ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน เครื่องเขิน


02 สิงหาคม 2565 2,307

นางดวงกมล ใจคำปัน
เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2494 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน 16/6 ถ.นันทาราม ซ.5ก ต.หายยา อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 084-5037549
อาชีพปัจจุบัน  ช่างทำเครื่องเขิน
วิชาความรู้
    -หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนนันทศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เริ่มทำเครื่องเขินตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน
    - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมสล่าล้านนา ตามฮีตโตย
             ฮอยสล่าเมือง 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ครูผู้สอนการฝึกอบรม เรื่อง การทำหัตถกรรมเครื่องเขิน ภายใต้
             โครงการยกระดับชุมชนวัวลายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์      
             ปี 2556
รางวัลที่เคยได้รับ
    - 2546 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้าน
             โครงการส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาไทยหัตถกรรมเครื่องเขิน
             จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    - 2547 รางวัลอันดับ 1 ประเภทเครื่องเขิน “ขันโตก” โครงการ
             ส่งเสริมและต่อยอดภูมิปัญญาไทยหัตถกรรมเครื่องเขิน จากกรม
             ส่งเสริมอุตสาหกรรม
    - เกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ประเภทหัตถกรรม(เครื่องเขิน)
             จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงใหม่
    - โล่เชิดชูเกียรติ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”ประจำปี 2558 จากศูนย์
             ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- 2552 รางวัล OTOP 2 ดาว ประเภทของใช้ตกแต่งบ้าน
- 2553 รางวัล OTOP 3 ดาว ประเภทของใช้ตกแต่งบ้าน
- เกียรติบัตร ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจำปี 2559 สาขาหัตถกรรม
             พื้นบ้าน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายเสถียร  ณ วงศ์รักษ์  
เกิดวันที่ 18 มีนาคม 2495 อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 57/14  ถ.รัตนโกสินทร์ ซ.1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-7840345
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้
    -การทำเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธรรมราชศึกษา จ.เชียงใหม่
          - มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
    - อาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ซ่อมวัตถุโบราณศูนย์วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
    - สาธิตการทำเครื่องเขินโบราณในงาน “สาธิตวิถีไทย”มหกรรม
             วัฒนธรรมพื้นบ้านอเมริกันกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
    - สอนศิลปะโบราณลวดลายของไทลื้อให้พระ ที่สิบสองปันนา
             ประเทศจีน ขององค์การ UNESCO
   - ทำงานบูรณะปรับปรุงวัดต่างๆ
    - เป็นวิทยากรอบรมช่างพื้นถิ่น หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เรื่อง
             ประเพณีทางพุทธศิลป์และงานช่างในจังหวัดน่าน จากองค์การ  
             UNESCO ร่วมกับจังหวัดน่านและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - วิทยากรโครงการฝึกอบรมภาษาถิ่น และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
             ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปะการตอกลาย
             กระดาษสาล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ถ้วยเกียรติยศ ฯพณ ฯ นายอานันท์ ปัญญารชุน นายกรัฐมนตรี
    - ชนะเลิศที่1 ประกวดตุงไทยประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ พ.ศ.2532
          - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรม ด้านวิจิตรศิลป์ จาก
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    - ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านศิลปกรรม(วิจิตรศิลป์) จากสำนักงาน
             เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
    - โล่เชิดชูเกียรติ “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” ประจำปี 2558 จาก          
             ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
    - Certificate by Smithsonian,1994 Festival of American Folklife
          - Certificate for Participation FANTASTIC ASIA PAVILION1989 by
             THE ASIAN CLUB FOUN


นางพัชรา  ศิริจันทร์ชื่น
เกิดวันที่ 13 กันยายน  2499  อายุ 67 ปี
ที่อยู่  86 ถ.นันทาราม  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-9161424  
อาชีพปัจจุบัน เจ้าของกิจการวิชัยกุล เครื่องเขิน
วิชาความรู้
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - เป็นประธานกลุ่มวิชัยกุลเครื่องเขิน ควบคุมการผลิต การตลาด
    - ร่วมกิจกรรม Lanna Creative Economy โครงการเศรษฐกิจ
             สร้างสรรค์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
    - วิทยากรการฝึกอบรม “เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและ
             เครื่องเขิน” จัดโดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
รางวัลที่เคยได้รับ
    - การคัดเลือกสุดยอด ผลิตภัณฑ์ OTOP ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน                
             ผ่านเกณฑ์ระดับ3-5ดาว
- ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ของศูนย์ส่งเสริม
             ศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) SACICT ประจำปี  
             2557
รางวัลที่เคยได้รับ(ต่อ)
- เป็นสตรีผู้ประกอบอาชีพ อิสระดีเด่น ของกระทรวงแรงงานปี 2554
          - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา


นางสาวชะลอ ขันทะ
เกิดวันที่  8 ธันวาคม 2517 อายุ 49 ปี             
ที่อยู่  24 ถ.ต้นขาม  ต.ท่าศาลา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6722471,089-6360709  
อาชีพปัจจุบัน ช่างทำเครื่องเขิน
วิชาความรู้    
    -หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - 2529 ทำงานบริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด
    - 2540 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
    - 2547 เริ่มทำเครื่องเขิน จนถึงปัจจุบัน
    - เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่สนใจ
    - เข้าร่วมอบรมการฮายดอกเครื่องเงิน (ขูดลาย) ณ หอ
             ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
    - ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการเชิงสาธิตในงาน ศิลปวัฒนธรรม
             อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา”
             มหาวิทยาลัยพายัพ
 - ร่วมสาธิตการทำเครื่องเขินในงาน Global Concerns,Local Solutions
             ว่าด้วยเรื่อง International Lacquerware (เครื่องเขินนานาชาติ)             
             ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ร่วมส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใต้โครงการ              
            “แอ่วเฮือน เยือนพญา” สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2556 จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
             ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษานายชาคริต สุวรรณชมภู
เกิดวันที่  29  พฤศจิกายน  2524 อายุ 42 ปี                                                            
ที่อยู่  86 ถ.นันทาราม  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6574237   
อาชีพปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จเชียงใหม่
    - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง      
             จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทายาทรุ่นที่ 7 แห่งวิชัยกุลเครื่องเขิน
    - ผู้ประยุกต์เครื่องเขินให้มีความร่วมสมัย
    - ร่วมพัฒนาสารเคลือบผิวผลิตภัณฑ์เครื่องเขินกับ สำนักงานพัฒนา
             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ
    - ร่วมแสดงสินค้าในงาน Bankok International Gift Fair and Bankok
             International Houseware Fair ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
             ประชุมไบเทคบางนา
- เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การประชุม
             และนิทรรศการของเมืองหนานหนิง  ประเทศจีน
    - จัดนิทรรศการ “พ่อ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลทายาทช่างศิลป์ 2556 จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
             ประเทศ (องค์การมหาชน)
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
    - รับรางวัลการออกแบบเครื่องเขินยุคใหม่ จาก TCDC                                 
             ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
       


นางสาวณัฐยาภรณ์  สุวรรณชมภู
เกิดวันที่  11  พฤศจิกายน  2527  อายุ 39 ปี                                                       
ที่อยู่  86 ถ.นันทาราม  ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-7582938  
อาชีพปัจจุบัน ศิลปินอิสระ
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทายาทรุ่นที่ 7 แห่งวิชัยกุลเครื่องเขิน
    - นักออกแบบเครื่องเขินประยุกต์
    - เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและ
             การออกแบบ (IDEA Hose)
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                    
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
    - หนึ่งในผู้ได้รับคัดเลือกเป็น THAI JUNIOR MASTERCRAFT
             DESIGNERS’ COLLECTION ไปแสดงผลงานระดับอาเซียนนางสาวเมธิตา สุวรรณชมภู
เกิดวันที่  5 มิถุนายน  2517 อายุ 49 ปี                                                                                        
ที่อยู่  13/1  ถ.วัวลาย ซ. 5 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 094-4455604  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้าง
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - วิทยากรด้านเครื่องเขินให้กับสถาบันต่างๆ
    - ร่วมสาธิตวิธีการเขียนลายเขินในกิจกรรมต่างๆทั้งรัฐและเอกชน
รางวัลที่เคยได้รับ
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษานางสาวประทิน  ศรีบุญเรือง
เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2503  อายุ 63 ปี                                                                                            
ที่อยู่  101 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 098-7969849  
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ทำงานบริษัทปรุงยาที่กรุงเทพมหานคร
    - ทำงานด้านเครื่องเขินมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
    - ออกงานจัดแสดงสินค้าศิลปหัตถกรรมที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
             ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
    - เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
             การผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืน
รางวัลที่เคยได้รับ
    - รางวัลครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559 จากศูนย์ส่งเสริม
             ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)นางสุพัตรา  สิงห์ทะราช
เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2503 อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 134/17 หมู่ 3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 063-7263156
อาชีพปัจจุบัน ทำเครื่องเขิน
วิชาความรู้
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนจั่น
ประวัติการทำงาน
    - ประกอบอาชีพทำเครื่องเขินมาโดยตลอดนายสุกัลย์  ใจคำปัน
เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2520  อายุ 46  ปี                                                                                                                
ที่อยู่  16/6 ถ.นันทาราม ซ.5ก ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 093-1964675  
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โรงเรียนศรีธนาพนิชยการ เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด จังหวัดระยอง
    - บริษัทแม็กซิส (Maxxis) จังหวัดระยอง
    - บริษัท พลังร่วม จำกัด ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
    - ทำงานด้านเครื่องเขินจนถึงปัจจุบัน
    - วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรกับการ
             ประยุกต์ใช้ในงานหัตถศิลป์   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    - วิทยากรในงาน “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกในพระ
             มหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่9”  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางวารุณี  วงศ์ลังการ์
เกิดวันที่ 9 มกราคม 2518  อายุ 49 ปี                                                                                                              
ที่อยู่  16/6 ถ.นันทาราม ซ.5ก ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 080-8576591  
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - หัตถกรรมเครื่องเขิน
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - บริษัทโฮย่าออปติคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน
    - บริษัทฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด จังหวัดลำพูน
    - ทำงานด้านเครื่องเขินจนถึงปัจจุบัน
    - วิทยากรในงาน “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึกใน            
             พระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่9”  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่