ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน เครื่องสักการะล้านนา


02 สิงหาคม 2565 931

นางลัย  นันต้ะ
เกิดวันที่ 9 มกราคม 2486 อายุ 81 ปี
ที่อยู่  98 ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-802754
อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน
วิชาความรู้
    - การถักข้าวเปลือก
ประวัติการทำงาน
    - เป็นวิทยากรสอนศิลปะการถักข้าวเปลือกให้กับสถาบันต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2554 สาขาภูมิปัญญาด้านการศึกษา
             ล้านนา จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่าย
             ปฏิรูปการศึกษา
นางสาวนวลนภา  ธนะสุวรรณ
เกิดวันที่ 12 มีนาคม 2489  อายุ 78  ปี                                                                         
ที่อยู่  27  ถ.วัวลาย ซ.4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-2893373    
อาชีพปัจจุบัน     ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
    - เครื่องสักการะล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณศักดิ์วิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
    - ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    - ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านร้องแหย่ง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
    - ข้าราชการครู โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ  อ.หางดง จ.เชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่าย
             ปฏิรูปการศึกษา
นายไกรสร ฝึกฝน
เกิดวันที่  12 มิถุนายน  2521 อายุ 45 ปี                                                                                   
ที่อยู่  103/5 ถ.ท่าสะต๋อย ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-1359609  
อาชีพปัจจุบัน พนักงานราชการครู
วิชาความรู้    
    - การถักข้าวล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ.เชียงราย
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - พนักงานเสิร์ฟและจัดเลี้ยง โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า
    - พนักงานขาย บริษัทนิยมพานิช เชียงใหม่
    - ผู้ช่วยเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
    - บริษัททัวร์รอแยลแอร์คาร์โก้ ตำแหน่งขาออกคอนโซล
    - พนักงานฝ่ายอบรม และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
             บริษัททวีพรรณเฟอร์นิเจอร์จำกัด
    - ครูสอนวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
              - เกียรติบัตร“หนึ่งแสนครูดี”โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
          - เกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    

พระครูสังฆรักษ์ทักษิณ  กิตฺติเมธี
เกิดวันที่  31 กรกฎาคม 2528 อายุ 39 ปี                                                                
ที่อยู่  100 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1756585
อาชีพปัจจุบัน พระสงฆ์
วิชาความรู้    
    - เครื่องสักการะล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราช
             วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
             เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -ประกอบเครื่องพิธีกรรมล้านนาในพิธีกรรมต่างๆ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่