ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนชุมชนช้างคลานกรณีการขอแบ่งพื้นที่ชุมชนช้างคลานจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่


17 กันยายน 2566 126
วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนชุมชนช้างคลาน กรณีการขอแบ่งพื้นที่ชุมชนช้างคลานจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่ โดยเป็นไปตามที่ทางประชาชนชุมชนช้างคลานได้ยื่นคำร้องขอแบ่งพื้นที่ชุมชนช้างคลาน เพื่อให้การดูแลพื้นที่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง  และในการแบ่งพื้นที่ชุมชนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 ข้อ5 วรรค 2 กรณีมีเหตุผลสมควรอาจแบ่งแยกพื้นที่หรือบริเวณใดในชุมชนเดิมเป็นชุมชนใหม่หรือการรวมชุมชนพื้นที่ติดต่อกันเป็นชุมชนเดียวกัน โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทัองถิ่นเป็นสำคัญ 
 
โดยมี นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม น.ส.จรัสศรี ปินตาเปี้ย หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล นายไชยเสถียร ชำนิพร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ณ มัสยิดช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#กองสวัสดิการสังคม
#ประชุมรับฟังความคิดเห็น
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่