ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน คัวตอง


01 สิงหาคม 2565 1,857

พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์
เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2494 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 15 ถ.สามล้าน ซ.7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9615430  
อาชีพปัจจุบัน  พระสงฆ์
วิชาความรู้
    -คัวตอง(เครื่องทองเหลือง)ล้านนา
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง จ.เชียงใหม่
    -พ.ศ.2514 นักธรรมตรี
    -พ.ศ.2516 นักธรรมโท
    -พ.ศ.2518 นักธรรมเอก
ประวัติการทำงาน
    - สืบทอดการทำคัวตองต่อจากหลวงตาเขียวขัติโย อดีตเจ้าอาวาส                     
             วัดพวกแต้ม ซึ่งได้เรียนมาจาก พระท่านกาวิโลภิกขุ ซึ่งได้แบบมา
             จากช่างในราชสำนักล้านนา ตั้งแต่ปี 2512
    - พระครูสัญญาบัตรชั้นโทสี่ พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฐ์ รองเจ้า
             คณะตำบลพระสิงห์ เขต 2
- เจ้าอาวาสวัดพวกแต้มตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน
- พระวินยาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
- ร่วมเสวนาในงาน “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม”2560

รางวัลที่เคยได้รับ
    - 2528 พัดสรรเสริญ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จากเทศบาลนคร
             เชียงใหม่
    - 2542 ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการช่างฝีมือ
- เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรม ฉลุลาย ทำฉัตร
             ประจำปี 2546

นายเมฆ อินทะยะ
เกิดวันที่ 3 ตุลาคม 2487 อายุ 79 ปี
ที่อยู่ 34 ซ.7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-7543915
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำเล็บฟ้อนและดอกไม้ไหว
วิชาความรู้    
- เล็บฟ้อนและดอกไม้ไหว้จากทองเหลือง (คัวหย้อง)
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ประวัติการทำงาน
- ค้าขาย
- ทำเสื้อ
- วิทยากรสอนการทำเล็บฟ้อน และดอกไม้ไหวให้สถาบันต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                         
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางบุญเจริญ ดีแก้ว
เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2505 อายุ 62 ปี
ที่อยู่ ๓/๔ ซ.๑ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์      -        
อาชีพปัจจุบัน   ช่างทำคัวตอง(เครื่องทองเหลือง)
วิชาความรู้    
- การทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง
ประวัติการทำงาน
- ช่างทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)ที่วัดพวกแต้ม
รางวัลที่เคยได้รับ
- แม่ดีเด่น จังหวัดเลย ปี2559
อุทัย จันทร์ป้อ
เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2513 อายุ 53 ปี
ที่อยู่ วัดพวกแต้ม ถ.สามล้าน ซ.7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 080-9659077
อาชีพปัจจุบัน   ช่างทำคัวตอง(เครื่องทองเหลือง)
วิชาความรู้    
- การทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ช่างทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)ที่วัดพวกแต้ม
นายมนต์ธการ สิงห์พริ้ง
เกิดวันที่ 11 เมษายน 2522 อายุ 44 ปี
ที่อยู่ 6 ถ.สามล้าน ซ.7 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-2480373
อาชีพปัจจุบัน   ช่างทำคัวตอง(เครื่องทองเหลือง)
วิชาความรู้    
- การทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโศภน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ช่างทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)ที่วัดพวกแต้ม
รางวัลที่เคยได้รับ
- ปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระสิงห์เขต ๑ จาก กศน. ปี 2556


นางสาวจำเนียร เขียวมั่ง
เกิดวันที่  28  ตุลาคม  2500  อายุ 66 ปี                                                                  
ที่อยู่ 6 ซ.7 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-276858  
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำคัวตอง(เครื่องทองเหลือง)
วิชาความรู้    
    - การทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)
ประวัติการศึกษา
    - โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ หอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ทำงานด้านคัวตองมาแล้วหลายที่ จนถึงปัจจุบันที่วัดพวกแต้ม
นางจันทร์เพ็ญ กันทะ
เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2517 อายุ 50 ปี
ที่อยู่ 21/1 ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9934377
อาชีพปัจจุบัน   ช่างทำคัวตอง(เครื่องทองเหลือง)
วิชาความรู้    
-การทำฉัตรและเครื่องทองเหลือง (คัวตอง)
นางวรรณา บุญสาร
เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2481 อายุ 85 ปี
ที่อยู่ 38/1 ซ.7 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-280738
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำเล็บ และดอกไม้ไหว
วิชาความรู้    
-เล็บฟ้อนและดอกไม้ไหว้จากทองเหลือง (คัวหย้อง)
ประวัติการศึกษา
-ประถมศึกษา โรงเรียนจันทิมาคม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ประวัติการทำงาน
- เข้าร่วมสาธิตการทำเล็บ ดอกไม้ไหว เนื่องในงานสืบสานภูมิปัญญา
             ล้านนา สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว โดยสโมสรนักศึกษา
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เข้าร่วมสาธิตการประกอบอาชีพพื้นบ้าน เนื่องในงานอาชีวะ มช.
             สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยากรการประชุมสัมมนาทางศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญา
             ท้องถิ่นภาคเหนือ” จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
             ล้านนา
- ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง                     
             ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน(ต่อ)
- เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้การทำเล็บ และดอกไม้ไหว (คัวหย้อง)
             ให้กับสถาบันต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ จากสาขาวิชา
             นิเทศศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ได้รับเลือกลงบทความในนิตยสาร COMPASS ฉบับเดือน
             พฤษภาคม 2005
- ได้รับเลือกลงบทความภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ Bankokpost
             ฉบับวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2005
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่