ต่างๆ
- ครูพิเศษสอนดนตรีพื้นเมือง โรงเรียนนานาชาติลานนา
- ผู้ก่อตั้งวงดนตรีพื้นเมือง “ฮีตล้านนา”
- จิตอาสาสอนดนตรีพื้นบ้านให้เยาวชนที่สนใจ
- แสดงหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ปี 2549
- แสดงหน้าพระที่นั่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รางวัลที่เคยได้รับ
- คนดีศรีล้านนา
นายมานพ ธรรมดุลพินิจ
เกิดวันที่  15 เมษายน 2502 อายุ 65 ปี                                                                                                                       
ที่อยู่ 56 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-75886814  
อาชีพปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว
วิชาความรู้    
    - การเล่นเครื่องดนตรีล้านนา/ดนตรีไทย
    - การทำเครื่องดนตรีล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศรีประดู่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนโกวิทธำรง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
- ผลิตและจำหน่ายเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา/ดนตรีไทย ทุกชนิด
- สอนการเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้กับชาวต่างชาติผู้สนใจ
- เปิดสตูดิโอบันทึกเสียง ทำเพลงล้านนา (KS Studio)
นายชาย ชัยชนะ
เกิดวันที่ 27 กันยายน 2494 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 107 ซ.22 ถ.โชตนา ซ.22 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 092-9929462
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้
    - กลองพื้นเมืองทุกชนิด
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา มงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับราชการ ข้าราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - รับราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
    - ครูชมรมพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - เป็นวิทยากรสอนการตีกลองพื้นเมืองให้กับสถาบันต่างๆ
    - เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
             แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา และเมืองประวัติศาสตร์
    - ครูสอนกลองพื้นเมือง โรงเรียนขาลสุวรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก                     
             ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก
- รางวัลชนะเลิศ วงดนตรีกลองแอว เนื่องในการประกวดวงดนตรี
             พื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ ประจำปี 2536
    - รางวัลชนะเลิศการประกวดกลองพื้นเมือง ประเภทตึ่งโนง                         
             งานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ 2538
    - การประกวดกลองพื้นเมือง ประเภทกลองมองเซิง งานประเพณี             
             ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2541
    - โล่เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ จากสภาวัฒนธรรม
             จังหวัดเชียงใหม่
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                       
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายพิพัฒพงษ์ ศรีคีตกรหริทาส
เกิดวันที่ 26  กุมภาพันธ์  2425 อายุ 42 ปี                                                                                                                    
ที่อยู่ 56 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 091-5542569
อาชีพปัจจุบัน ครูและเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
วิชาความรู้    
    - นักดนตรีและนักประพันธ์เพลงล้านนา    
    - ช่างทำเครื่องดนตรีล้านนา
    - ภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรุงเทพ
    - ปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ปริญญาเอก คติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
    -ประธานชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนาวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
    -หัวหน้าและผู้ก่อตั้งวงลูกแม่ระมิงค์ศรีนครพิงค์เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
     - ร่วมแสดงพิณเปี๊ยะล้านนา ในงานรวมพลมานุษย์ศิลป์                            
             ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพ
    - เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงล้านนาให้กับองค์กรต่างๆมากกว่า              
             1,000 เพลง
    - ผู้ก่อตั้งห้องบันทึกเสียง K.S สตูดิโอ
    - จิตอาสาสอนเยาวชนผู้สนใจในดนตรีล้านนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย รุ่นที่ 9 ปี 2541
    - เยาวชนสร้างสรรค์ไทย รุ่นที่ 2 ปี 2543
    - นักศึกษาทุนนริศรานุวัติวงศ์ เดี่ยวพิณเปี๊ยะ 5 สาย ปี 2547
    - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2547
    - ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ยกย่องโดยโรงเรียนเทพบดินทร์
             เชียงใหม่ ปี 2551
    - รางวัลคนดีศรีเชียงราย สาขาศิลปวัฒนธรรม ปี 2552
    นายสวัสดิ์  ต่ายพูล
เกิดวันที่  2 พฤศจิกายน 2472 อายุ 94 ปี                                                                                                         
ที่อยู่  59/34  ถ.สุริยะวงศ์ ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-206590
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - นักธรรมโท โรงเรียนวัดพรหมเกสร อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
    - ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจาก ครูรอด อักษรทับ ศิลปินชื่อ
             ดังแห่งวังบางคอแหลม ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
             ซึ่งมีครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นครูประจำวง
    - อาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
    - อาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
    - อาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
             เชียงใหม่
    - แสดงดนตรีประจำที่ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
    - แสดงดนตรีประจำที่ร้านอาหารเฮือนสุนทรี เวชานนท์
    - เป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย/ล้านนา ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
    - เปิดทำการสอนดนตรีไทย/ล้านนา ให้กับเยาวชนที่สนใจ โดยไม่เสีย
             ค่าใช้จ่าย ที่บ้านของตัวเอง
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2547 สาขาศิลปะการแสดง
             ดนตรีไทย/ล้านนา
    - นำเด็กพิการทางสายตาได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรี
             ไทย
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
            เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายพงศธร บุญสูง
เกิดวันที่  16 ตุลาคม 2533 อายุ 33 ปี                     
ที่อยู่  308/2  ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.2 ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 083-3231875  
อาชีพปัจจุบัน ครู
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูโรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
    - ครูโรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่    
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
    - รางวัล Teacher Award
    - ครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                         
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายรักเกียรติ ปัญญายศ
เกิดวันที่  23 พฤษภาคม 2502 อายุ 64 ปี                                                                                                         
ที่อยู่  86 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-4355905
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.หางดง                       
             จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - 2524 – ปัจจุบัน รับราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
    - กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นเมือง
    - ประพันธ์เพลง “หอคำหน้อย”บรรเลงประกอบละครเรื่อง                 
             “รากนครา”
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2536
    - เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2541 จากคุรุสภา
นายประสิทธิ์ โกกระธรรม
เกิดวันที่  5 มีนาคม 2483 อายุ 84 ปี                                                            
ที่อยู่  106 ถ.ประชาสัมพันธ์  ต.ช้างคลาน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-4326205  
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินพื้นบ้านอิสระ
วิชาความรู้    
    -ดนตรีพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองออน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    - บวชเรียน นักธรรมโท
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มต้นเล่นดนตรีพื้นบ้านเมื่ออายุ 12 ปี
    - ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าวงดนตรีพื้นบ้านคณะหัวฝายสามัคคี
    - ช่างทำและซ่อมเครื่องดนตรีในสังกัดเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่  
             ประจำวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
    - แสดงดนตรีประจำในสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
             เชียงใหม่ ร้านอาหาร และโรงแรม
    - รับงานแสดงดนตรีพื้นบ้านในงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆในนาม
             คณะหัวฝายสามัคคี
    - กรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้าน
    -ร่วมแสดงดนตรีในงานศิลปะระหว่างภาค ณ สวนอัมพร กรุงเทพ       
รางวัลที่เคยได้รับ
    - พ.ศ. 2512 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง  
             จากแม่ทัพภาค 3 ในงานฤดูหนาว จังหวัดเชียงใหม่
    - พ.ศ.2555 ใบประกาศเกียรติคุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
             ประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงในโครงการ “ดุริยะแห่ง
             รัตนโกสินทร์” จากมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ                 
             พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9นายภานุทัต อภิชนาธง
เกิดวันที่  21 กรกฎาคม 2517 อายุ 49 ปี                                                                                                            
ที่อยู่ 160/3 ร่มเย็นเพลส ถ.โชตนา ซ.22 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-8056975  
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นเมือง
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - จิตอาสาสอนดนตรีพื้นเมืองให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป            
             โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    - ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีล้านนาบ้านครูแอ๊ด
- ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าวง “เดอะสะล้อ”
    - ผู้ประยุกต์เครื่องดนตรีล้านนาให้มีความเป็นสากล
    - วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีพื้นเมืองให้กับสถาบันการศึกษา
             ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
    - ผู้ประพันธ์เพลงประกอบละครเรื่อง คำสาปดอกสร้อย,วันนี้ที่รอคอย
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
- ร่วมกับวง “เดอะสะล้อ”แสดงในงานมหกรรมดนตรีที่สำคัญ เช่น
             เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ Lanna World Music,เทศกาลจังหวะ
             แผ่นดิน Rhythm of the Earth,มหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ด้วยรัก
             และคิดถึงครูเพลง นิทัศน์ ละอองศรี ศิลปินล้านนา,ตามรอย
             ศรัทธามหากุศล รฤกในองค์มหาราชา รัชกาลที่ 9 ,ถิ่นฟ้า ล้านนา
             ตะวันออกสู่สากล ฯลฯ
    - คณะทำงานฝ่ายจัดการแสดงมหรศพ พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
             ในหลวง ร. 9 จ.เชียงใหม่
    - กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีพื้นเมือง
    - ออกอัลบั้มทั้งศิลปินเดี่ยวและในนามวง “เดอะสะล้อ”รวมกัน
             มากกว่า 15 อัลบั้ม
    - ตัวแทนประเทศไทยไปแสดงในงาน “ASIAN MONTH”                 
             ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
    - ประพันธ์เพลง “ป้อเฮา” ร่วมถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.9
    - รับเชิญออกรายการโทรทัศน์ทั้งในฐานะศิลปินและกรรมการ เช่น
             รายการคุณพระช่วยรายการ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันด์,รายการ
             ไมค์ทองคำ ฯลฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาดนตรีพื้นเมือง ประจำปี 2545
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                        
              เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษานายชาตรี  โกกระธรรม
เกิดวันที่  23 กันยายน 2505 อายุ 61 ปี                                                                                                          
ที่อยู่  27 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-8213143
อาชีพปัจจุบัน นักดนตรีพื้นบ้านอิสระ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นบ้านล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มเรียนดนตรีพื้นบ้านล้านนา เมื่ออายุ 14 ปี จากพ่อครูประสิทธิ์
             โกกระธรรม ผู้เป็นบิดา
    - นักดนตรีแสดงประจำที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
    - นักดนตรีแสดงประจำที่โรงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม่
    - กรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีพื้นบ้านล้านนา
    - สมาชิกวงดนตรีพื้นบ้าน คณะ “หัวฝายช้างคลาน”
    - แสดงดนตรีตามงานประเพณีท้องถิ่นทั่วไป
รางวัลที่เคยได้รับ
    - พ.ศ.2555 ใบประกาศเกียรติคุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
             ประวัติศาสตร์การบันทึกเสียงในโครงการ “ดุริยะแห่ง
             รัตนโกสินทร์”จากมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จ          
             พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
นายสรายุทธ  รอบรู้
เกิดวันที่  18 มีนาคม 2520 อายุ 47  ปี                                                                                                  
ที่อยู่  86 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์    081-3664911    
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกองลม  อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประวัติการทำงาน
    -ครูสอนโรงเรียนเรยีนาเชลี 10 ปี
    -อาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป 10 ปี                                             
นายวสันต์ ใบงิ้ว
เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2501 อายุ 65  ปี                                                                                             
ที่อยู่  86 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-9867758   
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีในราชสำนักล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
    - ข้าราชการครู วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
รางวัลที่เคยได้รับ
    - หนึ่งครูแสนดี จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายสวง ต่ายพูล
เกิดวันที่  26 เมษายน  2503  อายุ 64  ปี                                                                                            
ที่อยู่  59/34 ถ.สุริวงศ์ ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9933836  
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - ดนตรีไทย
    - ปี่พาทย์ล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย อ.เมือง                          
             จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - แสดงดนตรีประจำที่ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่
    - แสดงดนตรีประจำที่ร้านอาหารเฮือนสุนทรี เวชานนท์
    - รับงานแสดงดนตรีตามงานประเพณีท้องถิ่นและงานทั่วไป
    - เป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย/ล้านนา ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
    - เปิดทำการสอนดนตรีไทย/ล้านนา ให้กับเยาวชนที่สนใจ โดยไม่เสีย
             ค่าใช้จ่าย ที่บ้านของตัวเอง
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวงแห่ล้านนา
นายวชิระ ไพยารมณ์
เกิดวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2523 อายุ 44 ปี                                                                                                       
ที่อยู่  1 ซอย 2 ถ.นันทาราม ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-0375857   
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการ
วิชาความรู้    
    -การตีกลองสะบัดชัย
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - สอนศิลปะการตีกลองสะบัดชัยประยุกต์ โรงเรียนเทศบาล                
             วัดศรีสุพรรณ
    - ข้าราชการครู โรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนไชย สอนรายวิชาทักษะ
             อาชีพดนตรีล้านนา และนาฏดุริยการล้านนา
    - วิทยากรในโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ ศูนย์ศึกษา
             พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุพรรณ
    - กรรมการฝ่ายกิจกรรมชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ จังหวัดเชียงใหม่
    - คณะกรรมการ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่