ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน ค่าว-ซอ


01 สิงหาคม 2565 1,657

นางจารุวรรณ เหมืองจา
เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2513 อายุ 53 ปี
ที่อยู่ 131/105 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-6367052
อาชีพปัจจุบัน รับราชการ
วิชาความรู้    
- ค่าวฮ่ำ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองใหม่ทองดีอุทิศ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- เริ่มศึกษาวรรณกรรมเมื่อปี พ.ศ.2540 จากพ่อครูศิริพงค์              
             วงศ์ไชยและครูสถาพร ธรรมประโชติ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย
- เป็นวิทยากรให้กับการเขียนค่าวให้กับสถาบันต่างๆ
     - กรรมการการตัดสินค่าวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากมหาลัย                    
              มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย     
- ทำเว็บไซด์ค่าวฮ่ำล้านนาให้กับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      - 26 ตุลาคม 2558 ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม
             วรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่-ปัจจุบัน
    - รับตำแหน่งประธานสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาเชียงใหม่ ปี
             2560 – ปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน (ต่อ)
 - ได้รับเชิญจากมหาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัด
              เชียงรายให้เป็นประธานการตัดสินค่าวสดระดับมัธยมศึกษา
              ตอนต้น ในการประกวดค่าวในโครงการส่งเสริม  สนับสนุนการ
              เรียนรู้ภาษาล้านนาและพัฒนารูปแบบการศึกษาพุทธศิลปกรรมปี
              การศึกษา  2559
    -  เป็นผู้ประสานงานรวบรวม กวีล้านนาเขียนค่าวเพื่อระลึกถึงใน
              หลวงโดยผ่านหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง 11
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่สาขาภาษาและวรรณกรรม ปี 2559
- ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จ.เชียงใหม่ ปี 2560
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ปี 2560 ของ
             โรงพยาบาลสวนปรุง
นายมานพ ปิยะวงค์ (หนานสิงขร)    
เกิดวันที่ 8 เมษายน 2498 อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 131/105 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-9456524
อาชีพปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอภัยอริยศึกษา
วิชาความรู้    
- ค่าวและจ๊อย
- ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- ทหารกองประจำการ ปี 2522
- นักสำรวจสำนักนายก ปี 2533
- ครูการศึกษานองโรงเรียนปี 2534
- ครูปริยัติสามัญ ปี 2533
- 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็นพิทธาจารย์จากวัดดับภัย จ.เชียงใหม่
- 2557 ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่
- 2559 กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตำบลสุเทพ
    ประวัติการทำงาน (ต่อ)
           - 2560 ที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวรรณกรรมล้านนา
             เชียงใหม่
    - เป็นวิทยากรเล่าค่าวใส่ทำนอง ให้สถาบันต่างๆ
    - เป็นประธานการตัดสินการเล่าค่าวใส่ทำนอง ณ วิทยาลัยสงฆ์
             มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงราย
รางวัลที่เคยได้รับ
- โล่จากรัฐมาตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้บริหารองค์กรดีเด่น ประจำปี 2546
- เข็มครูดีคุรุสภา ประจำปี 2555
     - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นายอนุชิต ณ สิงห์ทร
เกิดวันที่ 15 กันยายน 2534 อายุ 31 ปี
ที่อยู่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 082-9329927
อาชีพปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา
วิชาความรู้
    -ค่าว    
-อักษรล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- นักจัดรายการวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และวิทยุชุมชน   
             อ.สันป่าตอง
- อ่านค่าวและฮ่ำกะโลงในงานประเพณีต่างๆ
- วิทยากรบรรยาย ด้านภูมิปัญญาล้านนา
     - นักวิชาการศึกษา ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา สำนักศิลปะและ
             วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
-เยาวชนดีเด่น โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ปี 2551
นายบุญทอง จันทิมา
เกิดวันที่  9  ธันวาคม  2502  อายุ 64 ปี                                                                                                   
ที่อยู่ 63 ถ.สิทธิวงศ์  ต.ช้างม่อย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9921764
อาชีพปัจจุบัน ช่างตัดผม,ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    -การขับซอ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดงหลวง จ.ลำพูน
ประวัติการทำงาน
    - ขับซอตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดจากพ่อครู                                 
             ดวง จันทรวิโรจน์
    - ออกอัลบั้ม “ชดใช้พระคุณแม่”
    - ออกอัลบั้ม “กระเทยสิกใหม่”
    - ออกอัลบั้ม “วันป้อ”
    - ออกวีซีดีบันทึกการแสดงสดซอซิ่ง
    - บันทึกเสียงซอปอยข้าวสังข์ ศิลปินคนหนุ่ม991 ร่วมกับ                                
             พิกุล เมืองพร้าว
    - เจ้าของกิจการร้านตัดผม บุญทอง บาร์เบอร์
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                   
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายเฉลิมเวศน์  อุปธรรม(สีหมื่นยอง)
เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2505 อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 48/2 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9506906
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการมหาวิทยาลัย
วิชาความรู้    
    - การขับซอ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระเจ้าทองทิพย์ อ.สันป่าตอง
    - มัธยมศึกษา มจร. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
    - ปริญญาตรี ศศบ.ราชภัฏเชียงใหม่
    - ปริญญาโท คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับราชการปีพ.ศ.2532
    - สมาชิกสมาคมศิลปินขับซอล้านนา
    - เขียนบทกลอนในวารสารคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - เป็นวิทยากรให้ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
    - ผลงานการซอต่างๆ เช่น ซอยาเสพติด ซอโลกธรรมแปด ซอประวัติ
              วัดปันเส่า ซอพระประจำปีเกิด ซอประวัติพระอภัยสารทะ ฯลฯ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนาปี 2555 สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัย
              ราชภัฏเชียงใหม่
    - ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน (ข้าราชการคณะแพทย์ศาสตร์ มช.ข้าราชการดีเด่น)
           - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ เนื่องในวาระ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ จากภาคีเชียงใหม่
              เพื่อปฏิรูปการศึกษา
นางผ่องศรี  โสภา
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน  2493 อายุ 73 ปี
ที่อยู่  144/31 ถ.ประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1789609  
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้
    - การขับซอ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
ประวัติการทำงาน
    - ร่วมซอในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ปี2534
    - ซอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ปี 2543
    - ร่วมซอในการเป็นนักกีฬา ปี 2545
    - ร่วมแสดงละครซอที่สวนอัมพร กรุงเทพ
    - บันทึกเทปซอร่วมกับศิลปินพื้นบ้านต่างๆเช่น บุญศรี รัตนัง,ศรียนต์ เมืองฝาง
               เรวัฒน์ ล้องขี้เหล็ก
    - เป็นสมาชิกสมาคมสืบสานตำนานปี่ซอ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฎ เพชรล้านนา สาขาศิลปะการแสดง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
               เชียงใหม่ ปี2552
    - เป็นผู้อนุรักษ์  ส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปะซอพื้นเมืองแก่อนุชน                         
              จากกระทรวงวัฒนธรรม ปี2558
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จาก
               ภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นายธีรวัฒน์ หมื่นทา (คำโน้ต เมืองฝาง)
เกิดวันที่  17  มิถุนายน  2529  อายุ 35 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 7/1 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-9973062
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    -การขับซอ
    -ดนตรีล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านฮ่องห้าหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเวียงเจ็ดลิน
- นักจัดรายการวิทยุ วิทยุล้านนาคลื่นความถี่ FM 97.50 MHz  และ
             www. cm77.com
- นักจัดรายการวิทยุคลื่นมวลชน 107.0 MHz. คลื่นเสียงเพื่อคน
   เชียงใหม่
-  พนักงานแผนกการแสดง คุ้มขันโตก พ.ศ. 2546 - 2554
-  ศิลปินช่างซอพื้นบ้าน 2540 – ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
- ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงอิสระทางศิลปวัฒนธรรม
- 2554-2556 ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนเรยีนาเชลี
   วิทยาลัย
- 2557- 2558ครูผู้สอนกลุ่มสาระดนตรีพื้นเมือง วิทยาลัยนาฏศิลป
   เชียงใหม่
- การจัดการแสดงภาคศิลปวัฒนธรรมล้านนา “ซอ ดนตรี นาฏศิลป์
   ไทย-ล้านนา” ปัจจุบัน
- บรรเลงดนตรีกับวงดนตรีตะวันตก สากล ออร์เคสตรา
- อาจารย์พิเศษ วิทยากรในหน่วยงานต่างๆ อาทิ  มหาวิทยาลัย
   พะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร  
- กรรมการเลขานุการสมาคมศิลปินขับซอล้านนา ภาคเหนือ  
   2558-ปัจจุบัน
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ก่อตั้งดนตรีวงลมหลวง
รางวัลที่เคยได้รับ
- รางวัลชนะเลิศประกวดการประพันธ์บทร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัย
              นาฏศิลปเชียงใหม่
    -ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
            เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่