ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > ทำเนียบครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครูภูมิปัญญาด้าน โคม - ตุง


02 สิงหาคม 2565 1,667

พระปลัดจตุพร วชิรญาโณ
เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2511  อายุ 56 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  42  วัดเมืองสาตรน้อย ต.หนองหอย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 089-8354718  
อาชีพปัจจุบัน  พระสงฆ์
วิชาความรู้
    - การทำโคมลอย-โคมไฟ
    - ศาสนพิธีแบบล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนผู้ใหญ่ศรีธรรมราช , โรงเรียนธรรมราชศึกษา
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
- ผู้จัดการโรงเรียนธรรมเมธีศึกษา
- ครูปริยัติศึกษา โรงเรียนเชตุพนศึกษา
- วิทยากรภูมิปัญญาพื้นบ้านสอนการทำโคมลอย-โคมไฟ
- ครูสอนศีลธรรม โรงเรียนวัดเมืองสาตร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายสมศักดิ์  กันธา      
เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 2526  อายุ 40 ปี
ที่อยู่ 5 ถ.เมืองสาตร ซ.กุหลาบ ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6547453  
อาชีพปัจจุบัน รับจ้างทำโคมไฟ,ขายของเก่า
วิชาความรู้
    - การทำโคมไฟ
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนจิตราวิทยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    - ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ สาขาการจัดการ
ประวัติการทำงาน
    - นักสะสมและค้าขายของเก่า
    - รับจ้างงานทำโคมไฟที่บ้านของตัวเอง

นางสายสุนีย์ ไชยวงศ์ญาติ
เกิดวันที่ 26 มีนาคม 2498 อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 15 ถ.วัวลาย ซ.3 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 089-4306585,053- 200157
อาชีพปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้    
-ตุงล้านนา
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนหอพระ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย จ.ลำปาง
ประวัติการทำงาน
- 2 สิงหาคม 2519 เริ่มรับราชการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
- 30 กันยายน 2554 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 
- ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- เปิดศูนย์การเรียน“บ้านครูตุ๊รักษ์เชียงใหม่”รู้สอนการทำตุงล้านนา 
             ที่บ้านของตัวเองรางวัลที่เคยได้รับ
- ประกาศเกียรติคุณอาชีวะดีเด่น จากสโมสรโรการีเชียงใหม่ 
- เกียรติบัตรคนดีศรีอนามัยดีเด่น จากกรมอนามัย ปี 2552
- เกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ2553
- เกียรติบัตร ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่ 7 มกราคม 2559
- เกียรติบัตร วิทยากรครูภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม ฮีตฮอยคน
             เมือง จากโรงเรียนหอพระ 16 กุมภาพันธ์ 2560
- เกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนกิจกรรม
             ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ 26 สิงหาคม 2560
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี เมือง
             เชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา
นางเพียงตา โคตะวงค์
เกิดวันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ.2496 อายุ 70 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  11 ถ.สนามกีฬา ซ. 1 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-9615430  
อาชีพปัจจุบัน  ข้าราชการบำนาญ
วิชาความรู้
    - การตัดตุง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- วิทยากรสอนการตัดตุงให้กับสถาบันต่างๆ
รางวัลที่เคยได้รับ
- ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระ 720 ปี จากภาคีเครือข่าย
             ปฏิรูปการศึกษานางอานอม  สุทธิศิลป์  
เกิดวันที่ 13  มีนาคม  2491 อายุ 76 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่ 100 ถ.เมืองสาตร  ต.หนองหอย  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 081-8823685 
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย,ทำโคม-ตุง
วิชาความรู้    
    - การทำโคม-ตุง
ประวัติการศึกษา
    - โรงเรียนวัดเมืองสาตรหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - พ.ศ. 2505 ทำหมวกใบลานขาย
    - พ.ศ. 2507 ช่างตัดเย็บรองเท้า
          - พ.ศ. 2509 ค้าขายข้าวสาร
    - พ.ศ.2534 อาสาสมัครสาธารณสุข
    - ปัจจุบันประกอบธุรกิจเปิดร้านขายโคม-ตุง
นางศรีพรรณ  ชวนไชยสิทธิ์
เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2481 อายุ 86  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  21 ถ.สิทธิวงศ์  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-874326 
อาชีพปัจจุบัน ทำตุง
วิชาความรู้    
    - การทำตุง 3 หาง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนสุวรรณศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่
    - ประกาศณียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ครู โรงเรียนสุวรรณศิลป์
- เปิดกิจการร้านเย็บผ้า
- เริ่มทำตุงสามหางตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน
- เปิดร้านจำหน่ายตุงสามหาง ที่บ้านของตนเอง
นายนิพันธ์  ชวนไชยสิทธิ์
เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2481 อายุ 86  ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  21 ถ.สิทธิวงศ์  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-874326 
อาชีพปัจจุบัน ทำตุง
วิชาความรู้    
    - การทำตุง 3 หาง
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
    - มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
- ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ต
             วิทยาลัย
- ค้าขายในย่านเยาวราช กรุงทพมหานคร
- เริ่มทำตุงสามหางตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน
- เปิดร้านจำหน่ายตุงสามหาง ที่บ้านของตนเอง


บัวไหล  คณะปัญญา 
เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2472  อายุ 95 ปี
ที่อยู่ 19 ซ.กุหลาบ ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 086-6547453 
วิชาความรู้
    - อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
    - ศิลปกรรม
ประวัติการทำงาน
- ทำโคม ตุง ประดับตกแต่งสถานที่ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18                     
             จ.เชียงใหม่
    - นิทรรศการศิลป์กรรมสล่าล้านนา 2552 ณ หอนิทรรศการ
             ศิลปวัฒนธรรรม มช.
    - เป็นวิทยาการ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
    - ได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สาธิตแสดงการทำ
             โคมล้านนา
    - ร่วมสาธิตการทำโคมล้านนา เนื่องในงานสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
             สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้
    - ร่วมงานกิจกรรมลานคนเมือง (ลานผญ๋า)


รางวัลที่เคยได้รับ
    - เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรมโคมล้านนาปี 2546 
    - มีทักษะฝีมือโดดเด่น ในงานศิลปะและหัตถกรรม ปี2550 จากศูนย์
             ส่งเสริมศิลปาชีพระดับประเทศ
    - วิทยากรที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
             ล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ กิจกรรมร่วมขบวนแห่กระทงเล็ก ใน
             งานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี2550
    - ภูมิแผ่นดินล้านนาสาขาศิลปกรรมพื้นฐาน ปี2553  
             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ด้านการศึกษาส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม จากบริษัท
             ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด มหาชน
    - ครูภูมิปัญญาเชียงใหม่เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง 720 ปี                  
             เมืองเชียงใหม่ จากภาคีเครือข่ายปฏิรูปการศึกษานางสาวจันทร์ทิพย์  บุญเรือง
เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2495  อายุ 71 ปี                                                                                                                                                                              
ที่อยู่  222 บ้านคำหอม ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-202897 
อาชีพปัจจุบัน ค้าขาย
วิชาความรู้    
    - ตุง
    - เครื่องสักการะล้านนา
ประวัติการศึกษา
    - ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
    - ประกอบอาชีพทำตุงล้านนาขายได้ประมาณ 30 ปี
    - เป็นวิทยากรสอนการตัดช่อตุงให้กับโรงเรียนรัฐและเอกชน
    - รับจ้างทำเครื่องสักการะล้านนา


 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่