ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน จักสาน


01 สิงหาคม 2565 2,062

นางสาวพรนภัส  พูลสมบัติ
เกิดวันที่ 29 มกราคม 2494 อายุ 71 ปี
ที่อยู่ 15 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9104602
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
- ประกาศนีบัตรวิชาชีพขั้นสูง
ประวัติการทำงาน
- เคยเป็นพนักงานของรัฐวิสาหกิจมาก่อน ปัจจุบันเกษียณแล้ว
- อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตลำปาง
- วิทยาการสอนการทำไม้ไผ่ขด ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
- ร่วมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงกร        
             “แอ่วเฮือน เยือนพญา” สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางวันเพ็ญ ทนันไชย
เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2492 อายุ 74  ปี
ที่อยู่ 54 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0324091
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ

นางสายสมร ทนันไชย
เกิดวันที่ 6 ธันวาคม 2500 อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 52 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-3665327
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
- ปวช. โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่  
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางศรีวรรณ ไชยชนะ
เกิดวันที่ 17 เมษายน 2497 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ -
โทรศัพท์ 091-8588171
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางจันทร์เที่ยง ทนันไชย
เกิดวันที่ 22 มีนาคม 2490 อายุ 77 ปี
ที่อยู่ หมู่บ้านศรีปันครัว 50 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 095- 6789771
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางจันทร์เที่ยง ดวงโปธา
เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2489 อายุ 77 ปี
ที่อยู่ 19/1 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-5482532
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
สุพรรณ อินเพลา
เกิดวันที่ 1 เมษายน  2483 อายุ 84 ปี
ที่อยู่ 33/1 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 091-8544182
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางปราณี ทะมองชัย
เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2504 อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 9849 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-5658165
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิมงคล
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางประกาย สิทธิบุญมี
เกิดวันที่ 9 กันยายน  2498 อายุ 68 ปี
ที่อยู่ 11 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-2713116
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางประกาย ทะมองชัย
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2505 อายุ 57 ปี
ที่อยู่ 38 ถนนต้นขาม2  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1918578
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
-ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ

นางไพรินทร์ มะโนทอง
เกิดวันที่ 18 มกราคม 2503 อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 33/2  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 096-4919344
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
- หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางวันทณีย์ สกรรณ์
เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2505 อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 10 ถ.ต้นขาม2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9112137
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
-ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ

นางประไพศรี อุทรานันท์    
เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2503 อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 19 ถ.ต้นขาม  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6726167
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางนภาพร ทะมองชัย    
เกิดวันที่ 30 มีนาคม 2531 อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 40 ถ.ต้นขาม2  ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-2657215
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
-หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
-ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ
-มัธยมศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
-ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
-วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางสร้อยสิน กันธิมา
เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2503 อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 24 ถ.ต้นขาม ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-5954568
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
    - อาชีพทำเครื่องเขิน-ไม้ไผ่ขด มาโดยตลอด
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ได้รับโล่รางวัลร่วมกับแม่ขันแก้ว กันธิมา

นางยุพิน  เจิมจันทร์
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2504 อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 22/1 ถ.ต้นขาม2  ต.ท่าศาลา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-18110848  
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
     - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - 9 เมษายน 2554 ได้รับคัดเลือกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น
    - 19 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติบัตร คุณธรรม (ลูกดีเด่น)
    - 7 มกราคม 2559 ได้รับเกียรติบัตร ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ใน
             โอกาสเชียงใหม่ ครบ 720 ปี
    - 30พฤษภาคม2557 ได้รับเกียรติบัตร UNESEO(สาขาหัตถกรรม     
             และศิลปะพื้นบ้าน)
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางประนอม  มะโนทอง
เกิดวันที่  12 เมษายน 2495 อายุ 72 ปี                                                                 
ที่อยู่ 92 ถ.ต้นขาม  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 062-4411205
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางพัฒนี ดวงสว่าง
เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2507  อายุ 59 ปี                                                                          
ที่อยู่  22 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1940340
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางอาลัย  กันธิมา
เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2503 อายุ 64 ปี                                   
ที่อยู่  24/1 ถ.ต้นขาม 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-5524588
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางนงนุช ถาไว
เกิดวันที่  3 มกราคม  2497 อายุ 70 ปี                                                                      
ที่อยู่  24 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 063-3866208
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษาปีที่ 4
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นายอนุชา กันธิมา
เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2507 อายุ 59 ปี                                               
ที่อยู่  24 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-247536  
อาชีพปัจจุบันช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
นางนงเยาว์ ชนะดวงดี
เกิดวันที่ 22 สิงหาคม 2500 อายุ 66  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  22 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-7913624
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำไม้ไผ่ขด (เครื่องเขิน)
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมไม้ไผ่ขด(เขิน)
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษาปีที่ 4
ประวัติการทำงาน
- ทำงานรับจ้างจักสาน (ไม้ไผ่ขด) ให้แก่ผู้ที่สนใจที่บ้านของตัวเอง
- วิทยากรสอนการทำไม้ไผ่ขดให้แก่ผู้ที่สนใจ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่