ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน เครื่องเงิน


02 สิงหาคม 2565 3,051

พระมหาไพรัช  อุ้ยเจริญ
เกิดวันที่ 10 ธันวาคม 2517  อายุ 49  ปี                                                
ที่อยู่ 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 080-0711399  
อาชีพปัจจุบัน พระสงฆ์
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา กรุงเทพมหานครฯ
- อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการจัดการฝึกอบรมศูนย์ศึกษาศิลปะ  
             ไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
    - จัดฝึกอบรมวิชาชีพช่างสิบหมู่(งานดุนโลหะ)แก่พระภิกษุ
             สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 เชียงใหม่ ลำพูน             แม่ฮ่องสอน
    - บริการจัดฐานการเรียนรู้งานดุนโลหะแก่เด็กและเยาวชน   
             ภายในศูนย์ศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
             (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) และนิทรรศการ
             สถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่
- จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างสิบหมู่ (งานบุดุนโลหะ)         
             300 ถึง 800 ชั่วโมงก่พระภิกษุสามเณร เยาวชน ประชาชน
             ผู้สนใจทั่วไป
- พระวิทยากรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชน
นายสนิท บุญแลน
เกิดวันที่ 28 มิถุนายน  2496 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 41/8 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9516711
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
- วิสาหกิจชุมชน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน
- ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเมตตาศึกษา
- ปริญญาตรี ม.เชียงใหม่และ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
- ครูสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนเมตตา ตั้งแต่ปี 2515-2547
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตา ตั้งแต่ปี 2545-2556
- เป็นประธานชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย ตั้งแต่ปี 2544-2547
- ปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหมื่นสาร
- ครูโรงเรียนโอทอปเชียงใหม่
- กรรมการชมรมมิตรภาพ ไทย - ญี่ปุ่น  
- รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
- คณะกรรมการร่วมสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต วัดหมื่นสาร
รางวัลที่เคยได้รับ
-KBO ดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558
-ประกาศนียบัตรครูโรงเรียนโอทอป ปี 2559
นายจิรศักดิ์ กาวิละ
เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน  2499  อายุ 67 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  31/1 ซ.7 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1794855
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- เริ่มทำงานดุนโลหะตั้งแต่อายุ 21 ปี จนถึงปัจจุบัน
- หัวหน้าช่างร้านหลุยส์เครื่องเงิน
- หัวหน้าช่าง (สล่าเก๊า) ออกแบบลวดลายหอศิลป์วัดหมื่นสาร จ.เชียงใหม่
- ออกแบบวิหารวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.วียงป่าเป้า จ.เชียงราย
- ออกแบบและดุนโลหะวิหารวัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ
- ตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับ
              รากหญ้า ณ ประเทศพม่า
- วิทยากรภูมิปัญญาพื้นบ้าน การดุนโลหะให้กับสถาบันต่างๆ
- สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
- เพชราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจำปี 2548 สาขาประติมากรรม                    
              การดุนลายโลหะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่ายปฏิรูป
               การศึกษา

นางอนงค์ แสงมณี
เกิดวันที่ 13 กันยายน 2496 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ 33 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-0285935
 อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
- ต้องลายนูน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ประวัติการทำงาน
- ค้าขายและรับจ้างต้องลายนูน
- สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
- เป็นครูสอนเกี่ยวกับการต้องลายนูนที่โรงเรียนขาลสุวรรณ
             อนุสรณ์
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี               
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางสุพร ทองคำ
เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2500  อายุ 66 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  15 ถนนทิพย์เนตร ซ.7  ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-7080454  
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ และโรงเรียน       
             คำเที่ยงอนุสสรณ์
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะพยาบาล ม.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
-รับราชการที่คณะแพทย์ตั้งแต่ปี 2520 - 2560


นายสุภาพ เจริญภักดี
เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2493 อายุ 73 ปี
ที่อยู่ 111 ถ.วัวลาย ซ.๑ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-1932793
อาชีพปัจจุบัน ทำเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
- เครื่องเงินและเครื่องโลหะ
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
ประวัติการทำงาน
- ทำเครื่องเงินมานาน 50 ปี
- แกะสลักเครื่องเงินและเครื่องโลหะ
- ขึ้นรูปเครื่องเงินและเครื่องโลหะ และทำแผ่นภาพโลหะ
- ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาเครื่องเงินประจำ กศน. ต.หายยา        
             อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
- OTOP 4 ดาว ปี 2549
- ประกาศเกียรติบัตร ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ภาคีเชียงใหม่ เพื่อ
             การปฏิรูปการศึกษา 7 มกราคม 2559
- เกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการต้องลายเครื่องเงินดีเด่น           
             ปี 2551 จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและตามอัธยาศัย           
             อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายวิทยา ไชยเทพ
เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2492  อายุ 74 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 12/5  ซ.3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-2647574
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ
- มัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ประวัติการทำงาน
- เริ่มทำงานดุนโลหะตั้งแต่ปี 2511 จนถึงปัจจุบัน
- ออกแสดงการสาธิตการทำเครื่องเงิน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศ มาเลเซีย,อังกฤษ,สิงคโปร์
- ออกแบบและดุนโลหะวิหารวัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ
- ออกแบบวิหารวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

นายธวัช พักการีย์
เกิดวันที่ 1 มกราคม 2495 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ -
โทรศัพท์ 090-0519704
อาชีพปัจจุบัน ช่างตีขึ้นรูปเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
- ตีเครื่องเงิน
ประวัติการทำงาน
- ช่างขึ้นรูปเครื่องเงินบ้านเมฆบังวรรณ

นายสุรเชษฐ์ นามสมุทร์
เกิดวันที่ 14 ธันวาคม  อายุ 58 ปี
ที่อยู่ -
โทรศัพท์ 053-200142
อาชีพปัจจุบัน ช่างตีขึ้นรูปเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
- ตีเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
ประวัติการทำงาน
- ช่างขึ้นรูปเครื่องเงินบ้านเมฆบังวรรณ

นางสาวอำภา  แสงจันทร์
เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2503  อายุ 63 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  126 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-200185
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนโลหะ
วิชาความรู้
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา พาณิชยการเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน บุดุนลายนูนต่ำ ศูนย์ศึกษาศิลปะไทย
             โบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
- สมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่าย
             ปฏิรูปการศึกษา

นางกมลพรรณ สุทธิ
เกิดวันที่ 16 มิถุนายน  
ที่อยู่ปัจจุบัน  27/4  ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์   -         
อาชีพปัจจุบัน  ช่างดุนโลหะ
วิชาความรู้
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ
ประวัติการทำงาน
    - ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน บุดุนลายเบา ศูนย์ศึกษาศิลปะไทย
             โบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
- สมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่าย
             ปฏิรูปการศึกษา

นางนิตยา บุนนาค
เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2502  อายุ 65 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  30 ซ. 6  ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 092-9969528  
อาชีพปัจจุบัน  รับจ้าง
วิชาความรู้
    - การดุนโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ. จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน บุดุนลายเบา ศูนย์ศึกษาศิลปะไทย            
             โบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
             สาขาวิชา บุดุนลายโลหะ

นายสมชาย ใจคำบุญเรือง
เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2497  อายุ 69 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  30 ซ. 6  ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9162754  
อาชีพปัจจุบัน  ช่างทำเครื่องเงิน
วิชาความรู้
    - การขึ้นรูปเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบูรณศักดิ์วิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณศักดิ์วิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
- โล่ประกาศเกียรติคุณจากการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมือง                
             จ.เชียงใหม่
- ใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสุพีระ ใจคำบุญเรือง
เกิดวันที่  30  พฤษภาคม  2499  อายุ 67 ปี          
ที่อยู่ 30/1 ซ. 6 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-7288092  
อาชีพปัจจุบัน ช่างเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
    - การตีคัวเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ทำงานด้านเครื่องเงินมา 35 ปี

นางอำภา  วงค์จี๋
เกิดวันที่ 22 กันยายน 2500  อายุ 66 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 8/1 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 082-0390656
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ช่างดุนลายโลหะเครื่องเงินร้านวัวลายศิลป์ ถ.วัวลาย อ.เมือง             
             จ.เชียงใหม่

นายมานพ ชัยแก้ว  
เกิดวันที่ 27  มกราคม 2486 อายุ 81 ปี
ที่อยู่ 12/6 หมู่บ้านวัวลาย ซ. 3 ต.หายยา อ.มือง จ.ชียงใหม่
โทรศัพท์ 082 386 8859
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
    - ทำเครื่องเงินและแผ่นภาพอลูมิเนียม
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนบูรณศักดิ์
ประวัติการทำงาน
    - ทำเครื่องเงิน ปี 35ทำลุงหลวงพระราชินี 1 ใบ
    - ทำสลุงหลวง ปี 47ถวายพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 1 ใบ ถวายเจ้าแม่
             จามเทวี จังหวัดลำพูนอีก1 ใบ
    - สาธิตทำเครื่องเงินที่ประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น และสิงค์โปร
    - ร่มตอกแผ่นภาพในหอศิลป์ วัดหมื่นสาร
    - สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลที่ 1  ของกรมอุตสาหกรรม ปี 2511
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี               
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางภาวิณี   บุญแลน  
เกิดวันที่ 14 มกราคม 2503  อายุ 61 ปี
ที่อยู่ 41/8  ถ.วัวลาย ซ.4 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086 156 1935
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - การทำบรรจุภัณฑ์(กล่องใส่เครื่องเงิน)
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทำบัญชีสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่
    - ได้รับเชิญเป็นเกียรติวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการทำกล่อง
             ใส่เครื่องเงินจากสนง.พัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    
นางจันทร์สม เที่ยงจันทร์ตา
เกิดวันที่     -    พฤศจิกายน  2491   อายุ  75  ปี                                              
ที่อยู่  13/2 ถ.ทิพย์เนตร ซ.2 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-6267108  
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนโลหะ
วิชาความรู้    
    - ดุนโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - สมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
    - วิทยากรสอนการบุดุนลายโลหะให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นาง ประไพร  ไชยวุฒิ
เกิดวันที่ 5 มกราคม 2487 อายุ 80 ปี
ที่อยู่ 16 ถ.วัวลาย  ซ.2 ต.หายยา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-282987
อาชีพปัจจุบัน ค้าขายเครื่องเงิน
วิชาความรู้    
    - ทำเครื่องเงิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย
ประวัติการทำงาน
    - 2506 ตัวแทน จังหวัดเชียงใหม่ สาธิตการทำเครื่องเงิน ที่ประเทศเยอรมัน
    - 2543 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
              เชียงใหม่
    - 2556 ร่วมแสดงนิทรรศการ “สล่าเครื่องเงิน เครื่องโลหะบ้านวัวลาย”
    - เป็นวิทยากรด้านการทำเครื่องเงิน
รางวัลที่ได้รับ
    - 2536 ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นสาขาช่างศิลป์ไทย ประเภท
              ช่างเงิน จากคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จ.เชียงใหม่
    - 2537 ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาหัตถศิลป์ จากศูนย์
              วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏ
              เชียงใหม่
    - 2537 ได้รับเหรียญที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                        
              สยามบรมราชกุมารี ในงานรณรงค์วัฒนธรรมไทย ณ สวนอัมพร
    - 2555 ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องเงิน จากสำนักงานพระพุทธศาสนา
              แห่งชาติ

นายดิเรก สิทธิการ
เกิดวันที่  24  ตุลาคม  2498  อายุ 68 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 27 ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-2872731
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - ดุนโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนศิริมังคลานุสรณ์,โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ    จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ดุนลายโลหะภาพฝาผนังให้กับวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ
- ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนการต้องลาย
- เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สอนศิลปะการดุนโลหะ
- ผู้ก่อตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
- สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
รางวัลที่เคยได้รับ
    - 2542 เกียรติบัตรจากคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
              เฉลิมพระเกียรติวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - 2546 เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรม การต้องครัวเงิน
    - 2549 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5 ด้านศิลปกรรม จากสำนักเลขาธิการ
              สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
    - 2549 รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปินพื้นบ้านและ
              วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
    - 2554 ครูศิลป์ของแผ่นดิน จากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ
    - 2559 ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                    
              เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางสุพรรณ  สิทธิการ
เกิดวันที่  1 มิถุนายน 2499 อายุ 67 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 27/1/2  ถ.วัวลาย  ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 087-0838244  
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนโลหะ
วิชาความรู้    
    - ดุนโลหะ
ประวัติการทำงาน
    - นิทรรศการ ศิลปกรรมสล่าล้านนา ตามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง
             2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางปราณี ดวงรัตน์
เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2507  อายุ 59  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 50/1 ถ.วัวลาย ซ.1 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-4228525   
อาชีพปัจจุบัน ช่างดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    -ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนพุทธิโสภณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -ช่างดุนลายโลหะร้านวัวลายศิลป์ ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางอนุพงศ์  สิทธิการ    
เกิดวันที่ 10 เมษายน 2520 อายุ 46  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  27/1/2 ถ.วัวลาย ซ.2ก ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์  081-2872731  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - การดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนโกวิทธำรง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - รับงานจ้างดุนโลหะแก่ผู้ที่สนใจ
    - วิทยากรสอนการดุนโลหะ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางอรอนงค์ แก้ววงค์วาร
เกิดวันที่  26  มีนาคม  2501 อายุ 66 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  102/3 ถ.วัวลาย  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-7143412  
อาชีพปัจจุบัน ช่างบุดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    - ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่ , โรงเรียน
             เจริญราษฎร์ จังหวัดแพร่
ประวัติการทำงาน
    - บุดุนลายโลหะให้กับวัด โรงแรม และผู้ที่สนใจทั่วไป
    - วิทยากรสอนการบุดุนลายโลหะให้แก่ผู้ที่สนใจ
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ ประเภท อนุรักษ์ จากผลงาน
            “โคมล้านนาดุนโลหะ” จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2559


นายหาญณรงค์ แก้ววงค์วาร
เกิดวันที่  2  กรกฎาคม  2507 อายุ 59 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  102/3 ถนนวัวลาย  ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ -     
อาชีพปัจจุบัน ช่างบุดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    - ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระศึกษา จังหวัดเชียงใหม่                        - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - บุดุนลายโลหะให้กับวัด โรงแรม และผู้ที่สนใจทั่วไป
    - วิทยากรสอนการบุดุนลายโลหะให้แก่ผู้ที่สนใจ
    - ร่วมก่อตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

นางอำภาพร ฟรังเค้
เกิดวันที่  18  พฤษภาคม  2497 อายุ 69 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  102/3 ถ.วัวลาย  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 094-6123636  
 อาชีพปัจจุบัน ช่างบุดุนลายโลหะ
วิชาความรู้    
    - ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - บุดุนลายโลหะให้กับวัด โรงแรม และผู้ที่สนใจทั่วไป
    - วิทยากรสอนการบุดุนลายโลหะให้แก่ผู้ที่สนใจ
    - สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินวัวลาย
    - ล่ามแปลภาษาต่างประเทศให้แก่หน่วยงานราชการ
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

นางอนงค์  ทิพย์ดวงตา
เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2501  อายุ 65 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  117/27 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 085-3036629  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    -ดุนลายโลหะ
ประวัติการศึกษา
    -ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    -ช่างดุนลายโลหะร้านวัวลายศิลป์ ถ.วัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่