ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน จิตรกรรม-ประติมากรรม


01 สิงหาคม 2565 1,571

พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต
เกิดวันที่   7 พฤษภาคม 2500  อายุ 67  ปี                                                             
ที่อยู่ 175 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์     -          
อาชีพปัจจุบัน พระสงฆ์
วิชาความรู้
    - ภาษาล้านนา    
    - ศิลปกรรมล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่
    - นักธรรมตรี โท เอก สำนักศาสนศึกษา วัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาออกแบบพุทธศิลป์)                            
             จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยเขตเชียงใหม่
    - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์                                    
             สาขาวิชาการบริหารพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ส่งเสริมและสอนงานช่างช่างศิลป์ มีงานต้องลายฉัตร ,การเขียน
             ลายรดน้ำ,การต้องกระดาษสา,การฝั้นเทียน
       - ส่งเสริมและสอนงานช่างไม้ ออกแบบและสร้างธรรมาสน์ทรง
             ปราสาท,บุษบก, ธรรมาสน์ปาฏิโมกข์,สัตตภัณฑ์,ตุงกระด้าง และ
             ตู้เทียนชัย เป็นต้น
ประวัติการทำงาน
     - การออกแบบ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอไตร การต้องลายตุงกระด้าง ฯลฯ
    - สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน พระภิกษุ สามเณร ที่เรียนดี
             แต่ขาดทุนทรัพย์
    - ฟื้นฟูประเพณีการทานเรือสำเภา “ตานส้ายตานแตน”
รางวัลที่เคยได้รับ
    - พ.ศ.2540 โล่เกียรติคุณ วัดพัฒนาตัวอย่าง จากคณะสงฆ์จังหวัด
             เชียงใหม่
    - พ.ศ.2548 เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
             งานไม้
    - พ.ศ.2550 เกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น
             ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด สาขาทัศนศิลป์
             ประยุกต์ศิลป์
    - พ.ศ.2556 ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา สาขาประติมากรรม                  
             สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชัยรัตน์ แก้วดวงแสง
เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2500 อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 93 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-8827178
อาชีพปัจจุบัน ช่างหล่อพระพุทธรูป
วิชาความรู้    
- การหล่อพระพุทธรูป
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
- ปี 2526 กองทุนกรุงเทพเงินทุน
- ปี 2529 บริษัท เซฟที คัท
- โดยได้รับความรู้จากนายอินสอน แก้วดวงแสง บิดาของตน จนเริ่ม
             หล่อพระตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
- ประวัติการทำงานได้รับการลงในบทความ “บ้านช่างหล่อ ครัว
             สุดท้ายแห่งนครล้านนา”ของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์
- ประวัติการทำงานได้รับการลงในบทความ “ครอบครัวสุดท้ายสล่า
             หล่อพระแบบโบราณ แห่งชุมชนช่างหล่อ เมืองเชียงใหม่ ”ของ
             เว็บไซต์ cm77.com
นายโยธิน แก้วดวงแสง
เกิดวันที่  22 เมษายน 2503 อายุ 64 ปี                                                                                                          
ที่อยู่ 97 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0336525
อาชีพปัจจุบัน ช่างหล่อพระพุทธรูป
วิชาความรู้    
    - การหล่อพระพุทธรูป
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ,โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนโกวิทธำรง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
- พนักงานธนาคาร ปี 2526 – 2543
- ได้รับการถ่ายทอความรู้จากบิดาและมาดา คือนายดวงจันทร์          
             แก้วดวงแสง และนางจันทร์เป็ง แก้วดวงแสง เริ่มเป็นช่างปั้นและ
             หล่อพระพุทธรูปตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
- เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการหล่อพระพุทธรูปให้กับ
             สถาบันการศึกษาต่างๆ
นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน
เกิดวันที่  28 พฤษภาคม 2510 อายุ 56 ปี                                                                                     
ที่อยู่  167 ถ.พระปกเกล้า  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9982272  
อาชีพปัจจุบัน ราชการครู
วิชาความรู้    
    - จิตรกรรม
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวตะพานพิทยา
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา
             อุบลราชธานี
    -ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
    - สมาชิกชมรมสีน้ำล้านนาและกลุ่มสีน้ำโลก
    - ร่วมส่งผลงานแสดงนิทรรศการทั้งไทยและต่างประเทศเรื่อยมา
รางวัลที่เคยได้รับ
    - 2528 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวาด
             เส้นระดับภาคและระดับประเทศ โดยกรมอาชีวศึกษา
    
รางวัลที่เคยได้รับ (ต่อ)
-2531 รางวัลที่ 2 “จิตรกรรมดอกราชพฤกษ์” โดยจุฬาลงกรณ์
            มหาวิทยาลัย
    - 2539 รางวัลที่ 3 “จิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย”                  
             งานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
    - 2543 รางวัล TWS.SILVER AWARD “จิตรกรรมสีน้ำไทย”               
             ครั้งที่ 1 สมาคมจิตรกรรมสีน้ำไทย
    - 2544 รางวัลดีเด่น “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปัก”                
             โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
    - 2545 รางวัลดีเด่น อันดับ 1 ประเภทเทคนิคสีน้ำมัน จิตรกรรม
             เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวงในดวงใจ
             ศิลปิน” โดยบริษัท I.C.C. International Co.,Ltd.
    - 2548 รางวัลดีเด่น อันดับ 3 ประเภทเทคนิคสีน้ำมัน เฉลิมพระ
             เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยบริษัท I.C.C.
    - 2552 รางวัลสมนาคุณพิเศษ การออกแบบสลากออมสินพิเศษ
             ครั้งที่ 2 โดยธนาคารออมสิน
    - 2554 เกียรติบัตร“ครูสอนดี” โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่ง
             การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
    - 2555 เกียรติบัตรโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” โดยสำนักงาน
             เลขาธิการคุรุสภา
    - 2556 เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นายพุทธา แก้วพิทักษ์
เกิดวันที่  28 เมษายน 2508 อายุ 59 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1854180  
อาชีพปัจจุบัน ราชการครู
วิชาความรู้    
    - แกะสลัก
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
    - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน
    - ครูสอนประจำคณะวิชาศิลปกรรม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัย
             อาชีวศึกษาเชียงใหม่
    - ร่วมแสดงผลงานปฏิมากรรมเทียนร่วมสมัย “เทศกาลศิลปะเทียน
             นานาชาติเมืองอุบล” ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี
    - กรรมการจัดการแข่งขันทักษะจิตรกรรมไทย ประเภทวิชา
             ศิลปกรรมในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน          
             งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
             ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560
    
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
     - ผู้ออกแบบขบวนรถเข้าร่วมการประกวดในงานประเพณีต่างๆทั้งใน
             ประเทศ และต่างประเทศ
รางวัลที่เคยได้รับ
     - รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่เทศบาลนคร
             เชียงใหม่ ในปี2532,2533,2534,2545
    - รางวัลชนะเลิศการประกวดรถบุปผชาติ ประจำงานมหกรรมไม้
             ดอกไม้ประดับ ในปี 2532 2533,2534,2553,2554
    - รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถในงาน International Chinese
             New Year Night Parade ณ ประเทศฮ่องกง
   นางจันทร์จิรา บุญยัง    
เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2515 อายุ 51 ปี                                                                  
ที่อยู่  390/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-5304617
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - การมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ
    - การเขียนเทียนลายล้านนา
    - จิตรกรรมสีธรรมชาติ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ร่วมก่อตั้งชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา
    - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีตตวย ฮอยสล่าเมือง” ครั้ง
             ที่ 1 – 8 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ร่วมงานส่งเสริมถ่ายทอดภูมิปัญญางาน “ลานสรวง ข่วงศิลป์”     
             ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ค้าขายผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
นายอนุพงศ์  พลประอินทร์    
เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2495 อายุ 71 ปี                                                                     
ที่อยู่  390/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-4730929  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้        
    - การเขียนลวดลายพื้นเมืองบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    - การออกแบบลวดลายพื้นเมือง
    - ประติมากรรม
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ออกแบบลวดลายแกะสลักไม้ร้านโมเดิร์นคราฟอิ่ง
    - นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1               
             กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ตามฮีตตวย ฮอยสล่าเมือง”                
             ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติ          
             80 พรรษา มหาราชัน
นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์
เกิดวันที่  7 ธันวาคม 2510 อายุ 56 ปี                                                                        
ที่อยู่  9/47 หมู่บ้านโรสวิลล์ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-4308359  
อาชีพปัจจุบัน ช่างแกะสลักหิน
วิชาความรู้    
    - แกะสลักพระพุทธรูปจากหิน-หยก
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ประวัติการทำงาน
          - เริ่มแกะสลักหินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529
          - ปัจจุบันเปิดร้านแกะสลักพระพุทธรูปจากหิน –หยก อยู่ที่ตลาด
             ทิพย์เนตร    
นายอนุชา แตงจาด
เกิดวันที่  29 กรกฎาคม 2532  อายุ 34 ปี                                                                          
ที่อยู่  9/47 หมู่บ้านโรสวิลล์  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-6172001  
อาชีพปัจจุบัน ช่างแกะสลักหิน
วิชาความรู้    
    - แกะสลักพระพุทธรูปจากหิน-หยก
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองแดง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย                     
             จ.เชียงราย
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
          - เริ่มแกะสลักหินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยได้รับการถ่ายทอดจาก
             นายสุพรรณ จันต๊ะวงค์ ผู้เป็นบิดา
          - ปัจจุบันเปิดร้านแกะสลักพระพุทธรูปจากหิน –หยก อยู่ที่        
             ตลาดทิพย์เนตร    
นายนราชิต คุณยศยิ่ง
เกิดวันที่  8 ธันวาคม 2517 อายุ 49 ปี                                                             
ที่อยู่  167 ถ.พระปกเกล้า  ต.ศรีภูมิ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 098-2596942  
อาชีพปัจจุบัน รับราชการครู
วิชาความรู้    
    - เครื่องเคลือบดินเผา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประวัติการทำงาน
    - 2542-2556  ครูพิเศษ และพนักงานราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
             เชียงใหม่
    - 2556-2558 ข้าราชการครู วิทยาลัยศิลปะหัตกรรม กรุงเทพ
    - 2558-ปัจจุบัน ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่