ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน แพทย์พื้นเมือง


02 สิงหาคม 2565 6,337

นายสมบูรณ์ ปัญญาพิศ
เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 อายุ 71 ปี
ที่อยู่ อาคารรวมใจชุมชนเมืองลัง ต.ป่าตัน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1939659
อาชีพปัจจุบัน แพทย์พื้นบ้าน
วิชาความรู้    
- หมอพื้นบ้านชนเผ่า
ประวัติการทำงาน
- วิทยากรสอนนวดปรุงยาสมุนไพรและยารักษาโรคด้วยยาสมุนไพร
- ทำยาสมุนไพร
รางวัลที่เคยได้รับ
- ปริญญากิตติมศักดิ์ U.S สาขาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านชนเผ่า จาก
             UNIVERSAL MINISTRIES OF THE KING’S COLLEGE

นายบุญศรี สุทธิมา
เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2483  อายุ 83 ปี
ที่อยู่ 2/2 ถ.นันทาราม ซ.3 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-9509429
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
- แพทย์แผนโบราณยาสมุนไพร
ประวัติการศึกษา
- ป.ว.ช แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- รับเหมาก่อสร้าง
- ทำยาแผนโบราณ ในชุมชนวัดนันทาราม
- ประธานชุมชนวัดนันทาราม

นายชิษณุพงค์ ชวชาติ
เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2511 อายุ 55 ปี
ที่อยู่ อาคารรวมใจชุมชนเมืองลัง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 095-6789772
อาชีพปัจจุบัน  แพทย์พื้นบ้าน
วิชาความรู้    
- หมอพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการทำงาน
- นวด ตอกเส้น เยื้อมขาง ตั้งแต่ปี 2550
- เหรัญญิก วิสาหกิจชุมชน บ้านท่ามะโอ
- วิทยากรนวดปรับสมดุลร่างกาย
นายชนะกิจ วงศ์ชัย
เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 อายุ 30 ปี
ที่อยู่ อาคารรวมใจชุมชนเมืองลัง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-5245244
อาชีพปัจจุบัน  แพทย์พื้นบ้าน
วิชาความรู้    
- หมอพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (กำลังศึกษา)
ประวัติการทำงาน
- เป็นวิทยากรแพทย์พื้นบ้าน

นายคณิต เมฆสุวรรณ
เกิดวันที่ 16 มกราคม 2531 อายุ 36 ปี
ที่อยู่ อาคารศาลารวมใจ หน้าวัดเมืองลัง  ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 098-3199659
อาชีพปัจจุบัน แพทย์พื้นบ้าน
วิชาความรู้    
-หมอพื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน  จ.เชียงใหม่
- ป.ว.ช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีล้านนา
ประวัติการทำงาน
- สำรวจส่องกล้อง / เขียนแบบ (ก่อสร้าง)
- วิทยากรการแพทย์แผนโบราณ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ทุนการศึกษาจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
นางสิรินยา    กันยาโรจน์
เกิดวันที่ 27 เมษายน 2508 อายุ 59 ปี
ที่อยู่ อาคารศาลารวมใจ หน้าวัดเมืองลัง  ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-131600
อาชีพปัจจุบัน หมอพื้นบ้าน
วิชาความรู้    
- การแพทย์พื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
ประวัติการทำงาน
- วิทยากร สอนทำลูกประคบ ยาหม่อง น้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์
             สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

นายภีรพล อารีย์
เกิดวันที่ 26 กันยายน 2517 อายุ 49 ปี
ที่อยู่ 31/2 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-1927465
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดจับเส้น
วิชาความรู้
    -การนวดจับเส้น
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินราชูทิศ พายัพ
    - ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - นวดแผนโบราณ , นวดจับเส้น ในชุมชนวัดดาวดึงส์
    
นางพรรวินท์ อภิสุขสวัสดิ์
เกิดวันที่  11 กันยายน  2499 อายุ 67 ปี                                                                         
ที่อยู่  49 ถนนช่างหล่อ  ตำบลหายยา  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 090-4653226  
อาชีพปัจจุบัน แพทย์แผนไทย
วิชาความรู้
-นวดไทย
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปาง
- มัธยมศึกษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
- ปริญญาตรี วิทยานุกรณ์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
ประวัติการทำงาน
          - ผู้จัดการห้องนวดอโรคยา โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
    - ผู้จัดการนวดแผนไทย โรงแรมเชียงใหม่กรีนฮิลล์ จ.เชียงใหม่
    - ผู้จัดการรีสอร์ท เดอะคันทรีไซด์รีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
 
 
                    

นางจรรยา วงค์ชัย
เกิดวันที่  2  กุมภาพันธ์  2502  อายุ 65 ปี                                              
ที่อยู่ อาคารรวมใจชุมชนเมืองลัง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-1179124
อาชีพปัจจุบัน หมอพื้นบ้าน
วิชาความรู้    
    - แพทย์พื้นบ้าน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา อนุบาลวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง  
             จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูสอนแพทย์พื้นบ้าน
    - เป็นวิทยากรภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านให้กับสถาบันต่างๆ
    - แสดงการสาธิตการรักษาแบบพื้นบ้าน ในงานรวมพลังแพทย์แผน
             ไทยภาคเหนือ 2554 ครั้งที่ 3 โดยสำนักงานสาธารณสุข 17
             จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และ
             การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
    - ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนา “ขับซอของกิ๋นพื้นถิ่นล้านา”                      
             ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน (ต่อ)
- ร่วมการสาธิต “การแพทย์ภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง”
             งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
    - กรรมการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
    - กรรมการหมอพื้นบ้าน กรุงเทพ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
    - ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย
    - ใบประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ไทย
    - เพชรราชภัฏ – เพชรล้านา ปี 2555 สาขาภูมิปัญญาการแพทย์   
             แผนไทย
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                       
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์
เกิดวันที่  10 กรกฎาคม 2495 อายุ 71 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-8837845  
อาชีพปัจจุบัน แพทย์แผนไทย
วิชาความรู้    
    - แพทย์แผนไทย
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนมงคลวิทยา
             โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาธร จ.ลำพูน
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วทบ.(ชีววิทยา)
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วทม.(ชีวสถิติ)
ประวัติการทำงาน
    - อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - วิทยากรบรรยายเรื่องสุขภาพตามวิถีไทยให้กับหน่วยงานรัฐและ
             เอกชน
 ประวัติการทำงาน(ต่อ)
     - อาจารย์พิเศษสอนการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ให้กับ
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
    - จัดรายการวิทยุคลื่นความถี่106 MHzเกี่ยวกับด้านสุขภาพดีวิถีไทย
    - ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย
    - เลขาธิการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา
    - รองนายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงใหม่
- รองนายกสมาคมนวดแผนไทยจังหวัดเชียงใหม่
    - รองนายกสมาคมธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
    - กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - กรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู โรงเรียนพระหฤทัย                       
             และโรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยา
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 8 จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
    -รางวัลครอบครัวไทยดีเด่น

นางอรุณี ไตรศรีศิลป์
เกิดวันที่  8 กันยายน  2496 อายุ 70 ปี                                                                                 
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9807739
อาชีพปัจจุบัน  แพทย์แผนไทย
วิชาความรู้    
    - แพทย์แผนไทย
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรุงเทพฯ
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - นายกสมาคม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
    - ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
    - ผลงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การนวดล้านนาแบบตอกเส้น
    - สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
รางวัลที่เคยได้รับ
    - สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2557 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
             ราชินูปถัมภ์
    - รางวัลครอบครัวไทยดีเด่น
    - รางวัลผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 จาก
              สำนักงานศาลยุติธรรม
นางณฐมน กองพงษ์
เกิดวันที่  19 สิงหาคม  2501  อายุ 65 ปี                                                                                     
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-6091157,090-1302998  
อาชีพปัจจุบัน แพทย์แผนไทย
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย
- นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
    - เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาชุมชน มูลนิธิศุภนิมิต 25 ปี
    - เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและQCการเกษตร
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
รางวัลที่เคยได้รับ
    - แม่ดีเด่น ระดับตำบล
    - แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ระดับตำบล
นางวัลลภ ศรีวิก้ะ
เกิดวันที่  3 มกราคม 2490 อายุ 77 ปี                                                                                              
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-2739613
อาชีพปัจจุบัน รับจ้างทั่วไป
วิชาความรู้    
    -นวดแผนไทย
ประวัติการศึกษา
    -มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
    -แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDIนางสาวพินีต์วัลย์ จังขันธ์    
เกิดวันที่  11 กันยายน 2508 อายุ 58 ปี                                                                
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 061-2696592
อาชีพปัจจุบัน แพทย์แผนไทย
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย,นวดตอกเส้น
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหมืองง่า ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิเศษ อ.พาน จ.เชียงราย
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประวัติการทำงาน
    - เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
    - ครูอัตราจ้าง
    - เจ้าของกิจการร้านสปา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เจ้าหน้าที่ต้อนรับดีเด่น
นางรดาวรรณ มงคลพงศกร
เกิดวันที่  24 ธันวาคม 2504 อายุ 62 ปี                                                                              
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-200300
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    -นวดแผนไทย
-นวดตอกเส้น
ประวัติการทำงาน
    -แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
นางสาวทิวาวรรณ ปิยะมิตร
เกิดวันที่  4 พฤษภาคม 2501 อายุ 65 ปี                                                        
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-1673149  
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    -นวดแผนไทย
-นวดประคบ
ประวัติการทำงาน
    -แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
นางจันทร์ดี ทองทับ
เกิดวันที่  3 ตุลาคม 2494 อายุ 72 ปี                                                                                    
ที่อยู่  49 ถนนช่างหล่อ  ตำบลหายยา  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0314577  
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    -นวดแผนไทย
-นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -เกษตรกร
    -แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI

นางสาวมาลา วงค์ฝั้น
เกิดวันที่  28 มีนาคม 2505 อายุ 62 ปี                                                              
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 083-3218839
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย
- นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - พนักงาน Supervisor โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
    - ประกอบธุรกิจส่วนตัว
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับอำเภอ

นางสาวปาณิย์สรา ตุ่นคำ
เกิดวันที่  27 กันยายน 2509 อายุ 57 ปี                                                
ที่อยู่  49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 094-7381065  
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย
- นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองผึ้ง
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - พนักงานโรงแรม
    - แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI

นางวรารัตน์ คำผง
เกิดวันที่  -       พ.ศ. 2493 อายุ 74 ปี                                                            
ที่อยู่  49 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1722346  
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดแผนไทย
วิชาความรู้    
    - นวดแผนไทย,นวดประคบ
    - นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    -มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -แพทย์แผนไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญาไทย IDI
นางทรัพย์ลดา วงษายะ
เกิดวันที่  16 พฤษภาคม 2516 อายุ 50 ปี                                                                              
ที่อยู่  ทองทิพย์อพาร์ตเม้นท์ ม.7  ต.แม่เหียะ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 095-769-3470  
อาชีพปัจจุบัน หมอนวดตอกเส้น
วิชาความรู้    
    - นวดตอกเส้น
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทำงานร้านสปาที่กรุงเทพมหานคร
    - ทำงานนวดตอกเส้น ในประเทศต่างๆ เช่น ตุรกี เกาหลี ฮ่องกง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่