ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ”ตลาดนัดคนแป๋งเมือง”


18 กันยายน 2566 116
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 15:00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ”ตลาดนัดคนแป๋งเมือง” 
 
ด้วยเครือข่ายคนแป๋งเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรชุมชนภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของชุมชน ที่ตั้งบ้านเรือนบริเวณริมคลองแม่ข่าทตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงของชุมชน โดยมีแนวทางสำคัญให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี และหน่วยงานรัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจในชุมชนและให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ณ เครือข่ายชุมชนคนแป๋งเมืองเชียงใหม่ ชุมชนหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#เครือข่ายคนแป๋งเมือง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่