ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > บทความทางด้านกฏหมาย

หนังสือ กฏหมายและแนวคำวินิฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ


17 มีนาคม 2563 657
ศาลปกครองเชียงใหม่ได้จัดทำ หนังสือวิชาการ กฎหมาย และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในรูปแบบ QR Code รวมถึงแนะนำ Website และ Facebook ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลทางด้านกฎหมายปกครอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจ
 
ที่มา http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/#!&page=content&menuid=36
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่